<<
>>

Поняття попиту і фактори, що його визначають

Дослідження основних характеристик ринку починається з попиту. Це пов’язано з тим, що попит (у порівнянні з пропозицією) є більш мобільним параметром ринку, внаслідок чого ринковий механізм значно частіше рухається під впливом зміни саме попиту.

Домовимося заздалегідь, що попит і пропозиція залежатимуть лише від впливу і динаміки ціни, всі ж інші фактори будуть змінними лише тоді, коли про це буде спеціально зазначатись.

Попит - це бажання і здатність покупців купувати певні обсяги тих чи інших благ за певних цінах.

Базою для виникнення попиту є потреби споживачів. Проте для задоволення цих потреб необхідні певні кошти. Тобто попит можна визначити як платоспроможну потребу споживачів у деяких благах. Тому вираз „платоспроможний попит” є суто публіцистичним штампом, а з економічної точки зору даний вираз є тавтологією, оскільки категорія „попит” передбачає наявність платоспроможності. Якщо попит є неплатоспроможним, то це не попит, а всього лише бажання.

Максимальну ринкову ціну, за якою деякі споживачі ще згідні придбати дане благо, називають ціною попиту. Певну кількість блага, відповідну цій ціні називають величиною попиту. Між ринковою ціною блага і тією його величиною, на яку є попит, завжди існує певне співвідношення, і воно є оберненим. Зворотний взаємозв’язок між ціною та величиною попиту (чим більша ціна попиту, тим менша його величина, і навпаки) називають законом попиту.

Доказом об’єктивності такого взаємозв’язку може бути аналіз наступних фактів.

Здоровий глузд і елементарні спостереження повсякденної дійсності підтверджують закон попиту. Ціна є своєрідною „стіною”, яка заважає споживачам купувати блага у необмеженій кількості. Зростання цієї „стіни” знижує можливість і бажання купувати благо.

У довільний момент часу кожна наступна одиниця певного блага приносить для споживача менше корисності ніж попередня Наприклад, під час споживання другої пляшки напою „Кока-кола” покупець отримує значно менше задоволення від насолоди смаком і втамування спраги, ніж під час споживання першої, третя пляшка приносить ще менше задоволення (корисності) і т.д. Тобто додаткова або гранична корисність, яку приносить кожна наступна одиниця даного блага, зменшується.

Закон спадної граничної корисності, який описує цю ситуацію, твердить, що всі наступні одиниці даного блага приносять все менше корисності споживачеві, тобто із збільшенням споживання гранична корисність зменшується, тому споживачі погодяться на купівлю наступних одиниць даного блага (тобто збільшать величину попиту) за умови, що ціна блага зменшуватиметься.

На більш високому рівні закон попиту можна пояснити ефектами доходу та заміщення. Ефект доходу говорить про те, що за нижчою ціною людина може купити більше даного блага, не зменшуючи при цьому закупки інших необхідних благ. Тобто наслідки від зниження ціни можна порівняти з наслідками від підвищення рівня доходів. Ефект заміщення виражається тому, що із зниженням ціни у споживачів з’являється стимул придбати дешеві товари замість аналогічних, але дорожчих. Наприклад, при зниженні цін на яловичину багато споживачів захочуть замінити нею частину споживання свинини, купівля якої тепер виглядає не такою привабливою.

Обернено пропорційний зв’язок між ціною і величиною попиту відображають, як правило, у вигляді таблиці або двомірного графіка (таблиця 2.1, рис. 2.1).

Тут попит виражений у вигляді кількох альтернативних можливостей: подаються ті кількості блага, які будуть куплені при різних цінах, або ті ціни, при яких споживачі готові купити різні кількості блага.

Для того, щоб наведені дані мали не тільки теоретико- пізнавальне, але й конкретно-прикладне значення, потрібно обов’язково, по-перше, відрізняти індивідуальний попит від ринкового та зазначати, якого саме ринку чи споживача він стосується, і, по-друге, дані про попит повинні стосуватися також певного відрізка часу: дня, тижня, місяця тощо.

Q

Таблиця 2.1 Попит на олію за тиждень              р

Ціна попиту, грн./ кг. 1 2 4 7
Величина попиту, тис. тон. 7 4 2 1

Із сказаного раніше можна зробити висновок, що зміна величини попиту супроводжується переміщенням вверх або вниз по кривій попиту і відповідною зміною ціни (при незмінності інших факторів), при зміні ж попиту відбувається зсув самої кривої попиту D на нову позицію

вліво - D1 або вправо - D2 (рис.2.2). Зміна попиту відбувається під впливом нецінових факторів попиту, а саме:

Число

р

покупців.

збільшення

на ринку зростання до

Q

Очевидно, що числа покупців призводить до попиту, а зменшення спаду попиту.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Поняття попиту і фактори, що його визначають:

  1. § 1. Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті
  2. 66. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
  3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
  4. Зміст і обсяг поняття
  5. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО СПОЖИВАННЯ
  6. Центральний банк та його функції
  7. ТЕМА 20 ПОНЯТТЯ (2 год.)
  8. § 2. Шлюб та його види
  9. Конспективний виклад теми Сутність буття та його основні форми
  10. 29. Строковий трудовий договір та особливості його укладення