<<
>>

Функції релігії. Класифікація релігії

Способи, рівень й напрями релігійного впливу на суспільство виявляються у функціях релігії (від nax.functio — завершення). Функцій релігії дуже багато, тому проаналізуємо головні з них.

Світоглядна функція релігії — це найголовніша функція, що дає змогу визначити людині своє місце в світі й ставлення світу до неї. У зв’язку з цим формується система поглядів, уявлень людей про довколишній світ з погляду релігійної віри, тобто релігія стає певним світоглядом. Реалізація цієї функції допомагає людині визначити сенс свого життя.

Компенсаторно-терапевтична функція релігії ліквідує почуття обмеженості, залежності й безсилля перед об’єктивними законами матеріального світу. Ідея про загальну рівність (у стражданні й гріховності) всіх людей перед Богом допомагає зменшити дискомфорт переживання об’єктивного конфлікту людини й природи, людини й суспільства. Сам процес переживання проходить на основі таких релігійних феноменів, як релігійна втіха, релігійний катарсис, духовна насолода тощо.

Комунікативна функція реалізує потребу спілкування віруючої

людини як за вертикаллю — з Богом, так і за горизонталлю з

єдиновірцями.

Інтегративна функція релігії організовує безконфліктний зв’язок на основі принципів солідарності. Для цього в релігійному комплексі є універсальні релігійні цінності, уніфікований спосіб життя, загальна мета в житті тощо. Інтегративна функція залежить від реалізації в соціальній практиці таких релігійних цінностей, як послух, релігійна єдність, релігійно-культурні традиції тощо.

Дезінтегративна функція є реалізацією в соціальних відносинах іншого боку інтеграції — дезінтеграції. Щоб об’єднатися з одновірцями, необхідно роз’єднатися з послідовниками інших релігійних цінностей. Дезінтегративна функція стає основою ет- но-конфесійних конфліктів, які за правильного та своєчасного вирішення сприяють розвитку релігійних систем, і навпаки, за їх ігнорування, неадекватного та несвоєчасного розв’язання призводять до кризових явищ у цій сфері.

Регулятивна функція (за змістом подібна до інтегративної) організовує взаємодію людей на основі специфічних релігійних принципів, ідей, цінностей, традицій, що є характерними для кожного історичного етапу розвитку людської цивілізації.

Легімітивна (від лат. legimitus — законний) функція. Реалізація її в соціальній практиці означає накладання на людину деяких обмежень через певні зразки необхідної поведінки. Наприклад, бути християнином означає вести такий спосіб життя, який відрізняється від способу життя представників інших релігій.

Першим кроком у вивченні релігії як системи є процес класифікації її основних форм і різновидів, що дає підстави звести суперечливі емпіричні дані про них до єдиної теоретичної системи. На жаль, сьогодні жоден з відомих нині підходів до класифікації релігійних систем не є загальновизнаним, позаяк поряд з деякими перевагами всі вони мають певні вади. Усвідомлення внутрішньої спорідненості розрізнених об’єктів (великої кількості різноманітних релігій) дає змогу релігієзнавцям об’єднати їх у класи. Нині особливо популярними є такі схеми класифікації релігії, які в своїй основі поєднують географічні та етнографічні принципи з урахуванням історичних етапів розвитку релігійних систем.

Ми можемо запропонувати схему класифікації, яку в подальшому буде використано під час аналізу головних тем релігієзнавства: 1) ранні вірування (родоплемінні, первісні). Головними формами первісних вірувань є фетишизм, тотемізм, анімізм, магія, шаманізм, рільничі культи; 2) етнонаціональні релігії, до яких належать релігії одного етносу, народу, нації, держави, — індуїзм, джайнізм, конфуціанство, даосизм, зороастризм, іудаїзм тощо; 3) світові релігії, до яких належать буддизм, християнство (православ’я, католицизм, протестантизм) та іслам; 4) новітні релігійні течії (неокульти), наприклад, Міжнародне Товариство Свідомості Кришни, Бахаї, Церква Христа, Велике Біле Братство, Церква саєнтології, сатанізм, неоязичницькі культи тощо.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Функції релігії. Класифікація релігії:

 1. Юрген Габермас Про суб'єкта історії. Деякі міркування щодо хибних альтернатив
 2. Модуль 1
 3. Модуль 2
 4. Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.)
 5. Питання модульної контрольної роботи № 2
 6. 6.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 7. Філософія як різновид світогляду
 8. Функції релігії. Класифікація релігії
 9. Сучасне релігієзнавство — віхи історичного розвитку
 10. Конспективний виклад теми Новітні релігійні течії в сучасному світі
 11. Підприємство і його функції. Види підприємств
 12. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини