<<
>>

В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Посібник підготовлено згідно з програмою курсу філософії для вузів України. У ньому враховано специфіку викладання суспільних дисциплін в економічному вузі відповідно до вимог Болонського процесу, що виявляється насамперед у викладанні філософії поряд з такими дисциплінами, як релігієзнавство та логіка, а також потребу підготовки бакалаврів економічного профілю. Автори, спираючись на багаторічний досвід викладання філософії, релігієзнавства та логіки у вищій школі, намагалися зробити посібник максимально доступним і корисним для студентів усіх форм навчання. Крім історико-філософського матеріалу, теоретичних узагальнень у системі філософського знання, релігієзнавства та логіки, тут містяться методичні рекомендації, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури тощо. Призначений для студентів, аспірантів, магістрів і викладачів суспільних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії, релігієзнавства та логіки.

<< | >>
дисципліни «Філософія» (філософія, релігієзнавство, логіка) 0 Навчальна програма
Модуль 1
Модуль 3
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ТЕМА і ФІЛОСОФІЯ: її ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ (2 год.)
Конспективний виклад теми
ТЕМА 2 ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ: ІНДІЯ, КИТАЙ (2 год.)
ТЕМА З ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНІХ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ (2 год.)
ТЕМА 4 ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (2 год.) План лекції
ТЕМА 5 ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ (2 год.
ТЕМА 6 ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ТА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА (2 год.)
ТЕМА 7 НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МАРКСИЗМ (2 год.)
ТЕМА 8 ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (2 год.)
ТЕМА 9 СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ (2 год.)
ТЕМА 10 СИСТЕМА ФІЛОСОФІЇ. ОНТОЛОГІЯ (2 год.)
ТЕМА 11 ГНОСЕОЛОГІЯ (2 год.)
ТЕМА 12 ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ (2 год.)
ТЕМА 13 СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ (2 год.)
ТЕМА 14 РЕЛІГІЯ ЯК РІЗНОВИД СВІТОГЛЯДУ, її ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ В РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ (2 год.)
ТЕМА 15 РАННІ РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ (2 год.)
ТЕМА 16 ЕТНОНАЦЮНАЛЬШ РЕЛІГІЇ (2 год.)
ТЕМА 17 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ (2 год.)
ТЕМА 18 РЕЛІГІЯ Й СУЧАСНІСТЬ (2 год.)
ТЕМА 19 ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СТРУКТУРА І ЗАВДАННЯ ЛОГІКИ (2 год.)
ТЕМА 22 УМОВИВОДИ
ТЕМА 23 ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОВЕДЕННЯ Й СПРОСТУВАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Общая философия:

 1. Марков Б. В.. Философия ДЛЯ БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ - 2013 год
 2. Светлов В.. Философия: Учебное пособие - 2011 год
 3. В. Л. Обухов, 3. С. Алябьева, А. Ф. Оропай и др.. Реалистическая философия. Учебник для вузов / В. JI. Обухов, 3. С. Алябьева, А. Ф. Оропай и др. / Под ред. В. JI. Обухова. - 4-е изд., перераб. - СПб.: СПбГАУ, ХИМИЗДАТ,2009. - 336 с. - 2009 год
 4. Вишневский, М. И.. Философия : учеб. пособие / М. И. Вишневский. - Минск : Выш. шк. - 479 с. - 2008 год
 5. В.С. Стёпин. Философия: учеб, пособие для студентов высш. учеб, заведений - 2008 год
 6. Л.А Микешина. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ Проблемы эпистемологии гуманитарного знания - 2008 год
 7. М.А. Дедюлина, В. А. Ивлиев, Е.В. Папченко, В.С. Поликарпов, О.В. Шипелик. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия». - Таганрог: Изд-во ТРТУ,2006. - 80 с. - 2006 год
 8. Л.А. Микешина. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие. — М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта. — 464 с. - 2005 год
 9. Мантатова Л.В.. Стратегия развития: Ценности новой цивилизации. - Улан-Удэ: издательство ВСГТУ,2004. - 242 с. - 2004 год
 10. М.Д. Головятинская, Н.И. Цицилина. Русская философия истории: основные концептуальные подходы XIX века: Учебное пособие / Сост. М.Д. Головятинская, Н.И. Цицилина. — Волгоград: Изд- во ВолГУ,2001. — 72 с. - 2001 год
 11. Лазарев Ф. В., Трифонова М. К.. Философия. Учебное пособие - 1999 год
 12. И. Н. Калинаускас. «РЕАЛЬНОСТЬ И СУБЪЕКТ» - 1998 год