<<
>>

З.Ринок монополії та його ознаки

Монополія - це виняткове право на виробництво та реалізацію певного виду продукції, що належить одній особі, певній групі осіб або державі, - ринок, на якому діє один продавець певного товару або виду послуг, а для інших існують бар’єри входження в галузь, які не дозволяють вступити в конкуренцію з монополістом. Такі бар’єри можуть виникнути в ряді випадків:

витрати виробництва такі, що максимальна ефективність випуску можлива лише за наявності єдиного виробника даного продукту;

коли основним ресурсом виробництва володіє одна фірма;

коли уряд надає виключні права на виробництво певної продукції одній фірмі.

У кожному з цих випадків виникає певний вид монополії.

Природна монополія виникає в галузі, в якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує весь ринок.

На природні монополії дуже схожі монополії, що базуються на володінні унікальними природними ресурсами. До таких монополістів відносяться підприємства суспільного користування і підприємства, що експлуатують унікальні природні ресурси - родовища корисних копалин, водоймища, приморське узбережжя тощо.

Часто монополії виникають при наданні державою певній особі чи фірмі виняткових прав на виробництво чи продаж товарів або послуг. Ці права можуть бути юридично закріпленими обмеженнями у формі ліцензій, авторського права, товарних знаків або патентного захисту. У таких випадках говорять про закриту монополію, тобто захищену від конкуренції за допомогою юридичних обмежень. Часто держава сама виступає монополістом, володіє та управляє підприємствами сфери послуг, зв’язку, водогонами чи електроенергетичними господарствами.

Відкрита монополія - монополія, при якій одна фірма, принаймні на якийсь час, стає єдиним постачальником продукту, але не має спеціального захисту від конкуренції. У ситуації відкритої монополії часто виявляються фірми, які вперше вийшли на ринок із новою продукцією. Їхні конкуренти, проте, можуть з'явитися на ринку трохи пізніше. Це залежить від появи нових, більш досконалих технологій такої ж або аналогічної продукції.

Перші форми монополій (ринги, пули, корнери) існували у вигляді тимчасових домовленостей по ціни, ринки збуту чи спільну політику. На рубежі XIX-XX ст. з’явилися картелі, синдикати та трести. Картель - це об’єднання декількох підприємств однієї галузі, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність, а домовляються про частку кожного у загальному обсязі виробництва. Синдикат - це об’єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і виробничу самостійність, але втрачають комерційну самостійність - реалізація продукції здійснюється через спеціально створену збутову контору. Трест - це об’єднання підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають і виробничу, і комерційну самостійність, оскільки відбувається об’єднання виробництва, збуту, фінансів, управління на основі випуску і продажу акцій. У залежності від вкладеного капіталу акціонери мають право брати участь в управлінні та привласнювати певну частку прибутку у вигляді дивідендів.

Сучасні форми монополій дуже різноманітні за своєю структурою та механізмом функціонування. Як приклад сучасних монополій, можна навести американський концерн “General motors” або “Ford motor”, американську фірму “International business machines”, яка випускає три чверті вироблюваних у світі електронно-обчислювальних машин, або концерн Круппа в Західній Німеччині, до складу якого входять металургійні, машинобудівні і електротехнічні підприємства, торговельні фірми і транспортні компанії, банки. Концерн - це об’єднання на акціонерній основі великої кількості підприємств, на чолі якого стоїть зазвичай якесь одне найбільше підприємство (чи банк), що здійснює фінансове керівництво усіма підприємствами концерну.

У міру розростання концерни утворюють конгломерати, велетенські промислові комплекси. Конгломерат (від лат. „зібраний”) - це одна з форм монополії, в якій під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії, що діють у різних, технологічно не пов’язаних між собою галузях.

Останнім часом розвинулася така форма монополістичних об’єднань, як консорціуми. Консорціум - це вже об’єднання не окремих підприємств, а монополій.

Монополія має як позитивні, так і негативні характеристики. До позитивних відносяться крупні масштаби виробництва, засновані на використанні новітніх технологій, що зумовлює мінімізацію витрат та можливості більш повного задоволення потреб суспільства. Негативним результатом монополізації ринку є перерозподіл надлишку споживача на користь монополіста (монопольні надприбутки), виникнення безповоротних втрат у суспільства і вивільнення частини ресурсів, які були б задіяні у виробництві у випадку досконалої конкуренції. Неоднозначним результатом функціонування монополій виступає цінова дискримінація, коли та ж продукція продається різним покупцям за різними цінами.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме З.Ринок монополії та його ознаки:

 1. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.
 2. Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси
 3. 7.6. Про ознаки влади у запорожців
 4. I4.11. Постанова Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське (13 серпня 1929 р.)
 5. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі-продажу. Ціна землі
 6. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси
 7. Особливості ринку праці. Служба зайнятості і ринок праці в Україні
 8. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО СПОЖИВАННЯ
 9. Центральний банк та його функції
 10. 4. Метод трудового права та його особливості
 11. § 2. Шлюб та його види
 12. 29. Строковий трудовий договір та особливості його укладення
 13. Поняття попиту і фактори, що його визначають
 14. 66. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
 15. § 1. Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті