<<
>>

Конспективний виклад теми Особливості розвитку і характерні риси етнонаціональних релігій

Наступним етапом еволюції релігійних систем стали ет- нонаціональні релігії. Історично цей етап розпочався в IV тис. до н. е. Головною особливістю етнонаціональних релігій була одночасна належність послідовників певного релігійного напряму до конкретного народу, нації, держави, що, своєю чергою, визначало їхню релігійну приналежність.

Залежно від особливостей етнонаціонального розвитку суспільства релігійні системи набувають й інших спільних характеристик: по-перше, виникає стійка та однозначна ідея Бога (самого поняття Бога), Бог стає епіцентром релігійної віри й культу.

По- друге, подальшого розвитку набуває політеїзм (багатобожжя). Різноманітні боги стають багатофункціональними в своїх виявах, реалізують багатогранні інтереси тієї чи тієї етнічної спільноти. Політеїзм (багатобожжя) первісного суспільства став основою розвитку генотеїзму (виокремлення з пантеону богів головного Бога), і переріс в монотеїзм (єдинобожжя). По-третє, у цей період сформувалася головна ідея релігії — ідея про потойбічне життя й отримання винагороди за праведне життя в цьому світі. Етнонаціональні релігії логічно завершили ідею попередніх релігійних систем про прямий зв’язок між результатами діяльності людини та її існуванням після смерті (закон відплати). Учення про можливість отримати щасливе існування в потойбічному світі стало генератором нового рівня моральності серед людей, надало приниженій частині населення тогочасного суспільства своєрідного оптимізму існування. По-четверте, виникла вузька спеціалізація культової діяльності, що зумовило різке збільшення будівництва культових споруд, розростання ритуальних і церемоніальних особливостей релігій, виділення окремої групи священнослужителів, які могли професійно організовувати релігійне життя.

Крім цих характерних особливостей певної специфіки набула взаємодія релігії та держави, окреслилась тенденція відокремлення духовної влади від світської з метою її подальшої узурпації. Вища влада церкви все частіше претендувала на монопольну позицію в державі (наприклад, поведінка верховних жерців у Давньому Єгипті або Давній Месопотамії). Згодом духовенство стало організаційно настільки міцним, що часом становило основу державної влади (теократія). На етапі етнонаціональних релігій по-своєму окреслилася специфіка віри в Бога, чіткіше стали інтерпретуватись її головні елементи, що згодом лягли в основу письмово зафіксованих Священних текстів. З розвитком писемності фіксуються чисельні релігійно-міфологічні конструкції (оповідання, перекази про Бога, святих, духів тощо), що в подальшому дало можливість їх ієрархічно класифікувати (створити пантеон богів), виокремити головних богів, які були найбільш відповідальні за порятунок людей від зла (у майбутньому — Месії). Релігійні системи, як і окремі народи, держави, з’являлися, розвивалися, виконували свої функції й зникали, а деякі з них продовжили своє існування в новій і новітній історії, але вже в трансформованому вигляді.

До найбільш досліджених етнонаціональних релігій належать релігії Давнього Єгипту, релігії хеттів, релігії халдеїв, сирійців, фінікіян, мітраїзм, індуїзм, зороастризм, ведична релігія, брахманізм, релігії майя та інків, релігії Давнього Китаю (даосизм і конфуціанство), давньогрецька та давньоримська релігії, язичництво слов ’ян та ін.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Конспективний виклад теми Особливості розвитку і характерні риси етнонаціональних релігій:

 1. Конспективний виклад теми Особливості виникнення й розвитку світових релігій
 2. Конспективний виклад теми Проблема визначення поняття «релігія»
 3. Конспективний виклад теми
 4. Конспективний виклад теми Історія філософії
 5. Конспективний виклад теми Умовиводи та їх різновиди
 6. Конспективний виклад теми Доведення й спростування
 7. Конспективний виклад теми Поняття, їх різновиди та класифікація
 8. Конспективний виклад теми 1. Судження, їх різновиди і класифікація
 9. Конспективний виклад теми Проблема людини й особистості в філософії
 10. Конспективний виклад теми Новітні релігійні течії в сучасному світі
 11. Конспективний виклад теми Поняття європейської класичної філософії
 12. Конспективний виклад теми Логіка як наука про правильне мислення
 13. Конспективний виклад теми Сутність буття та його основні форми
 14. Конспективний виклад теми Філософські уявлення епохи знайшли своє відображення також у невербальних джерелах — архітектурі й живопису Софійського собору
 15. Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси
 16. Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси
 17. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси