<<
>>

Генезис розвитку релігії та її ранніх форм

Дані сучасної археології, етнографічні дослідження дають усі підстави стверджувати, що найпростіші форми релігійних вірувань виникли з появою людини розумної (Homo sapiens) приблизно 40—45 тис.

років тому. Часто для позначення релігії цього історичного етапу послуговуються терміном «первісні релігії», але він не зовсім точний, бо в первісному суспільстві релігійні уявлення та ідеї не були систематизованими, їх форми та зміст лише формувалися. Це був комплекс розрізнених поглядів і по-

чуттів, у якому лише почала зароджуватись ідея про надприродне. Релігії ще не було, як не було й віри в єдиного Бога (як в абстрактну безособову силу, що керує світом і людьми й перебуває над світом). Первісні вірування виконували суспільні функції — регулювали відносини між людьми в общині, сприяли організації колективного виробництва, утверджували первісну мораль, задовольняли духовні (естетичні) проблеми тогочасного суспільства. Релігійної громади як окремого осередку не існувало, вона була тотожна родовій общині. Окремої соціальної групи — духовенства — також не було, культовими відправами керував старійшина або вождь племені. Первісні релігії були способом життя, конгломератом знань, які необхідні були для організації конструктивного життя тогочасного суспільства.

Ідеї про надприродне стали розвиватися в межах міфологічної свідомості. Міфи виконували світоглядну функцію, у межах якої в художній формі відображалися думки про світ і людину, їх походження, сутність, перспективи існування тощо. Тому міфологічна культура й стала підґрунтям виникнення й розвитку системи форм первісних вірувань, до яких належать фетишизм, тотемізм, анімізм, магія й шаманізм.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Генезис розвитку релігії та її ранніх форм:

  1. Юрген Габермас Єдність розуму в розмаїтті його голосів
  2. Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.)
  3. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  4. Генезис розвитку релігії та її ранніх форм