<<
>>

12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.)

Приймаючи запрошення на нараду російської демократії, Комітет Центральної Ради доручав своїм представникам обстоювати такі домагання: 1.

Сформування однородного революційного і соціялістичного правительства, яке має одповідати перед демократією всіх народів Росії. 2.

Передача всіх поміщицьких, монастирських та церковних земель, до установчих зборів в завідування земельних комітетів. 3.

Встановлення державного та краєвого контролю над виробом та поділом товарів. 4.

Передача в завідування краєвих органів власти найважніших га- лузів промисловости. 5.

Оподаткування великого капіталу і майна та конфіскація воєнних прибутків на користь окремих країв та цілої держави. 6.

Признання за всіма націями нічим необмеженого самовизнання. 7.

Признання права, що кожна нація і край Росії, які того забажають, можуть скликати свої національно-краеві, суверенні (що мають незалежне од нікого право встановляти свій лад і видавати закони) — установчі збори. 8.

Передача всій власти на Україні в руки Української Центральної Ради і її генерального секретаріяту, складеного на основі статуту Центральної Ради з дня 16 іюля сього року. 9.

Об'явлення, що таємні дипломатичні договори з другими державами недійсні. 10.

Зроблення рішучих заходів до заключения миру і предложения союзникам одкрить переговори про мир. 11.

Негайного скасовання смертної кари. 12.

Розпуска Державної Думи та Ради. 13.

Скликання установчих зборів в назначений час без дальшого одкладування.

Наролна воля. — 1917. — 12 вересня.

12.10. Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» (27 жовтня 1917 р.)

До всіх громадян України

В Петрограді зчинилися криваві події, що загрожують погубити здобутки революції. Частина населення Петрограда, за проводом більшовиків, повстала озброєна проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській Республіці.

Генеральний секретаріат України як вища крайова влада, створена Українською Центральною радою і стверджена Тимчасовим правительством, закликає населення України до спокою.

Разом зі всіма революційними силами України Генеральний секретаріат буде рішуче боротись зі всякими спробами підтримувати петроградське повстання.

Громадяни України! Виявіть себе вірними оборонцями волі і ворогами анархії, яка може віддалити Всеросійські та Українські Установчі збори і привести до загину рідний край.

Генеральнии секретаріат України

Українська Центральна Рала: Аокументи і матеріали: У 2 т. — К., 1996. — Т. 1. 4 березня — 9 грулня 1917 року. — С. 364.

12.11. Відозва крайового комітету охорони революції в Україні (27 жовтня 1917 р.)

Громадяни України!

На вулицях Петрограда йде боротьба між Тимчасовим правительством та Петроградською радою робітничих та солдатських депутатів.

Вороги революції та волі народної можуть скористуватися цією боротьбою для того, щоб повернути старий царський лад та вкинути народ у неволю.

В цей грізний час вся революційна демократія, робітництво, селянство та військо неодмінно повинні згуртувати свої сили для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на Україні.

Зважаючи на це, Українська Центральна рада утворила 25 жовтня (октября) Крайовий комітет по охороні революції, котрому й доручила усякими засобами, разом з Генеральним секретаріатом Ради, боротися з ворогами революції, зберегти спокій в краю та боронити всі завоювання революції.

До Крайового комітету по охороні революції Українська Центральна рада, пославши своїх представників, закликала слідуючі революційні організації і партії: 1.

Український Військовий генеральний комітет; 2.

Українську Раду військових депутатів; 3.

Раду солдатських депутатів Київської округи; 4.

Головний комітет доріг України; 5.

Українську соціал-демократичну робітничу партію; 6.

Українську партію соціалістів-революціонерів; 7.

Російську соціал-демократичну робітничу партію (більшовиків); 8.

Російську соціал-демократичну робітничу партію (меншовиків); 9.

Російську партію соціалістів-революціонерів; 10.

«Бунд»; 11.

Єврейську об'єднану соціалістичну робітничу партію і 12.

Ради солдатських і робітничих депутатів Києва, Харкова, Катеринослава і Одеси.

Крайовий комітет по охороні революції оповіщає всіх громадян України, що всі громадські, військові тилові власті, а також і всі організації революційної демократії мусять твердо і неуклінно виконувати всі його накази і приписи.

Комітет заявляє, що він не допустить ніяких виступів проти інтересів революції, що всі такі ворожі революції виступи Комітет буде рішуче подавляти всякими способами, навіть озброєною силою, котра стоїть під орудою Комітету.

Власть Комітету, котрий об'єднує всі органи революційної демократії, всі революційні соціалістичні партії нашого краю як українські, так і неукраїнські, поширена на всю Україну, на всі дев'ять губерній — Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Катеринославську і Таврійську.

Крайовий комітет по охороні революції закликає всю людність до спокою, а всі революційні і демократичні організації об'єднатися в місцеві комітети для охорони революції під проводом Крайового комітету.

Громадяни України!

До спокою, праці і дружної оборони революції вас кличе Крайовий комітет.

Крайовий комітет по охороні революції на Україні при Українській Центральній раді.

Українська Центральна Рала: Аокументи і матеріали: У 2 т. — К.,1996. — Т. 1. — С. 364—365.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.):

 1. 17.S. Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви Й. В. Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (1S вересня 1947 р.)
 2. 12.S. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)
 3. 12.12. Ill Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
 4. 12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.)
 5. 12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (S грудня 1917 р.)
 6. 13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)
 7. 12.22. IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 р.)
 8. 13.14. Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський нагляд» (28 червня 1922 р.)
 9. 13.13. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення Держполітуправління (22 березня 1922 р.) 1.
 10. 14.9. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.)
 11. 12.1. Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.)
 12. 16.16. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941 р.) 1.
 13. IS.II. Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації' частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 р.)
 14. 14.16. Постанова Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель» (20 листопада 1932 р.)
 15. I4.11. Постанова Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське (13 серпня 1929 р.)