>>

Предмет економічної теорії та зміна підходів до його визначення. Функції економічної теорії

Оскільки потреби безмежні, а ресурси для їх задоволення в кожний даний період обмежені, то економісти намагаються знайти способи оптимізації виробництва матеріальних благ і послуг при обмежених ресурсах. Вони вивчають економічні зв’язки між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, розробляють принципи управління, знаходять шляхи впливу держави на економічну діяльність господарських суб’єктів. Тому можна сказати, що предмет економічної науки - вивчення проблем ефективного використання обмежених виробничих ресурсів та управління ними з метою досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини.

Всі конкретні економічні проблеми - інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, бідність, нерівність у доходах, соціальна несправедливість та ін. - врешті-решт упираються в проблему ефективного використання ресурсів.

А.Маршалл уперше запропонував замінити традиційну назву науки „політична економія” на більш широкий термін - „економікс”. Зміна назви була не випадковою, - Маршалл вважав, що роль держави в регулюванні економіки не варто перебільшувати, тому й відмовився від першої частини назви. Представники політичної економії більше уваги приділяли аналізу загальних тенденцій економічного розвитку, проблемам виникнення та розв’язку економічних суперечностей, механізму дії та використання економічних законів. „Економікс” частіше сприймають як науку про принципи ринкового функціонування економіки на мікро- і макрорівні; науку, що має більш прикладний характер. Хоч у вузах США та Західної Європи „Економікс” являє собою цикл дисциплін, що охоплює також економічну історію, історію економічних учень і ряд спецкурсів з економічних проблем.

У вивченні економічної теорії для більш чіткого розуміння її предмету слід виділити:

сферу досліджень - економічне середовище, у якому здійснюється господарська діяльність;

об ’єкт досліджень - економічні явища і процеси;

суб ’єкти дослідження - дійові особи економіки;

предмет дослідження - життєдіяльність господарських суб’єктів, їх економічна поведінка в процесі реалізації потреб та інтересів:

основне завдання - показати взаємозв’язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах, щоб розкрити механізм вирішення проблеми обмеженості економічних ресурсів.

Розв’язуючи проблему обмеженості ресурсів, економічна теорія повинна допомогти суспільству розв’язати три головних завдання: 1) що, або які товари і послуги необхідно виготовляти і в якій кількості?; 2) як ці товари і послуги треба виробляти?; 3) для кого виробляти? Сучасна економічна наука розглядає економіку на різних рівнях:

Мікрорівень - це рівень функціонування окремого підприємства, фірми домашніх господарств.

Мезорівень - рівень функціонування окремих регіонів, галузей, підсистем (територіально-виробничі комплекси, агропромисловий комплекс, бюджетна сфера, вільні економічні зони тощо

Макрорівень - економіка певної країни, національне господарство, або світове господарство.

Мегарівень - функціонування світової економіки.

Розрізняють позитивну і нормативну економічну теорію. Позитивна економічна теорія ставить за мету вивчення суті економічних процесів і явищ, їх взаємозв’язків і взаємозалежностей, тенденцій розвитку. Позитивний аналіз констатує наявність певних тенденцій, принципів, закономірностей, розкриває дію економічних законів. Нормативна економіка стосується розробки рекомендацій чи пропозицій щодо подальшого розвитку чи вдосконалення економічних процесів. Тобто позитивна економічна теорія вивчає те, що є, а нормативна - те, що має бути.

Як наука економічна теорія покликана виконувати ряд функцій:

Пізнавальна, або світоглядна функція, яка полягає в тому, щоб пояснити суть економічних явищ і процесів, які відбуваються, показати закономірності їх розвитку.

Методологічна функція - означає розробку методів, засобів інструментів наукового пізнання економічних процесів для використання їх всіма іншими економічними науками. Вона є теоретичною основою та розробляє методи економічного дослідження для цілого ряду конкретно-економічних наук (спеціальних і галузевих).

Практична функція - створення конкретних рекомендації для правильної економічної поведінки людей, для регулювання господарської діяльності підприємств, для розумної, виваженої економічної політики держави.

Виховна функція - формування у громадян сучасної економічної культури, культури споживання, принципів економічної поведінки, бажання досягти високих успіхів у бізнесі, бути лідером, професіоналом своєї справи.

Прогностична функція - наукове передбачення перспектив майбутнього економічного розвитку, що знаходиться в основі розробки економічних планів і прогнозів.

Усі економічні науки поділяються на групи (див. рис 1.1.1).

Сучасна система економічних наук

Рис 1.1.1. Сучасна система економічних наук

| >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Предмет економічної теорії та зміна підходів до його визначення. Функції економічної теорії:

 1. 5.1. Дискурсивно-етична трансформація економічної теорії
 2. 3.1. Соціально-філософські передумови теорії комунікативної дії
 3. Суть економічної системи та її основні елементи
 4. Суть, етапи та форми міжнародної економічної інтеграції
 5. Особливості економічної та соціальної політики держави в Україні
 6. Зу—V              •              •              • и              •              ••              • . Основні напрямки та інструменти здійснення економічної політики держави
 7. Центральний банк та його функції
 8. Предмет і функції філософії
 9. ТЕМА і ФІЛОСОФІЯ: її ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ (2 год.)
 10. Підприємство і його функції. Види підприємств
 11. Тема 1 Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції (2 год.)
 12. Визначення понять
 13. 44. Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки
 14. Конспективний виклад теми Проблема визначення поняття «релігія»
 15. 9.1. Інвентар села Камінна гора, Володимирського повіту, з визначенням розміру панщини, чиншу та натуральної данини (21 квітня 16SS р.)
 16. 6. Функції трудового права України
 17. З.Податки, їх функції та структура. Система оподаткування