<<
>>

2 і Предмет дисципліни «Філософія»

у логіці — вивчення основних понять і термінів логіки; формування здібностей до логічного мислення, набуття навичок правильно формулювати думки, уміння логічно й аргументовано доводити істину або спростовувати хибні положення.

знавство» і «Логіка» відповідно вивчають історію виникнення та закономірності розвитку релігійних систем; форми, структуру та закони логічного мислення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» №

з/п Назва тем та модулів Кількість

годин Модуль 1 1 Філософія: предмет, функції та її значення 2 2 Історія філософії. Філософія Стародавнього Сходу: Індія, Китай 2 3 Філософія Стародавніх Греції та Риму 2 4 Філософія Середньовіччя 2 5 Філософія Відродження та Реформації 2 6 Філософія Нового часу та доби Просвітництва 2 7 Німецька класична філософія. Марксизм 2 8 Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні 2 9 Сучасна світова філософія 2 10 Система філософії. Онтологія 2 11 Г носеологія 2 12 Філософська антропологія 2 13 Соціальна філософія 2 Модуль 2 14 Релігія як форма світогляду, її філософське осмислення в релігієзнавстві 2 15 Ранні релігійні вірування 2 16 Етнонаціональні релігії 2 17 Світові релігії 2 18 Релігія й сучасність 2 Модуль 3 19 Предмет, метод, структура та завдання логіки 2 20 Поняття 2 21 Судження 2 22 Умовивід 2 23 Логічні основи доведення й спростування 2

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме 2 і Предмет дисципліни «Філософія»:

 1. 5.2. Дискурсивна етика та екологія: нові вимоги до етики за умов екологічної кризи
 2. IV. Трансцендентально-прагматичне введення дискурсивної етики зсередини
 3. Тема 5 Логічні основи доведення й спростування (2 год.)
 4. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
 5. 6.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 6. Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі)
 7. Філософія Стародавньої Індії
 8. Схоластична філософія
 9. Конспективний виклад теми Філософські уявлення епохи знайшли своє відображення також у невербальних джерелах — архітектурі й живопису Софійського собору
 10. Конспективний виклад теми Сутність буття та його основні форми
 11. Філософія історії: сутнісні характеристики історичного процесу та його сенс