<<
>>

10.5. Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19 лютого 1861 року)

(Витяг)

3. Придбання у власність селянами разом з садибною осілістю польових земель і угідь, відведених їм в постійне користування, допускається не інакше, як за згодою поміщика...

3S.

Придбання у власність садибного і польового наділу, відведеного селянам в постійне користування, може провадитися за вимогою одного поміщика не інакше, як усією сільською громадою... 64.

В разі купівлі селянами у власність їх наділу за взаємною добровільною угодою з поміщиком, як без сприяння, так і при сприянні уряду, сума платежу за куповані землі не обмежується ніякими певними розмірами, а залежить тільки від розсуду сторін, які договорюються; сприяння при цьому з боку уряду полягає тільки у видачі під куповані землі певної... викупної позики, у встановлених для неї в ст. ст. 6S і 66-й розмірах. 65.

За основу для визначення розміру викупної позики береться грошовий оброк, призначений з селян на користь поміщика по уставні грамоті (на підставі Місцевих Положень про поземельне влаштування селян, поселених на поміщицьких землях), за наданий селянам у постійне користування садибний і польовий наділ. Якщо купується не повний по уставній грамоті наділ, а частина його, то для визначення покупної позики зазначений оброк знижується відповідно до зменшення при цьому наділу і згідно з правилами, встановленими у згаданих Місцевих Положеннях, для обчислення грошових оброків. 66.

Зазначений у попередній статті річний оброк за куповану землю капіталізується з шести процентів, тобто множиться на шістнадцять і дві третини. З обчисленої на цій підставі капітальної суми призначається в позику селянам для видачі поміщикові... певна частина, а саме: 1) під час купівлі у власність селянами повного, по уставній грамоті, наділу — чотири п'ятих (тобто 80 коп. за карбованець); 2) під час купівлі наділу зменшеного... три чверті (тобто 7S коп.

за карбованець)... 113.

Селяни, які придбали у власність землю за допомогою викупної операції, зобов'язані вносити в казну щорічно взамін належного поміщикові за цю землю оброку по шість копійок на карбованець з призначеної урядом викупної позики аж до погашення 'її. Такі платежі звуться викупними. 114.

Викупна позика погашається внеском викупних платежів протягом сорока дев'яти років з дня видачі позики.

10.6. Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.)

(Витяг)

9. Для визначення розмірів наділу сільських громад мирською землею Полтавська губернія ділиться на дві місцевості, Чернігівська на три і Харківська на чотири... 12.

Якщо нинішній селянський наділ більший за вищий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду... , то поміщикові дозволяється відрізати цей лишок в своє безпосереднє розпорядження... 13.

Якщо нинішній селянський наділ менший за нижчий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду... , то поміщик прирізує громаді невистачаючу кількість до селянського наділу, якщо в його безпосередньому розпорядженні залишається не більше однієї третини всієї кількості придатних земель... 14.

Якщо після надання в користування селян з наділу... залишилось в безпосередньому розпорядженні поміщика менше однієї третини загальної кількості належних йому угідь, то поміщик має право вдержати в своєму безпосередньому розпорядженні до однієї третини всієї кількості придатних земель...

18. Поміщик ні в якому разі не зобов'язаний збільшувати потім наділ, відведений селянам в постійне користування на підставі цього Положення... 33.

Поміщики не зобов'язані відпускати селянам ліс для будівель. 34.

Поміщики не зобов'язані також відпускати селянам паливо безплатно.

37. Кожна сімейна ділянка складається або з однієї садиби, або з садиби і польового наділу.

S7. Після закінчення дворічного строку, призначеного на первісне затвердження наділу, визначається шестирічний строк, протягом якого поміщик може вимагати обов'язкового для селян розмежування загальних черезсмужних панських угідь...

69.

Поміщикові надано право вимагати від селян обов'язкового перенесення садиб, без їх згоди на це, у таких випадках:

1) якщо селянська садиба знаходиться ближче S0 саж., а овини, кузні або інші, вогнем діючі споруди, — ближче 100 саж. від тих існуючих поміщицьких будівель, які споруджені до обнародування цього Положення...

3) якщо для розмежування поміщицьких польових угідь з селянськими виникне необхідність в перенесенні кількох або усіх садиб селища...

93. Ділянки громадської землі, надані... в наділ окремих селянських сімейств, залишаються в спадковому користуванні цих сімейств. Порядок спадкування сімейних ділянок і порядок сімейних поділів визначається місцевими звичаями...

100. Селяни можуть використовувати відведену їм землю під посіви, насадження, укіс або пасовисько за своїм розсудом з такими... обмеженнями: 1)

шляхи, проїзні завулки і перегони для худоби повинні залишатися вільними для загального користування, і тому селяни не можуть їх заорювати; 2)

без згоди поміщика селяни не повинні: а) заорювати, засаджувати або розкопувати вигони, які є в загальному і нероздільному користуванні селян і поміщика; б) відступати від прийнятої сівозміни аж до розмежування селянських угідь з поміщицькими, там, де громадські поля знаходяться в черезсмужжі з панськими; 3)

без згоди громади ніхто з домохазяїв не може ні забудовувати, ні використовувати під господарський обробіток випаси та інші частини громадського наділу, які є в спільному користуванні усіх селян...

168. Повинності з селян визначаються в уставній грамоті: окремо за піші ділянки, окремо за додаткові і окремо за садиби...

171. З десятини садибної землі визначається щорічна плата по S крб. 10 коп., за винятками, зазначеними в статтях 172 і 173...

177. За десятину польової землі в кожній з місцевостей... призначається оброк в такому розмірі:

В Чернігівській губернії: в 1-й місцевості 2 крб. S0 коп. в 2-й —" — 1 крб. 60 коп. в 3-й —" — 1 крб.

40 коп. В Полтавській губер, нії: в 1-й —" — 2 крб. S0 коп. в 2-й —" — 2 крб. В Харківській губернії: в 1-й —" — 2 крб. 80 коп. в 2-й —" — 2 крб. 40 коп. в 3-й —" — 2 крб. 10 коп. в 4-й —" — 1 крб. 80 коп. 188. Поміщикові надається право вимагати сплати оброку за півроку наперед. 195. За десятину пішої та додаткової польової ділянки в кожній з місцевостей призначається іздельна повинність тільки чоловічими днями в такому розмірі:

В Чернігівській губернії: в 1-й місцевості 21 день в 2-й —"— 14 днів

в 3-й —"— 12 днів

В Полтавській губернії: в 1-й —"— 21 день

в 2-й —"— 16 днів

В Харківській губернії: в 1-й —"— 19 днів

в 2-1 —"— 16 днів

в 3-й —"— 14 днів

в 4-й —"— 12 днів. 196.

Обчислення чоловічих піших робочих днів, що належать за польову землю, провадиться по кожній селянській ділянці відповідне до кількості наявної в ній придатної землі...

198. З загальної кількості робочих днів, що йдуть на користь поміщика з ділянки, три п'ятих відробляються селянами протягом літнього півріччя, а дві п'ятих — протягом зимового...

212. Робота, яку протягом дня потрібно виконати в рахунок повинності, визначається в урочному положенні...

240. Кожний домохазяїн відповідає окремо за справне виконання тих повинностей, на користь поміщика встановлених, які належать з ділянки, що є в його користуванні.

Хрестоматія з історії Української РСР: У 3 т. — К., 1961. — Т. 2. — С. 23—26.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 10.5. Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19 лютого 1861 року):

 1. 15. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права
 2. 22. Сфера та порядок укладення колективного договору
 3. 27. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору
 4. 35. Особливості укладення трудового договору з молодими спеціалістами
 5. 5.4. Розповідь літописця про боротьбу між литовськими князями і їх прагнення зберегти своє панування на Україні (30-ті роки XV ст.)
 6. 7.3. Про склад Війська Запорозького низового, його чисельність та густоту заселення Вольностей Запорозьких
 7. 10.2. Положення про євреїв (13 квітня 1835 р.)
 8. 10.4. Маніфест 19 лютого 1861 р.
 9. 10.5. Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19 лютого 1861 року)
 10. 10.7. Місцеве Положення про поземельний устрій селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях: Київській, Подільській і Волинській (19 лютого 1861 р.)
 11. 10.9. Положення про земські установи (1 січня 1864 р.)
 12. 11.2. Конституційний закон на зміну закону від 26 лютого 1861 р. про імперське представництво (21 грудня 1867 р.)
 13. 13.14. Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський нагляд» (28 червня 1922 р.)
 14. 13.2S. Постанова ЦВК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.)
 15. 14.10. Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу РСР, злочини проти порядку управління), затверджене ЦВК СРСР (2S лютого 1927 р.)
 16. 15.10. Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 р.)
 17. 16.16. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941 р.) 1.
 18. 17.14. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР» 148(29 червня 1983 р.)
 19. Конспективний виклад теми Логіка як наука про правильне мислення
 20. Загальні положення про договори