<<
>>

і І ЗАГАЛЬНА МЕТА Й ЗАВДАННЯ леті дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»

Знання з філософії дають людині можливість осмислити саму себе, навколишній світ, суспільну практику, джерела суспільного розвитку й адекватно спланувати своє майбутнє, позитивного переживати «перманентну» кризу особистості та суспільства загалом.

Знання з релігієзнавства формують чітку систему поглядів на релігійні феномени (релігійні системи), закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку в сучасному світі. Логіка знайомить студентів з основними формами й законами логічного мислення.

Загальними завданнями дисципліни «Філософія» є: —

у філософії — вивчення історії всесвітньої філософії та її органічної складової — української філософії; вивчення основних форм ставлення людини до світу й світу до людини (в онтологічному, гносеологічному, антропологічному, соціологічному значеннях); сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософської думки; поштовх до самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з розв’язанням завдань економічної теорії і практики; —

у релігієзнавстві — вивчення сутності, структури, понятійного апарату, основних етапів розвитку релігії та релігієзнавства; ознайомлення з основами священних писань, засновниками релігійних систем, відомими богословами, релігієзнавцями; формування вмінь застосовувати релігієзнавчі знання в ситуаціях світоглядного вибору;

Предмет дисципліни збігається з предметом філософії як вищого теоретичного рівня світогляду — світ загалом, у найбільш узагальнених закономірностях, які характеризуються суб’єктно- об’єктними відношеннями («людина— світ»). Модулі «Релігіє-

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме і І ЗАГАЛЬНА МЕТА Й ЗАВДАННЯ леті дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»:

 1. 26. Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи
 2. 98. Спеціальна дисциплінарна відповідальність за трудовим правом
 3. ВСТУП
 4. 1.1. Завдання дискурсивної етики за доби науки й техніки
 5. 5.3. Методологічні межі комунікативної філософії
 6. Передмов
 7. дисципліни «Філософія» (філософія, релігієзнавство, логіка) 0 Навчальна програма
 8. і І ЗАГАЛЬНА МЕТА Й ЗАВДАННЯ леті дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»
 9. 2 і Предмет дисципліни «Філософія»
 10. Тема 5 Логічні основи доведення й спростування (2 год.)
 11. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
 12. 6.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 13. Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі)
 14. Система філософії
 15. Філософія Просвітництва та французький матеріалізм XVIII ст.
 16. Соціальні характеристики особистості