<<
>>

Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі)

Андрущенко В. 77., Михальченко М. 7 Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: В 2 т. — К.: Либідь, 1993.

Вандишев В. М. Філософія. — Ч. 1. Історико-філософський вступ: Конспект лекцій.

— Ч. 2. Антропологія. Гносеологія. Соціологія. — Суми: СумДУ, 2000.

Горбач Н. Специфіка української філософії. — Львів: Каменяр, 2006.

Горський В. С., КислюкК. В. Історія української філософії: Підручник.— К.: Либідь, 2004.

Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин (кер. авт. кол.), І. В. Бичко та ін. — К.: Либідь, 1993.

Історія філософії: Словник / За ред. В. І. Ярошовця. — К.: Знання, 2006.

Козовик І. О. Історія Філософії: Підручник для студ. богослов, та кате- хитичних фак-тів дух. навч. закладів. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999.

Присухін С. І. Філософія: Навч. посібник. — У 2-х ч. — Ч. І. Історія світової та вітчизняної філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. — Ч. II. Система філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях.— К.: КНЕУ, 2006.

Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В. П. Кохановский. — Ростов н/Д.: Феникс, 1996.

Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт кол. под рук. Е. В. Осичнюка, В. С. Зубова. — К.: Фіта, 1994.

Философский энциклопедический словарь. —М.: ИНФА, 1997.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вузів / За ред.

І. В. Бичка та ін. — К.: Либідь, 1993.

Філософія: Навч. посібник. — 6-е вид., випр. і доп. / За ред. I. Ф. На- дольного. — К.: Либідь, 1996.

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, 1.1. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

Філософська думка східних слов’ян: Бібліографічний словник / I.

В. Огородник, В. В. Огородник, М. Ю. Русин та ін.; Наук. ред. Л. В. Губерського. — К.: Парламентське вид-во, 1999.

Хамітов Н, Гармаш Л., Кирилова С.

Історія філософії. Проблеми людини. — К.: Центр навч. літ-ри, 2006.

Ярошовець В. І. Історія філософії. — К.: Знання, 2004.

Додаткова (з філософії)

Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. — М.: Мысль, 1976. — Т. 1.

Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2 т. — М.: Мысль, 1972. — Т. 2.

Бердяев Н. А. Смысл истории. — М.: Мысль, 1990.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М.: Наука, 1988.

Винниченко В. Відродження нації. — К.: Дніпро, 1990.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Избранное. — М.: Мысль, 1990.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. — М.: Прогресс, 1988.

Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв.: В 2 т. — М.: Мысль, 1989. — Т. 1.

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. — К.: Либідь, 1991.

Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 21.

Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. — М.: Мысль, 1966. — Т. 3.

Камю А. Бунтующий человек. — М.: Прогресс, 1990.

Маркс К До критики політичної економії. Передмова / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 13.

Мережковский Д. С. Гоголь и черт // В тихом омуте: Статьи и исследования разних лет. — М.: Сов. писатель, 1991.

ПеччеиА. Человеческие качества. — М.: Прогресс, 1980.

Платон. Государство // Соч.: В 4-х т. — М., 1964. — Т. 3.

Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги: У 2-х т. — К.: Основи, 1994.

Сковорода Г.С. Кольцо. Разговор дружеский о душевном мире: У 2-х т. — К.: Наук, думка, 1973. — Т. 1.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М.: Наука, 1987.

Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. — К.: Основи, 1995.

Фромм Э. Иметь или быть. — М.: Прогресс, 1990.

Шевченко Т. Г. Щоденник. — К.: Либідь, 1991.

Юркевич П. Д. 3 науки про людський дух // Вибране. — К.: Основи, 1993.

Основна (з релігієзнавства)

Академічне релігієзнавство. — К., 2000.

Гараджа В. Й. Религиоведение. — М., 1998.

Калінін Ю.

А.,Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. — К., 1994.

Классики мирового религиоведения. — М., 1998.

Малерб М. Религии человечества. — М., 1992.

Присухін С. І. Релігієзнавство. — К.: КНЕУ, 2005.

Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. — К., 1996.

Угринович Д. М. Введение в религиоведение. — М., 1985.

Яблоков И. Н. Религиоведение. — М., 1998.

Додаткова (з релігієзнавства)

Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігіє- знавче осмислення. — К., 1994.

История религий мира. Энциклопедия: В 2-х т. — М., 1996.

Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. — К., 1996.

Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. — М., 1998.

Павлов С., Мезенцев К.,Любіцева О. Географія релігій. — К., 1998.

Про свободу совісті релігій і переконань. — К., 1996.

Пучков П. И. Современная география религий. — М., 1975.

Религии мира. Справочное издание «Белфакса». — М., 1996.

Релігієзнавчий словник. — К., 1996.

Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і події сьогодення. — К., 1998.

Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. — К., 1996.

Свобода віровизначення, церква і держава в Україні. — К., 1996.

Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. — К., 1996

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М., 1976.

Основна (з логіки)

Арутюнов В. X., Кирик Д.П., Мішин В М. Логіка: Навч. посібник для економістів: Вид. 2-ге доп. і перероб. — К., 2000.

Арутюнов В. X, Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.

Жеребкін В. Є. Логіка. — Харків: Основа; К.: Знання, 1998.

Конверський А. Є. Логіка: Підручник для вищ. навч. закладів. — К.: Четверта хвиля, 1998.

Тофтул М. Г. Логіка: Посібник для вузів. — К.: Академія, 1999.

Хоменко І. В. Логіка — юристам: Підручник. К.: Четверта хвиля,

1997

Додаткова (з логіки)

Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. Краткий словарь по логике. — М.: Просвещение, 1991.

Жоль К. К Логика в лицах и символах. — М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Ивлев Ю. Ю. Логика. Сборник упражнений: Учеб. пособие для вузов. — М.: Книжный дом «Университет», 1998.

Кириллов В. П., Орлов Г. А., Фокина Н. И. Упражнения по логике. — 3-є изд., допол. — М.: Юрист, 1997.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. — М.: Наука, 1975.

Кузина Е. Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов решения. — М.: Триада, 1996.

Переверзев В. Н. Логистика: Справочная книга по логике. — М.: Мысль, 1995. Конспект лекцій ;

тт

дисципліни «Філософія»1^

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі):

  1. Тема 1 Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції (2 год.)
  2. Тема 2 Філософія Стародавнього Світу: Індія, Китай, Греція, Рим (4 год.)
  3. Тема 3 Філософія Середньовіччя (2 год.)
  4. Тема 4 Філософія Відродження та Реформації (2 год.)
  5. Тема 5 Філософія Нового часу та доби Просвітництва (2 год.)
  6. Тема 8. Сучасна світова філософія (2 год.)
  7. Онтологія (4 год.)
  8. Тема 10 Гносеологія (2 год.)
  9. Тема 5 Логічні основи доведення й спростування (2 год.)
  10. Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі)