<<
>>

12.S. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)

Громадяне української землі! Представники Тимчасового Правительства повідомили нас про ті конкретні заходи, які задумує перевести Тимчасове Правительство в справі управи Україною до Установчих Зборів.
Тимчасове Правительство, стоячи на сторожі завойованих революційним народом свобід, признаючи за кожним народом право на самоозначення та полишаючи остаточне усталення його форми Установчим Зборам, простягає руку представникам української демократії й Центральній Українській Раді та закликує в порозумінню з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма 'її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдности її демократичних сил, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єдности й сповіщаємо всіх громадян України, що вибрана українським народом через його революційні організації Центральна Українська Рада незабаром буде доповнена на справедливих основах представниками инших народностей, які живуть на Україні, через їхні революційні організації, і тоді буде тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, що заступатиме інтереси цілого населення нашого краю.

Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново споміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний Секретаріат, який буде предложений до затвердження тимчасовому правительству в характері представника найвищої краєвої власти тимчасового правительства на Україні. В сім органі будуть зосереджені всі права й засоби, щоб він яко представник демократії на цілій Україні й рівночасно яко найвищий краєвий орган управи міг виповнити складну роботу організації й будування життя всього краю в згоді з цілою революційною Росією.

У згоді з иншими національностями України й діючи на полі державної управи яко орган тимчасового правительства Генеральний Секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом закріплення нового ладу, витвореного революцією.

Змагаючи до автономного устрою України, Центральна Українська Рада в порозумінню з національними меншостями України приготовлятиме проекти законів про автономний лад України для предложения їх на затвердження Установчим Зборам.

Зважаючи, що утворення краевого органу тимчасового правительства на Україні забезпечує бажане наближення управи краєм до потреб місцевого населення в межах, можливих до Установчих Зборів, і думаючи, що доля всіх народів Росії тісно зв'язана з загальними здобутками революції, ми рішуче відкидаємо проби самочинного здійснювання автономії України до всеросійських Установчих Зборів.

Що-ж торкається комплектування українських військових частей, Центральна Українська Рада матиме своїх представників при кабінеті міністра війни, в генеральнім штабі й при верховнім головнокоманду- ючім для участи при комплектуванню окремих частей виключно українцями, оскільки заходи в сім напрямі на думку міністра війни будуть можливі з технічного боку без нарушения бойової здатности армії.

Сповіщаючи про се громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка наділила нас своєю волею, разом з революційним правительством доложить усіх своїх сил, щоб довести край і зокрема Україну до остаточної побіди революції.

Українська Центральна Рада.

У Київі 1917 року, 3 липня.

Винниченко В.К. Вілролження нації: Репринт- не вилання 1920 р.: В 3 ч. — К. 1990. — Ч.1. — С. 279—282.

12.6. Статут Генерального Секретаріату

На підставі згоди з тимчасовим правительством дня 16 липня (н. ст.) 1917 р. — орган революційної демократії всіх народів України —Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських Установчих всенародних Зборів і російського Установчого Зібрання, — утворює Генеральний Секретаріат, який являється найвищим органом управи на Україні.

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами: 1.

Найвищим краєвим органом управи на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується тимчасовим правительством. 2.

Формування Генерального Секретаріату Центральна Рада здійснює через свій Комітет. 3.

Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат в цілості, висловлюючи йому довіррє. 4.

В склад Генерального Секретаріату входить 14 генеральних секретарів, а саме секретарі: в справах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисло- вости, почти й телеграфу, праці, доріг, генеральний контрольор і генеральний писарь.

Примітка. При секретареви в національних справах назначається три товариші секретаря — від Великоросів, Євреїв і Поляків. Товариші секретаря по ділах своєї нації мають право реферату й рішучого голосу в сих справах у Генеральнім Секретаріаті. Товариші секретаря в національних справах затверджуються Комітетом Ради. 5.

Свою власть Генеральний Секретаріат здійснює через всі урядові органи на Україні. 6.

Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального Секретаріату.

Примітка. Генеральний Секретаріат установляє, які органи, в яких межах і в яких випадках мають зноситися безпосереднє з тимчасовим правительством. 7.

Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються Генеральним Секретаріатом або підвладними йому органами. 8.

При тимчасовім правительстві має бути статс-секретар для справ України, якого призначає тимчасове правительство по згоді з Центральною Радою. 9.

Статс-секретар має пильнувати інтересів України в усій роботі тимчасового правительства й в разі потреби переслати законопроекти через Генеральний Секретаріат на розгляд Ц. Ради. 10.

Генеральний Секретаріат передає на санкцію тимчасового правительства ті законопроекти, які розглянула й ухвалила Центральна Рада. 11.

Генеральний Секретаріат передає на затвердження тимчасового правительства тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула й ухвалила Центральна Рада. 12.

Тими коштами, які надходять на рахунок Центральної Ради, роз- поряджується Генеральний Секретаріат по бюджету, ухваленому Центральною Радою. 13.

Генеральний Секретаріат ті справи, які він уважає найважнійши- ми, передає на розгляд Центральної Ради. 14.

Діяльність Генерального Секретаріату, відповідального перед Центральною Радою, контролюється нею шляхом запитань по всіх справах. 15.

В перервах поміж сесіями Центральної Ради Генеральний Секретаріат відповідає перед Комітетом Центральної Ради, який виконує всі її функції, окрім зазначеної в 3-ім. 16.

Коли Генеральний Секретаріат не згоджується з постановою Комітету в якій-небудь справі, остання переноситься на розгляд Центральної Ради, яка скликається негайно. 17.

Коли Центральна Рада висловлює недовір'я Генеральному Секретаріатові, він подається у відставку. 18.

Всі акти Центральної Ради й Комітету контрасигнуються Генеральним Секретаріатом. 19.

Всі закони тимчасового правительства мають силу на Україні від дня проголошення їх в Краєвім Урядовім Віснику на українській мові.

Примітка. В надзвичайних випадках Генеральний Секретаріат проголошує їх іншим способом. 20.

Всі закони, адміністративні приписи й постанови, проголошені українською мовою, публікуються також на мовах: російській, єврейській, польській.

Хрестоматія з історії України: Посібник лля вчителів І В. І. Червінський, В. Є. Кругляков, В. В. Пилипенко та ін.; За рел. В. І. Червінсь- кого. — К., 1996. — С. 204—206.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 12.S. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.):

 1. Украинская революция (1917-1918 гг.)
 2. На сцене Евгений Петрович Семенов
 3. 12.1. Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.)
 4. 12.S. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)
 5. 12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.)
 6. 12.12. Ill Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
 7. 12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.)
 8. 12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (S грудня 1917 р.)
 9. 12.22. IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 р.)
 10. 13.1. Резолюція першого з'їзду Рад України про зрив роботи з'їзду Рад у Києві (11 грудня 1917 р.)
 11. КОММЕНТАРИИ
 12. 3. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
 13. 1 Протоколы Центрального Комитета ГСДРП(б) Авіуст 1917 —февраль 1918. М, 1958, с. 72.
 14. РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ, В ПРИДНЕПРОВЬЕ И НА ЮГЕ УКРАИНЫ
 15. БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ. РАЗГРОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ И КАЛЕДИНЩИНЫ
 16. ЯНВАРСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В КИЕВЕ. КРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ И КАЛЕДИН1ЦИНЫ
 17. 2. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 19. 5.3.1. ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
 20. 2.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВ ДЕТСКИХ РАДИОПЕРЕДАЧ: ОТ СОВЕТСКОГО ВЕЩАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ИНТЕРНЕТ-РАДИО