<<
>>

ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЯК ЧИННИКИ НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ Ф.А. Тихомірова

Однією з центральних проблем філософії науки є проблема зростання, розвитку наукового знання. Сучасна постнекласична наука характеризується низкою важливих особливостей, наприклад, поряд з дисциплінарними, достатньо вузькими дослідженнями на перший план все більше висуваються міждисциплінарні і проблемно-орієнтовані форми дослідницької діяльності.

Посилення інтегративних тенденцій у постнекласичній науці сприяє підвищенню інтересу до проблеми інтеграції та диференціації наукового знання у вітчизняній та іноземній літературі. Актуальною залишається проблема змін, перетворень в науці, піднята американським філософом науки Т. Куном у відомій роботі «Структура наукових революцій» [3]. Залишається відкритим цілий ряд питань, наприклад, скільки революцій слід виділяти в історії науки, як розрізняти революції за ступенем їхньої масштабності. Типологію наукових революцій детально розглянуто в працях російських философів В.В. Казютінського [1],

Н.І.Кузнецової та М.А. Розова [2], М. І. Родного [4], В.С. Стьопіна [5].

Представники одеської системної школи послідовно розглядають проблему формалізації поняття «парадигма», введеного у філософію. науки Т. Куном, яка знову набуває актуальності у звязку із інтенсивним перебігом процесів інтеграції та диференціації у сучасному науковому пізнанні. Фундатор одеської школи системних досліджень А.І. Уйомов зосереджує увагу саме на другому термині - «дисциплінарна матриця», вважаючи її системою передумов будь-якого наукового дослідження. Найважливішіми елементами «дисциплінарної матриці» є символічні узагальненя, визначення основних понять, законів, онтологічні припущення - «метафізичні частини» та «цінності», до яких належать вимоги стосовно змісту та структури знання. А.І. Уйомов наголошує на тому, що «в процессе научного исследования можно исходить из первых трех элементов дисциплинарной матрицы, не имея образца, или же, наоборот, от образца, парадигмы в узком смысле слова, четко не представляя принципов, на основании которых строится парадигма.» [7, с.

192].

На наш погляд, саме таке, розширене тлумачення дає можливість конкретизувати та формалізувати уявлення про парадигму. Привертає увагу думка відомого українського методолога, представника одеської системної школи, А.Ю. Цофнаса: «С тех пор, как Т. Кун запустил идею парадигмы в методологический оборот, терминологически само это понятие не стало более определенным. Особенно нечетким оно стало выглядеть тогда, когда, несмотря на сомнения самого Куна, им стали широко пользоваться в гуманитарных областях. Эта неопределенность - следствие того, что идея парадигмы была введена не адекватными средствами, т.е. не с помощью выражения в каком-либо ином, кроме натурального, языке. Размывание исходного смысла, рост полисемии понятия были неизбежны» [8, с. 260].

А.Ю. Цофнас наголошує на тому, що «Кун много раз говорит, что парадигма - это модель постановки и решения проблем. Однако модель - это всегда система, которая позволяет переносить информацию с нее самой на прототип. По-видимому, рассуждения о парадигмах могли бы успешно вестись в терминологии общей параметрической теории систем (ПТС)» [8, с. 262].

А.В. Чайковський, поєднуючи параметричний варіант ОТС школи А.І. Уйомова і ряд ідей Т. Куна, інтерпретував парадигму науки як систему та виділив три взаємопов'язаних елемента дисциплінарної матриці: концептуальну субпарадігму Р, методологічну субпараді- гму R та об'єктну субпарадігму m. З метою створення формальної типології процесів інтеграції та диференціації він запропонував використовувати апарат параметричного варіанту загальної теорії систем школи А.І. Уйомова [9]. На кафедрі філософії природничих факультетів проведено дослідження механізмів інтеграції і диференціації наукового знання на основі запропонованої методології. У ряді праць були детально розглянуті характеристики вихідних і результуючих систем, отриманих в результаті операцій системного компонування та декомпонування. Складено формально-логічні схеми, які дозволяють проаналізувати не тільки описані в літературі типи інтеграційних процесів, але й прогнозувати можливі в майбутньому варіанти.

Доведено, що в результаті диференціації або інтеграції наукового знання дисциплінарна матриця (парадигма) змінюється [6]. Отже, диференціацію та інтеграцію наукового знання можливо розглядати як впливові чинники наукових революції будь якого масштабу.

Литература

 1. Казютинский, В.В. Революции в системе научно-познавательной деятельности // Научные революции в динамике культуры: Сб. статей / Отв. ред. В.С. Степин. -Минск, 1987.
 2. Кузнецова, Н.И., Розов М.А. О разнообразии научных революций // Традиции и революции в истории науки. - М.,1991. - С. 35-42.
 3. Кун, Т. Структура научных революций / Пер. с англ.; 2-е изд. - М., 1975.
 4. Родный, Н.И. О научных революциях и формах их проявления // Очерки по истории и методологии естествознания. М., 1975. - С. 197.
 5. Стёпин, В.С. Научные революции как «точки бифуркации» в развитии знания // Научные революции в динамике культуры. - Минск, 1987. - С. 76.
 6. Тихомирова, Ф.А. Логико-системные основания механизмов интеграции и дифференциации научного знания в современной экологии // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. - Симферополь. - 2007. - № 106. - С. 111-117.
 7. Уёмов, А.И. К проблеме оценки перспективности научных исследований // Творческая природа научного познания. - М., 1984. - С. 189-221.
 8. Цофнас, А.Ю. Уточнение понятия парадигма в языке тернарного описания // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке".Материалы XI Международной научной конференции - СПб, 2010. - С. 260-262.
 9. Чайковский, А.В. К проблеме исследования процессов дифференциации и интеграции науки // Філософські пошуки. - Вип. ХТ-ХТТ. - Львів; Одеса; Хмельницький, 2001. - С. 292-295.
 1. Образовательно-воспитательная система в контексте предпосылок

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ФИЛОСОФИЯ - ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Войцех Сломский

В среде философов можно часто столкнуться с мнением, что современная философия занимается отдельными, специальными проблемами, о которых рассуждает на собственном, понятном лишь немногим языке, а «великие» вопросы философии ее совсем не интересуют.

Особенно искусно она уходит от ответов, которых от нее ожидает философски необразованная часть общества, в том числе ответа на вопрос о смысле жизни. Три известных вопроса Канта (что я могу знать? что я должен делать? чего я могу ожидать?) вообще не интересуют современных философов, сосредоточившихся, в основном, на решении логических загадок или интерпретации сложных фрагментов из творений классиков.

Философам, трактующим философию именно таким, исключительно академическим образом, можно дать ответ с помощью нескольких разных и часто используемых аргументов. Философу обычно не безразлично, в каком мире он живет, и поэтому он должен стараться по мере своих возможностей этот мир формировать. Общество содержит философов и имеет право надеяться, что философы оправдают или, по крайней мере, будут пытаться оправдать ожидания, связанные с философией. Философ опирается на опыт своих предшественников, которые верили в смысл формирования мира философии, поэтому он морально обязан вложить в формирование окружающей его действительности такое же усилие, как и то, плодами которого он воспользовался.

К выше приведенным аргументам можно добавить еще один, может быть, самый существенный. Поскольку одним из предметов философии является человек, то это всегда некий человек, человек, сформированный типом созданного определенными историческими условиями окружения. Человек как предмет философии, по сути, всегда является одним и тем же человеком, однако никогда не является одинаковым человеком. Также и проблемы, над которыми на протяжении веков работает философия, изменяются одновременно с изменением контекста, в котором они выступают. Философы, в определенном смысле, всегда размышляют о человеке, каждое поколение это делает снова и снова, а целью этого философствования является дефиниция человека и проблем, связанных с его существованием так, чтобы они стали понятны в новом, ранее неизвестном контексте. Поэтому кажется, что философия по своей природе сориентирована в прошлое не только с точки зрения ее педагогических задач по отношению к будущим поколениям, но также и в чисто познавательной перспективе.

Одной из принципиальных детерминант состояния человека является осознание собственной ситуации. Философия, которая распознает и объясняет человеку эту ситуацию (даже если она и не решает важнейших проблем человека), меняет эту ситуацию самим фактом существования философской рефлексии, причем фундаментальным образом. С этой точки зрения, нельзя заниматься философией (это относится ко всей философии, а не только философии, выбирающей человека предметом своей рефлексии), которая бы не формировала человека и тем самым не оказывала педагогического воздействия.

Нельзя не заметить, что само философское мышление несет в себе педагогическое начало в той степени, в какой оно является мышлением диалогическим. Истину можно искать в диалоге и через диалог истину открывать, даже если это диалог с самим собой, основанный на критической оценке собственных суждений. Конечно же, эта констатация отнюдь не означает, что из самой сути философского мышления вытекает возможность обучения философии в том смысле, в каком понимается обучение математике или химии, но, может быть, из этого вытекает возможность воспитания философией.

Философия не ставит и не может ставить своей целью ни раздачу готовых рецептов, ни вооружение человека универсальным оружием, защищающим его от угроз современного мира. Единственное, что философия в состоянии сделать, - это формировать в человеке умения самостоятельной формулировки суждений и самостоятельной оценки, за которые приходится нести самостоятельную ответственность. Это не пустой постулат. При чтении работ таких философов, как Кьеркегор или Виттгенштейн создается впечатление, что их выводы не ориентированы на то, чтобы дать читателю готовые объяснения чего-нибудь, а склоняют его к тому, чтобы он самостоятельно делал выводы. Эту цель нельзя признать единственной или хотя бы самой важной целью философии, однако она, наверняка, является самой важной целью философии, понимаемой как педагогическая деятельность.

<< | >>
Источник: Авторский коллектив. ФИЛОСОФИЯ В БЕЛАРУСИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ Минск «Право и экономика» 2011. 2011

Еще по теме ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЯК ЧИННИКИ НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ Ф.А. Тихомірова:

 1. ОГЛАВЛЕНИЕ
 2. ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЯК ЧИННИКИ НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ Ф.А. Тихомірова