Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
Під час складання ділових документів дотримуються усталених правил вживання великої літери.

З великої літери пишуть:

• назви документів — акта, заяви, доручення, угоди, автобіо-. графи, характеристики, розпорядження тощо;

19

• перше слово, з якого починається документ, перше слово в реченні після крапки, знаків оклику та запитання, коли ними закінчується попереднє речення, а також після двокрапки, якщо далі йде пряма мова;

• індивідуальні імена, по батькові, прізвища, псевдоніми — Іва-ненко Степан Андрійович, псевдонім — Панас Мирний;

• індивідуальні назви літаків, кораблів, підприємств, газет, журналів тощо — л/так "Руслан", завод "Арсенал", газета "Вечірній Київ";

• географічні й астрономічні назви — Африка, Європа, Україна, село Броварки, Чорне море, озеро Байкал, річка Сула, сузір'я Велика Ведмедиця, Оріон, планети Марс, Меркурій, Венера;

• перше слово і власні імена у назвах історичних епох, подій, визначних свят: Дев'яте травня (але 9 Травня), епоха Відродження, День Незалежності, Велика Вітчизняна війна;

• у складних географічних назвах типу Кривий Ріг (місто), Великі Кринки (село), Булонський Ліс (парк), Нова Гвінея (острів);

• в офіційних назвах зарубіжних держав — Грецька Республіка, Ісламська Республіка Іран;

• перше слово в назвах центральних установ, установ місцевого значення, промислових і торговельних підприємств, міжнародних організацій — Міністерство освіти України, Академія наук України, Печерський торговельний центр та ін.;

• назви посад, звань, титулів Президент України, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр Канади^ ін.

Вправа 1.

Поясніть уживання великої літери.

Міністерство освіти, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Центральне статистичне управління, Шевченківський відділ соціального забезпечення, міністр освіти України, Грецька Республіка, Академія медичних наук, Державний Ермітаж, Крайня Північ, Всесвітня Рада Миру.

Вправа 2.

Розкрийте дужки, поясніть написання великої літери.

(г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (г)олова (р)ади (м)іністрів (у)країни, (з)аслуже-ний (у)читель (у)країни, (а)дмірал (ф)лоту, (а)кадемія наук (у)країни, (п)резидент (у)країни, (г)енеральний (к)онструктор, (д)ень (п)еремоги.

Вправа 3. Напишіть, де потрібно, велику літеру і поясніть Ті вживання.

Києво-печерська лавра, лівобережна україна, славутич, латинська америка, золоті ворота, близький схід, сузір'я велика ведмедиця, село нові санжари, ботанічний сад, андріївський узвіз, софійський собор, музей хліба, проспект науки, московський міст, гідропарк, великі луки, шевченківські читання, вишня шпанка рання, білий налив, груша лісова красуня, собака болонка, корова холмогорська, сорочинський ярмарок.

20

Вправа 4. Запишіть під диктовку, звірте написане з надрукованим, прокоментуйте написання великої і малої літер.

Державний Києво-Печерський заповідник, Київський театр опери та балету ім Т Г. Шевченка, Полтавський обласний інститут удосконалення вчителів. Російський драматичний театр ім. Лесі Українки, Заслужений академічний хор ім. Г. Верьовки, Будинок школярів, Спілка письменників, Будинок архітектора, Палац культури "Україна", народний артист України, доктор географічних наук, епоха Відродження, Паризька комуна, друга світова війна, мезозойська ера, День Перемоги, Восьме березня — 8 Березня, Дев'ята симфонія Бетховена, бюджет України, Азіатський материк, Андріївська церква, Львівська площа, Лук'янівський ринок.

Вправа 5. Перекладіть тексти українською мовою.

Пришла зима.

С севера подул холодный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и падают на землю — одна красивее другой! Вот цветок с шестью лепестками; вот звездочка с шестью лучами; вот тончайшая пластинка с шестью гранями! Чем тише морозная погода, тем красивее падают на землю снежинки (За В. Архангельським).

С IX по XIII в. Киев — важнейший и крупнейший центр культуры восточных славян. В нем впервые на Руси появилась письменность, начато регулярное летописание, основаны первые библиотеки и школы, сооружены монументальные постройки — Десятинная церковь, Софийский собор. Золотые ворота, княжеские дворцы, украшенные мозаиками и фресками. Руками киевских златокузнецов созданы замечательные образцы прикладного искусства: перегородчатые эмали, изделия с чернью, сканью и зернью, известные за пределами Руси. В Киеве написаны выдающиеся произведения оригинальной исторической, художественной и юридической литературы — "Слово о законе и благодати", "Повесть временных лет", "Слово о полку Игореве".

Видными деятелями культуры древнего Киева являлись писатели — Нестор, Никон, Моисей, Сильвестр; архитектор Петр Милонег, ювелир Лазарь Богша; врачи — Агапит, Армянин и многие другие (3 книги "Історія Києва").

Складноскорочені слова й абревіатури в українському діловеденні

Розрізняють два види скорочень:

• для зорового сприйняття;

• для вживання в усній і писемній мові.

Скорочення першого виду не мають граматичного оформлення і позначаються малими літерами, наприклад: / т. п., р-н, м-ць, тов.; повторення початкових літер mm., pp.; дробове написання — п/с, п/н. Такі скорочення — нормативні.

Другий вид скорочень: АН-24, ТУ-104, КДУ, КПІ — пишуть без крапок; вони мають граматичні форми, що зрозумілі без розшифрування.

Подаємо зразки скорочень, які вживають у ділових паперах усіх видів:

а) назви документів — ОСТ, техплан, техдокументація;

б) назви посад, учених ступенів, звань — член-кор., проф., канд. філол. наук, зав., заст.;

в) офіційною формою звертання є тов.;

21

г) офіційні назви організацій, установ, відділів — главк, агро-пром, фінвідділ, Київміськбуд, Укрземпроект;

д) скорочення, вживані в планово-обліковій документації — держ-план, дєржбанк, промбудбанк, техпромфінплан, накл., № та ін.

Назви установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуть:

а) з великої літери, якщо ці слова вживають на позначення конкретної установи — Укрпромбуд, Держкіно, Укрнафта, Укр-цукорпром, Укрміжколгоспбуд, Укроргводбуд;

б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами — міськрада, облвно, педінститут, радгосп, оргвідділ.

Складноскорочені назви, що утворені з початкових букв, імен власних і загальних, пишуть великими літерами: МВС, АТС, ММВ, МАУП, РАУ, КІБІ, ГЕС, ТЕЦ.

Графічні скорочення

Графічні скорочення вимовляють повністю і скорочують лише на письмі.

Графічні скорочення пишуть з крапками на кінці скорочення (крім стандартних скорочень значень метричних мір: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр).
Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. (Північно-Кримський) канал.

Не скорочують слова на голосну, якщо вона не початкова у слові, і на ь. Наприклад: слово український може бути скорочене укр., у країн., українськ.

При збігу двох і більше однакових приголосних скорочення роблять після першого приголосного: змін, робота, відмін, навчання.

При збігу двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн., (мідний), висот., висоти, (висотний).

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

акад. — академік о. — острів

вид. — видання обл. — область

гр. — громадянин оз. — озеро

див. — дивись пор. — порівняй, порівняйте

доц. — доцент проф. — професор

і т. д. — і так далі Р- — рік, річка

і т. ін. — і таке інше pp. — роки

і под. — і подібне с. — село, сторінка

ім. — імені ст. — станція, сторіччя

напр. — наприклад т. — товариш, том

до н. е. — до нашої ери тов. — товариш

н. е. — нашої ери тт. — товариші

22

Вправа 1. Прочитайте слова, поясніть уживання великих літер у складноскорочених словах і абревіатурах, складіть з ними речення.

Донбас, Дніпрогес, Харківмаш, НЛО, ТЕЦ, АТС, ЧАЕС, ЖЕУ, ФРН, ООН, Укрте-лефільм, Держтелерадіо, СТО.

Вправа 2. Прочитайте слова, поясніть уживання малих літер, складіть з ними речення.

Фінплан, техпроект, техдокументація, техмінімум, головбух, техучилище, заготзерно, дитсадок, сільмаг, педпрактика, телецентр, завмаг, зарплата, держконтроль, філфак, робкор, колгосп.

Вправа 3. Перекладіть українською мовою назви підприємств та організацій. Поясніть, з яких слів вони утворені.

Художпроект, Киевэнерго, Ремтехмонтаж, сберкасса, Киевметрострой, Академкнига.

Вправа 4.

Перекладіть тексти українською мовою. Прокоментуйте написання окремих слів.

Только рыбак по-настоящему знает, что такое утренняя река. Это бесплотные, тающие на заре облака, белые с голубизной туманы. Зеленые берега, на которых протянулись золотые пески, а над ними — темная полоса тополевого леса, радужные блики восходящего солнца. Нерушимая тишина, в которой даже самый слабый звук вызывает теплый живой отклик в человеческом сердце (В. Закруткін).

Зимний день короткий. На улице холодно, а в колхозных теплицах растут лук, огурцы, редиска, салат. Уже с января колхозники готовят торфоперегнойные горшочки и парники, чтобы вырастить потом ранние помидоры и капусту (3. Александрова).

В лесу летают стайки синиц. Залетит стайка синиц в сад — садовод доволен. Почаще бы прилетали! Синицы обшарят все деревья: разыщут колечки яиц кольчатого шелкопряда, маленьких гусениц, попрятавшихся в трещинах коры. Чем чаще будут гостить синицы в саду, тем меньше останется на деревьях шестиногих врагов сада (М. Плавильщиков).

Незаметно прошло жаркое, солнечное лето. Дни стали короче. По небу поплыли серые тучи. Как сквозь сито, засеял мелкий, холодный дождь.

Трава на лесной поляне порыжела, цветы завяли, и на поверхности луж уже плавают первые осенние листья (Г. Скребицький).

День кончается. Казалось, что лесные поляны сами наливались густой темнотой. Скоро уже стало трудно различать очертания веток. След знакомой тропинки стал пропадать. Время от времени раздавался одинокий голос птички. Она будто была удивлена таинственным наступлением тишины. Приближалась ночь (М. Пришвін).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
 2. Культура XIV-XVI - Культурология
 3. Культура XX століття - Культурология
 4. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 5. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 6. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 7. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 8. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 9. XIX СТОЛІТТЯ - Культурология
 10. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ - Культурология
 11. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 12. Культура Київської Русі - Культурология
 13. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 14. § 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 15. § 1. ДЕЯКІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ДОКУМЕНТАЦІЇ - Деловой язык
 16. § 1. ЗАГАЛЬНІ вимоги до мовних ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО СТИЛЮ - Деловой язык
 17. § 3. ТАБЛИЦЯ - Деловой язык
 18. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 19. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 с. - Культурология
 20. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: