<<
>>

Модуль 2

Тема 14

Релігія як форма світогляду, її філософське

осмислення в релігієзнавстві

Поняття «релігія». Основні структурні елементи релігії: віра, віровчення, культ, організація.

Проблема аналізу походження релігії. Функції релігії. Релігієзнавство як специфічна сфера гуманітарного знання. Богословське й наукове релігієзнавство. Проблема класифікації релігії. Сучасне релігієзнавство.

Тема 15

Ранні релігійні вірування

Первісні форми релігійних вірувань. Фетишизм як форма поклоніння матеріальним предметам. Тотемізм як віра первісної людини в її зв’язок з тваринним і рослинним світом. Анімізм як віра в духів і душі, їх надприродні властивості. Магія як намагання надприродним чином вплинути на довколишній світ. Ша- манізм як віра в надприродні можливості шамана. Характерні риси первісних вірувань (відсутність чіткої системи віровчення, самостійного культу, церковної організації).

Тема 16

Етнонаціональні релігії

Соціальні та духовні передумови формування етнонаціональ- них релігій. Загальні характеристики етнонаціональних релігій (обмежені одним етносом, народом або державою; поява поняття «Бог»; політеїзм; конкретизація вчення про потойбічний світ; формування ідеї потойбічної відплати; створення церковної організації). Релігія в Давньому Єгипті. Релігія Стародавнього Китаю. Зороастризм. Індуїзм. Іудаїзм.

Світові релігії

Соціальні та духовні передумови виникнення світових релігій. Характерні риси світових релігій (монотеїзм, розвинуте віровчення, стійкий культ і релігійна організація — церква).

Буддизм та його походження. Основи віровчення та культу. Головні напрями буддизму (тхераваду, махаяна, ваджраяна). Ламаїзм. Чань-буддизм. Дзен-буддизм.

Християнство. Соціальні й духовні передумови виникнення християнства. Філософські джерела християнства. Іудаїзм і християнство. Ісус Христос як засновник християнства. Становлення християнської церкви. Біблія (Святе Письмо). Основи християнського віровчення й культу. Розподіл християнства на православ’я, католицизм і протестантизм. Сучасний стан релігійних вірувань і конфесій в Україні.

Іслам. Виникнення й поширення ісламу. Особливості віросповідання та культу в ісламі. Головні напрями й релігійні течії в ісламі (сунізм, шиїзм, хариджизм). Шаріат. Суфізм. Бахаїзм. Іслам сьогодні.

Тема 18

Релігія й сучасність

Особливості розвитку та функціонування сучасних новітніх релігій і містичних рухів. Характерні риси новітніх релігійних течій (авторитарна влада керівника релігійної громади, ідеї бого- обраності її членів, підвищена конфліктність із зовнішнім світом, критика світових релігій). Деструктивні (тоталітарні) неокульти. Класифікація сучасних новітніх релігій (неохристиянські релігійні течії, організації орієнталістського спрямування, неоязичницгво, сатанинські організації тощо). Сучасні новітні релігії в Україні.

Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні. Принципи свободи совісті. Свобода совісті й толерантність.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Модуль 2:

 1. § 2.3.4. МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ
 2. 5. 4. Модульное обучение
 3. Общая характеристика модульного социотеста
 4. 3. етодика опроса школьников с помощью модульного социотеста
 5. Технология модульного обучения
 6. технологии модульного обучения
 7. 4.12.4. Технологии модульного обучения
 8. Многофункциональная модульная система экологическогомониторинга атмосферы
 9. 1 СТРУКТУРА МОДУЛЯ
 10. Приложение 2 Название модуля и шифр Ответственный за модуль Тип модуля (Общ.обяз.модуль, обяз. модуль, по спец/и и др.) Уровень модуля Количество часов в неделю Количство кредитов Форма обучения Семестр Количество обучающихся Пререквизиты модуля Содержение модуля Результаты обучения 1. 2. 3. Форма итогового контроля Условия для получения кредитов Продолжительность модуля Литература 1. 2. 3. Дата обновления Формуляр для описания модулей
 11. Приложение 1 Модульное структурирование научного знания андрагогики (системообразующая — «жизнедеятельность»)
 12. Приложение 2 Модульное структурирование научного знания андрагогики (системообразующая — «субъект образования»)
 13. 8.1. Модульный характер структурирования содержания
 14. 1. Модульность разума
 15. Приложение 3 Модульные рабочие программы общеобразовательных дисциплин «Химия» и «Биология» для учреждений НПО
 16. Модуль №1 «Учение о клетке»