<<
>>

12.45. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.)

До українського народу!

Ми — представники трудового народу України, її робітництво і селянство, зібравшись у столичнім городі — Київі і обговоривши най- важніші потреби українського трудящого люду, постановили в цей тяжкий час, коли на Україну з усіх боків нападають вороги нашої волі, доручити й надалі до слідуючої сесії Конгресу Трудового Народу України вести державну роботу Директорії, яка підняла повстання проти гетьмансько-панської самовласти і заслужила своєю щирою революційною діяльністю повне довірря селянства і робітніцтва.

Конгрес Трудового Народу Української Народньої Республіки оповіщає робітничий і селянський люд, що він через військові події по Україні припиняє на деякий час свої засідання, аби, роз'їхавшись по городах, повітах і волостях, ми, члени Трудового Конгресу, могли допомогти найважнішій тепер роботі — обороні нашого рідного краю.

Вся вища влада на Україні, на час перерви засідань Трудового Конгресу, має належати Директорії, котра доповнюється представником од Наддністрянської України (Галичини, Буковини і Угорської України), акт з'єднання з якою затверджено на першім засіданні Конгресу 24 сього січня.

Для підготовки законопроектів до слідуючої сесії Трудового Конгресу Української Народньої Республіки Конгрес Трудового Народу України визнає необхідним залишити після себе такі комісії: 1) по обороні Республіки, 2) земельну, 3) освітню, 4) бюджетову, 5) заграничних справ, й 6) комісію харчових справ.

Владу виконавчу — Директорія має доручити Раді Народніх Міністрів, яка відповідає за свою роботу перед Трудовим Конгресом, а на час перериву його засідань, перед Директорією Української Народ- ньої Республіки.

Владу на місцях здійснюють представники правительства Республіки, які мають працювати в тісному контакті і під контрольом повітових і губерніяльних Трудових Рад, які складаються пропорціонально з представників селянства і робітництва.

Інструкції про вибори в Трудові Ради має негайно виробить правительство Республіки разом з комісіями Трудового Конгресу.

В цілях закріплення демократичного ладу правительство Української Народньої Республіки, разом з комісіями, має підготувати закон для виборів Всенароднього Парляменту Незалежної Соборної Української Республіки.

Конгрес Трудового Народу України висловлює своє нерушиме побажання, щоб Директорія і Рада Народніх Міністрів провадили й надалі свою працю по проведенню земельної реформи, в основі якої лежить передача землі без викупу трудящому народові.

Одночасно правительство повинно негайно подбати про знищення безробіття шляхом відновлення промисловости, про поліпшення долі робітництва і про закріплення всіх революційних здобутків українського пролєтаріяту.

Переживши тяжкі муки й катування за час семимісячної гетьманської неволі, український народ ще й тепер, скинувши ненависне панське ярмо, повинен знати, що його кровію здобута свобода находиться в небезпеці.

З усіх боків цілости і незалежности Української Народньої Республіки загрожують сильні держави.

Для того, щоб не повторилося наше давне лихо — неволя під властю чужих народів, Конгрес Трудового Народу України кличе всіх синів трудового селянства і робітництва на боротьбу за землю і волю.

Нехай узнають всі сили, які нас нападають, що український народ уміє не тільки скидати катів та тиранів, але й уміє будувати свою Республіку і може всією силою непохитно й неухильно обороняти своє право порядкувати самим собою.

Народе український! Будь на сторожі свого права.

Проти тебе воюють не тільки імперіялістичні контрреволюційні вороги, але ти бачиш, як Совітська Росія, яка не по правді називає себе соціялістичною, теж посилає своїх наймитів — китайців та латишів проти твоєї незалежности.

Конгрес Трудового Народу України визнає, що захват Московським більшовицьким військом нашої землі може привести до приходу нових чужоземців, які тільки й ждуть того часу, коли на Україні запанує більшовицьке безладдя, щоб напасти на розбиту, зруйновану і пограбовану Україну.

Конгрес Трудового Народу України запевняє перед усім світом, що український народ бажає мира з усіма народами і немає думки забрати під свою власть чужі землі, але він не допустить ніяких замахів від якої б не було держави на свою цілість, самостійність і незалежність.

Не тільки протестами, але й оружною силою трудове селянство й робітництво покаже, що український народ не потерпить над собою насильства і кривди.

Конгрес Трудового Народу України, стоячи за самостійну Українську Народню Республіку, для рятування землі і волі закликає щирих синів землі Української стати кріпко до зброї під стяг славного війська Директорії Народньої Республіки.

Ухвалено

Конгресом Трудового Народу України в м. Київі

28 січня 1919 року.

Конституційні акти України.

1917—192О.

Невіломі конституціїУкраїни. — К., 1992. —

С. 11О—111.

12.46. Політична Конвенція між Польщею і Україною (21 квітня 1920 р.)

(Витяг)

§ 2. Граница между УНР и РПП устанавливается следующая: на север от Днестра вдоль р. Збруч, а дальше вдоль бывшей границы между Австро-Венгрией и Россией до Вышегрудни, а от Вышегрудни на север

через Кременец, а далее по линии на восток от Здолбуново, потом вдоль границы Ровенского уезда... бывшей губернии Минской до пересечения ее р. Припятью, а потом Припятью до ее устья.

§ 3. Правительство Польское признает за Украиной территорию на восток от границы, указанной в § 2 этого договора, к границам Польщи 1772 года (до разделов), которая Польща уже занимает или приобретает от России путем вооруженным или дипломатическим.

§ 6. Аграрноє дело на Украине будет разрешено Конституантою. Ко времени созыва Конституанты юридическое положение земеледель- цев польской национальности на Украине определяется соглашением между РПП и УНР.

§ 7. Заключается воєнная конвенция, что составляет интегральную часть договора.

§ 8. Договор остается секретним. Он не может быть передан третьей стороне или быть опубликованным... Подписано в Варшаве апреля 21 дня 1920 г.

Гражланская война на Украине 1918—1920 гг.: В 3 т. — К., 1967. — Т. 3. — С. 48—49.

12.47. Військовий договір Директорії з урядом Польщі (24 квітня 1920 р.)

(Витяг)

§ I. Настоящая воєнная конвенция составляет интегральную часть политической конвенции с дня 21 апреля 1920 г., вступает одновременно с ней в жизнь и обязательна до заключения постоянной военной конвенции между Польским правительством и Украиной.

§ 2. Польские и украинские войска производят действия совместно как войска союзные.

§ 6. С момента начала совместных действий против большевиков, Украинское Правительство обязуется доставлять продукты для польской армии, оперирующей на этой территории в количестве согласно оперативному плану главного артикуля: мясо, сало, муку, хлеб, крупу, овощи, сахар, овес, сено и т. п. В случае непредоставления Украинским правительством необходимой продукции, гражданский комиссар Украины по соглашению с интендатурой дивизии (армии) проводит реквизицию продуктов среди местного населення.

§ II. На польской территории продолжится организация украинских частей, ... до того времени, пока эта организация будет возможна на собственной территории.

§ 12. Командование польских войск обязуется доставить украинским войскам оружие, амуницию, снаряжение и одежду в количестве необходимой для трех дивизий.

§ 16. Обе стороны обязуются держать эту конвенцию в тайне...

Руководитель министерства иностранных дел

Украинской Народной Республики Андрей Левицкий

Руководитель министерства иностранных дел

Речи Польской Посполитой Ян Домбский

Гражланская война на Украине 1918—192О гг.: В З т. — К., 1967. — Т. З. — С. 55—58.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 12.45. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.):

 1. П.Д. Пилипенко. > Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред.. — К.: Істина. - 208 с., 2007
 2. 2. Предмет трудового права
 3. 6. Функції трудового права України
 4. 12. Джерела (форми) трудового права України: поняття, види, особливості
 5. 15. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права
 6. 22. Сфера та порядок укладення колективного договору
 7. 33. Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами
 8. 45. Умови та підстави припинення трудового договору та їх класифікація
 9. 100. Відмінність матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом
 10. 114. Особливості правового регулювання праці жінок
 11. 115. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх
 12. Список рекомендованої літератури 1.
 13. 12.25. Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 р.)