<<
>>

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння матеріалу дисципліни. Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

а) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (на кожному семінарському занятті викладач має можливість контролювати рівень знань студентів, проводити індивідуальні й групові опитування);

б) підготовка й написання рефератів — оцінюється вміння студента під час написання реферату самостійно опрацьовувати філософські тексти (джерела);

в) виконання модульних контрольних завдань — оцінці підлягають теоретичні знання, які набув студент після опанування кожного модуля.

З дисципліни передбачається проведення трьох модульних контрольних робіт.

Поточний контроль знань студентів оцінюється з кожного виду роботи від 0 до 5 балів за наведеною нижче схемою. Вид роботи Максимальна кількість балів Зміст роботи Робота на семінарських заняттях 5 (з кожним модулем) Систематичність відвідування лекцій та активність на семінарських заняттях Підготовка й написання реферату 5 (з кожним модулем) Набуття практичних навичок самостійної роботи з вивчення проблем філософії, релігієзнавства та логіки Виконання модульної контрольної роботи № 1 5 Основні етапи розвитку історії світової та української філософії та основні складові системи філософії: онтологія, гносеологія, філософська антропологія, соціальна філософія Виконання модульної контрольної роботи №2 5 Релігієзнавство: предмет, методологія, завдання, генезис релігійних систем і сучасність Виконання модульної контрольної роботи №3 5 Логіка як наука: предмет, методологія, завдання. Основні форми логічного мислення: поняття, судження, умовиводи Сума балів поточного контролю знань студента залежно від його роботи впродовж семестру може становити 0—40 балів. Підсумкова кількість балів фіксується в карті самостійної роботи студента з дисципліни «Філософія» (студент заповнює карту на першому семінарському занятті).

Питання модульної контрольної роботи № 1 1.

Назвіть історичні форми світогляду. 2.

Що таке філософія, її предмет і функції? 3.

Коротко охарактеризуйте структуру філософського знання. 4.

Що вивчає історія філософії? 5.

Які основні історичні різновиди світогляду ви можете назвати? 6.

Дайте коротку характеристику міфології як історично першої форми світогляду. 7.

Охарактеризуйте релігію як другу історичну форму світогляду. 8.

Дайте коротку характеристику філософії як найвищої теоретичної форми світогляду. 9.

Як співвідносяться філософія та релігія, філософія та наука? 10.

У чому полягає сутність основного питання філософії? 11.

Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії та їх характерні риси. 12.

Проаналізуйте характерні особливості філософських поглядів буддизму та джайнізму. 13.

Охарактеризуйте вихідні принципи філософії Стародавнього Китаю. 14.

Охарактеризуйте основні філософські ідеї Конфуція. 15.

Розкрийте сутність релігійно-філософської системи даосизму. 16.

Назвіть відомі вам етапи розвитку філософії Стародавніх Греції та Риму. 17.

Яку головну філософську проблему вирішувала Мілетська школа? 18.

У чому сутність діалектики Геракліта? 19.

Що означає буття в філософії Парменіда? 20.

Що таке апорії Зенона? 21.

Хто такі софісти? Що характерне для їхніх поглядів? 22.

Назвіть філософів античності, які розвивали атомістичні погляди на природу. 23.

Визначте характерні особливості філософії Сократа. 24.

Розкрийте сутність філософських ідей Платона. 25.

Дайте загальну характеристику філософії Арістотеля. 26.

Які характерні риси філософії Стародавнього Риму? 27.

Епікуреїзм у Стародавньому Римі. 28.

Стоїцизм у Стародавньому Римі. 29.

Скептицизм у Стародавньому Римі. 30.

Неоплатонізм у Стародавньому Римі. 31.

Рання християнська філософія. 32.

Назвіть основні риси середньовічної філософії. 33.

Що таке патристика? Назвіть її основних представників.

34.

Дайте характеристику релігійно-філософського вчення Августина Блаженного. 35.

У чому сутність суперечки між номіналістами та реалістами? 36.

Дайте коротку характеристику вчення Фоми Аквінського. 37.

Що таке схоластика? Назвіть її основних представників. 38.

У чому полягає сутність гуманізму філософії Відродження? 39.

Що означає антропоцентризм філософії епохи Відродження? 40.

Охарактеризуйте натурфілософію Джордано Бруно та його пантеїстичні ідеї. 41.

Дайте коротку характеристику реформаційному напряму філософії епохи Відродження. 42.

Охарактеризуйте основні риси філософії Нового часу. 43.

Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу. 44.

Проаналізуйте специфіку філософії емпіризму. Назвіть головних представників цього напряму. 45.

У чому полягає проблема методу в філософії Ф. Бекона. 46.

Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б. Спінози. 47.

Проаналізуйте суспільно-політичне вчення Т. Гоббса. 48.

Назвіть домінуючі риси філософії Просвітництва. 49.

Що означає термін «категоричний імператив» І. Канта? 50.

Чому філософію І. Канта називають агностицизмом? 51.

Що таке «річ у собі» Канта? 52.

Поняття абсолютної ідеї у філософії Ґ. Геґеля. 53.

Основні закони діалектики, сформульовані Геґелем. 54.

У чому полягає протилежність між методом і системою Ґ. Геґеля? 55.

У чому полягає антропологізм філософії Л. Фейербаха? 56.

Назвіть основні теоретичні положення діалектичного матеріалізму К. Маркса та Ф. Енгельса. 57.

Дайте коротку характеристику економічної теорії К. Маркса та Ф. Енгельса. 58.

Дайте коротку характеристику діалектико-матеріалістич- ного розуміння історії Марксом та Енгельсом. 59.

Марксизм про релігію. 60.

Перелічіть основні періоди та етапи розвитку української філософії. 61.

Проаналізуйте особливості філософської думки Києво-Мо- гилянської академії. 62.

Дайте характеристику філософії Г. Сковороди.

63.

«Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть? 64.

Філософія В. Вернадського. 65.

Коротко охарактеризуйте узагальнюючі риси української філософії. 66.

Назвіть основні соціальні та духовні передумови світової філософії XX ст. 67.

Які основні риси сучасної світової філософії? 68.

Назвіть головні напрями й школи світової філософії. 69.

Дайте коротку характеристику позитивізму, неопозитивізму та постпозитивізму. 70.

Назвіть головні концепції філософської антропології. 71.

Охарактеризуйте філософію екзистенціалізму та погляди її сучасних представників. 72.

Дайте загальну характеристику концепції герменевтики. 73.

Охарактеризуйте особливості розвитку сучасної релігійної філософії. 74.

Дайте загальну характеристику сучасної філософії постмодернізму. 75.

Що таке онтологія? 76.

Охарактеризуйте основні форми буття. 77.

Дайте визначення понять «матерія», «простір», «час» і «рух». 78.

Дайте визначення поняття «свідомість». 79.

Індивідуальна й суспільна свідомість. їх структура. 80.

Діалектика як загальна концепція розвитку. 81.

Дайте коротку характеристику законам діалектики. 82.

Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики. 83.

Сутність пізнавального процесу. Принципи пізнання. 84.

Коротко охарактеризуйте структурні елементи процесу пізнання. 85.

Концепція істини в сучасній гносеології. Критерії істини. 86.

Діалектична взаємодія між чуттєвим й раціональним рівнями пізнання. 87.

У чому сутність наукового пізнання? 88.

Охарактеризуйте значення методу та методології в науковому пізнанні. 89.

Перелічіть елементи, форми й методи наукового пізнання. 90.

Практика в процесі пізнання. 91.

У чому полягає предмет і метод соціальної філософії? 92.

Дайте коротку характеристику діяльності як способу існування соціального.

93.Охарактеризуйте діалектику взаємодії між суспільством і природою. 94.

Дайте оцінку негативним наслідкам антропогенного впливу на природу.

95.

Що вивчає соціальна екологія? Перелічіть найважливіші екологічні проблеми сучасного світу. 96.

Назвіть соціальні заходи, що сприятимуть подоланню екологічної кризи. 97.

Охарактеризуйте концепцію ноосфери й коеволюції з погляду розв’язання глобальних проблем сучасності. 98.

Предмет філософії історії та сутність історичного процесу. 99.

Дайте коротку характеристику головних підходів в аналізі історії. 100.

У чому полягає роль особистості в історії?

101 .Дайте коротку характеристику духовного життя суспільства. 102.

Розкрийте рівні, сфери та форми суспільної свідомості. 103.

Охарактеризуйте багатогранність виявів культури. 104.

Що таке цінність? 105.

Дайте визначення поняття «ціннісна орієнтація». 106.

Коротко охарактеризуйте найголовніші цінності людського існування. 107.

Проблема сутності людини як предмет філософської антропології. 108.

Вкажіть на співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість». 109.

Розкрийте соціальні характеристики особистості. 110.

Проаналізуйте такі фундаментальні риси особистості, як потреби та інтереси. 111.

Що таке життєва позиція? 112.

Що таке сенс життя людини?

113.Охарактеризуйте співвідношення свободи і відповідальності людини.

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

 1. Информационное общество: идея или реальность.
 2. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
 3. 13.17. Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923 р.)
 4. § 43. Правописание сложных прилагательных
 5. СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Бородич А.А.
 6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 7. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
 8. 6.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 9. Дефекти (“фіаско”) ринку та необхідність державного втручання в економіку
 10. Тема 9. ПРОФЕССИОНАПЬНЫЙ ОТБОР И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
 11. Выбирайте беспроигрышный лозунг
 12. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
 13. РАБОТА С ТЕКСТАМИ
 14. § 2. Субстратное и функциональное содержание техники
 15. Возможности технологического развития в условиях кризиса мировой экономики
 16. 5.5. Концептуальные аспекты территориального программирования