<<
>>

Конспективний виклад теми Умовиводи та їх різновиди

Умовивід — це форма мислення, в якій з одного чи кількох істинних суджень на основі певних правил виводу виводиться нове судження. Структура кожного умовиводу включає засновки, висновок і логічний зв’язок між засновками та висновком.

Умовивід буде правильним тоді й тільки тоді, коли в ньому виконуються основні закони логіки (тотожності, несуперечності, виключеного третього, закон достатньої підстави). Логічним висновком з цих засновків є таке речення, яке не може бути хибним, коли ці засновки істинні. Умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні й традуктивні (умовиводи за аналогією). Вони можуть бути необхідними та ймовірними (правдоподібними).

Дедуктивний умовивід — це умовивід, в якому висновок обов’язково зроблений із засновників, які виражають знання достатньо великого ступеня загальності та які самі є знанням меншого ступеня загальності:

Усі ссавці годують своїх дітей молоком;

Собака — ссавець;

Отже, усі собаки годують своїх дітей молоком.

Логічне слідування йде від роду до виду, від загального класу до підкласу. Правила виводу мають задовольняти низку вимог: по-перше, з істинних засновків вони повинні давати змогу виводити лише істинні судження; по-друге, правила виводу мають бути несуперечними (сумісними) в цій логічній системі, тобто неможливо одним способом з тих самих засновків виводити висновок «а», а другим способом — «не-a»; по-третє, необхідно виходити з наявності повноти системи, а це означає, що, користуючись лише цими правилами виводу в цій логічній системі, можна вивести будь-які змістово-істинні висновки, що сформульовані в термінах даної системи й логічно випливають з цих засновків.

Правила прямого виводу дають змогу з наявних істинних засновків отримати істинний висновок. Правила непрямого виводу дають можливість робити висновок про правомірність деяких висновків з правомірності інших.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Конспективний виклад теми Умовиводи та їх різновиди:

  1. Конспективний виклад теми Умовиводи та їх різновиди