Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. АВТОБІОГРАФІЯ
Одним із масових документів є автобіографія. У ній подаються відомості з життя й діяльності конкретної особи.

Цей документ має незначний рівень стандартизації, однак повинен бути вичерпним і лаконічним.

Подаємо зразок автобіографії:

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Мороз Ніна Іванівна, народилась 25 жовтня 1953 року в м. Києві. У 1970 році закінчила київську середню школу № 101.

Протягом 1970—1975 років навчалась у Київському інженерно-будівельному інституті.

Потім за призначенням працювала інженером планового відділу тресту "Київміськбуд".

У вересні 1980 року зарахована в Дніпровське відділення Промбудбанку м. Києва на посаду старшого інженера відділу фінансування промисловості та будівництва.

Беру участь у громадській роботі ...

У 1981 році одружилась. Маю п'ятирічну доньку Олю.

Чоловік Мороз Микола Михайлович — слюсар виробничого об'єднання "Полімер".

Батьки: мати, Миколаєнко Олена Олексіївна; батько, Миколаєнко Іван Артемович, — пенсіонери.

Живу в м. Києві.

Дата

(підпис)

Зверніть увагу:

а) прізвища Мороз, Миколаєнко пишуть за загальними нормами українського правопису;

б) імена по батькові Іванівна, Олексіївна мають суфікси -івн(а), -ївн(а), а при утворенні чоловічих імен по батькові Михайлович, Артемович пишуть суфікс -ович;

в) прикметник інженерно-будівельний пишуть через дефіс;

г) слова призначення, відділ, відділення, фінансування, виконання мають подвоєння приголосних;

д) слова об'єднання, п'ятирічна, зобов'язання пишуть з апострофом.

102

ДОДАТОК

Головне завдання юрисконсультів підприємств, організацій, об'єднань — посилення контролю за дотриманням законності у їхній виробничій діяльності, захист законних інтересів і прав трудівників.

У правовій роботі успіх значною мірою залежить від грамотного обліку й оформлення документів.

Наведемо зразки оформлення процесуальних та інших правових паперів, найнеобхідніших у повсякденній практиці юристів.

1.

Особистий план роботи юрисконсульта Затверджую: начальник юридичного відділу (бюро)

« ,,

................... 199 р.

ОСОБИСТИЙ ПЛАН

Р-

Порядковий номер

Заходи Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2 3

4

Примітка. Особистий план роботи юрисконсульта складається на один місяць.

2. Претензія про сплату штрафу за невиконання акредитива

№ .... Дата

Кому: ... Адреса:

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату штрафу за невиконання акредитива Сума .............. грн. ........... крп.

На підставі ............................................ Ваше підприємство направило нам вимогу

про виставлення акредитива під відвантаження продукції (товару).

Акредитив нами було виставлено "....." ................................................... 199 р.

на суму ................... грн. .................... коп. строком на ....................... днів. Ви його

не використали (використали) на суму ......................грн. ......................................коп.

Згідно з цим на підставі п. ...................... Положення про постачання продукції

виробничо-технічного призначення (товарів народного споживання) Вам необхідно сплатити штраф у сумі .................................. грн. ........................... коп. за невикористання акредитива шляхом перерахування на наш розрахунковий рахунок № .......

до відділення Промінвестбанку м. Києва.

-> Додаток: 1. Копія вимоги про виставлення акредитива.

2. Копія договору (сертифіката).

3. Докази виставлення акредитива і його невикористання.

4. Розрахунок штрафу.

Керівник підприємства

(або його заступник) ..........

"(пїдпи'с)'

103

№ ... Дата

3. Претензія про стягнення штрафу за прострочення повернення (неповернення)тари

Кому: ... Адреса:

ПРЕТЕНЗІЯ про сплату штрафу за прострочення

повернення (неповернення) тари Сума ............... грн. ...............

коп.

За рахунком №

..... від ......................... 199 р. Вам було відвантажено

4. Відповіді на претензію

ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЇ

№. .... Дата

Кому: .... Адреса:

Ваша претензія № ................... від "......" ....................................... 199 р.

про.................................................. розглянута і задовольняється повністю (частково)

у сумі ............................................ грн. ................... коп.

Вказану суму перераховано на Ваш розрахунковий рахунок платіжним дорученням № .............................. від "......"................................... 199 р.

Керівник підприємства

(або його заступник) ..........

(підпис)

(найменування товару)

(найменування тари) Згідно з договором (сертифікатом) № ............... від .....................199 p.,

........................................................ у кількості ................................................

(найменування тари)

підлягає поверненню в строк до ........................................... 199 р.

Фактично ........................................ Вами повернено ....................... 199 р.

у кількості ......................................, не повернено ..........................................

(кількість) Відповідно до особливих умов постачання .......................................................

(найменування умов постачання) та договором № ...... від .......................................... 199 р. просимо неповернені

.................................................. у кількості .......................... негайно відвантажити

(найменування тари)

на нашу адресу і сплатити штраф у сумі ...........................грн. .....................коп.

згідно з доданим розрахунком.

ВІДМОВА ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЇ

№ .... Дата

.......... Кому: ......

.......... Адреса: ..

Ваша претензія № ................... від "......" .......................................

199 р.

про ................................................ у сумі ...................... грн. ................ коп.

розглянута й відхиляється повністю (частково) на таких підставах: ...........................

Визнана сума претензії ............................... грн. .......................коп. перерахована

на Ваш розрахунковий рахунок платіжним дорученням № ....................

199 р.

від

Документи (оригінал), додані до Вашої претензії, повертаються.

Керівник підприємства

(або його заступник) ..........

(підпис)

Вказану суму просимо перерахувати на наш розрахунковий рахунок №.................................. до .................................................. відділення Держбанку

(підпис)

Додаток: 1. Копія рахунка про відвантаження товару в тарі.

2. Копія договору (сертифіката).

3. Копія документів про фактичні дати повернення тари.

4. Розрахунок штрафу.

Керівник підприємства

(або його заступник) ................

5. Позов про стягнення штрафу за прострочення повернення (неповернення)тари

№ .... Дата

Кому: в Держбанк при Адреса: ........................

Позивач: .......................

Адреса: ........................

Відповідач: ...................

Адреса: ........................

ПОЗОВ ПРО СТЯГНЕННЯ ШТРАФУ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ

ПОВЕРНЕННЯ (НЕПОВЕРНЕННЯ) ТАРИ

Сума ............... грн. ............... коп.

За рахунком № .......... від ......................... 199 р. згідно з договром Ms.

від "......" ..................... 199 р. відповідачу було відвантажено ..................

(найменування товару)

(найменування тари)

105

104

(Закінчення)

(Закінчення)

7. Акт приймання продукції (товару) за кількістю

(відповідно до п. 16 Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання)

199 р.

Згідно з вказаним договором (сертифікатом) № ...................................................

у кількості .........................................................

підлягали поверненню не пізніше

"......" .............................. 199 р.

Фактично тару повернено "......" .............................. 199 р. у кількості

.................................................................. з простроченням ................................ днів,

не повернено ...........................................

(кількість)

Заявлену Вами претензію № ........... від "......" ............................. 199 р. про

сплату штрафу за прострочення повернення (неповернення) тари відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи ...............................................................................

Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необгрунтованою.

На підставі викладеного, керуючись пунктом ...........................................................

Особливих умов постачання ...........................................................................................

(найменування товару)

та Інструкцією про порядок повернення тари з-під ......................................................

(найменування продукції)

просимо стягнути з відповідача на користь позивача штраф у сумі .................... грн.

.......................... коп. та витрати з держмита .............................. грн. ............... коп.

Додаток: 1. Копи претензії та доказу її відправлення.

2. Відповідь на претензію.

3. Виписка з договору № ....... від .............................. 199 р.

4. Сертифікат.

5. Копія рахунка Ns ....... від .............................. 199 р.

6. Докази відправлення копії позову відповідачу.

7. Доручення про перерахування держмита.

Керівник підприємства

(або його заступник) .........

(підпис)

Додаток: 1. Проект наказу про заходи щодо усунення порушень трудового законодавства на підприємстві.

2. План заходів надання правової допомоги керівництву та громадським організаціям цеху (відділу, підрозділу).

Начальник юридичного відділу

(бюро, ст.

юрисконсульт, юрисконсульт) ..........

(підпис)

(найменування одержувача) (адреса одержувача)

АКТ

про виявлення недостачі продукції (товару) при розпечатанні вагона (контейнера, автофургона)

Місце складання акта Комісія у складі: .............

199

провела розпечатання вагона (контейнера, автофургона) за № що надійшов за ........................ накладною № ...... від "......"

6. Довідка про результати перевірки дотримання трудового законодавства в цеху (відділі, підрозділі)

Керівнику підприємства про результати перевірки дотримання трудового законодавства в ................ цеху (відділі, підрозділі)

станом на ............................. 199 р.

ДОВІДКА

Згідно з планом роботи на ......................... квартал 199 р. юридичним відділом

(бюро, ст. юрисконсультом) перевірено дотримання трудового законодавства в .........................................................................

цеху (відділі, підрозділі).

Перевіркою встановлено

Одержувач вантажу ..........................................................................

Відправник вантажу ..............................................................................

Станція відправлення ............................................................................

Станція призначення .............................................................................

Дати подання вагона (контейнера, автофургона) під розвантаження

При розпечатанні виявлено:

1. Стан вагона, контейнера, фургона .

2. Справність пломб та опис відбитків

3. Наявність та стан вантажу ...............

4. Продукцію (товар) вивантажено з ...

(вагона, контейнера, фургона) (склад, сховища)

(прізвище)

(підпис)

107

106

5. Перепишіть слова, розкриваючи дужки й утворюючи складні іменники.

МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

(ПРАКТИКУМ)

ЧАСТИНА І ІМЕННИК

Акциз;

лот;

менеджер;

аналог;

брифінг;

білль;

критерій;

рейтинг;

сейф;

дублікат;

бюлетень;

ювілей;

телекс;

картель.

1. За допомогою "Орфографічного словника української мови" (К., 1994) визначте закінчення поданих іменників у родовому відмінку однини. З'ясуйте значення виділених слів.

маркетинг;

бізнес;

штемпель;

кошторис;

паспорт;

вексель;

привілей;

2. Утворіть форми називного і родового відмінків множини поданих нижче іменників. Порівняйте наголошення слів в українській та російській мовах.

гальмо;

житло;

орендар;

прізвище;

трактор;

автор.

Вексель;

директор;

показник;

довідка;

вказівка;

платник;

3. За допомогою "Орфографічного словника української мови" (К., 1994) визначте рід наведених іменників. Поставте наголос, з'ясуйте значення виділених слів.

Візаві; прес-nan 'є; імпресаріо; резюме; інкогніто; портьє.

4. Перекладіть слова українською мовою, визначте й порівняйте категорію роду в обох мовах. Два слова (на вибір) уведіть до складу речень ділової семантики.

Пропуск (документ); постановление; прослойка; тождество; отсутствие; событие; совершенство; сопротивление; сырье; счет.

108

уїк/енд/; /компакт /касета; радіо /коментар /; /кіловат /година; факс /кореспондент /; компакт /диск /; /експерт/бухгалтер; /академік /секретар; тонно /кілометр /; пост /скриптум /.

/Жиро / банк;

швидко /зшивач /;

людино/день /;

/екс/президент;

конкурента /спроможність /;

/міні/ЕОМ;

тайм/аут/;

прес /аташе /;

/штаб /квартира;

підприємець /робото /давець;

екс /прем'єр /міністр;

ПРИКМЕТНИК

1. З'ясуйте походження відносних прикметників. Поставте наголос. Виділені слова введіть до складу речень ділової семантики.

Протизаконний; дійовий; завтрашній; номерний; незаперечний; безготівковий; довгостроковий.

2. Від поданих іменників утворіть відносні прикметники та з'ясуйте їх значення. Наведіть типові словосполучення, у складі яких уживаються утворені вами прикметники.

Конституція; комплекс; фірма;

фундамент; декларація; тариф;

реформа; претензія; компенсація;

конкуренція; програма; ціна.

3. Поставте наголос. Виділені прикметники перекладіть російською мовою.

Оптовий; баштовий; сургучевий; пільговий; меблевий; двоскладовий; відсотковий; позачерговий; надлишковий; перехідний; шанобливий; нездійсненний; черговий; дробовий; терміновий; батьківський; річковий; збитковий, наскрізний; відцентровий;

4. Перепишіть приклади, розкриваючи дужки. Поясніть, чим зумовлене написання слів разом, окремо, через дефіс.

кримінальна /карний /; податкова /'фінансовий /; /економіко /математичний; /конкретно /розглянутий; /загально /визнаний; службова /посадовий /; логічно /послідовний /;

Дорожньо /патрульний /; суспільна /необхідний /; /східна /український; /птахівнича /товарний; /матеріально /відп овідальний; податко /спроможний /; тарифно /кваліфікаційний /;

109

акордна /преміальний /; /асиметрично /розміщений; /вельми /шановний; / блочна /секційний; виставкова/демонстраційний /; /багато /шаровий, виробнича /технічний /;

5. Запишіть п'ять уживаних в офіційних паперах відносних прикметників дієслівного походження. Два прикметники (на вибір) уведіть до складу речень ділової семантики.

Числівник

1. Перше речення перекладіть українською мовою, а друге — російською. Числа запишіть словами.

а. В 1995 году правоохранительными органами Украины было заре-гистрировано 3464 преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, по 3293 — возбуждены уголовные дела.

У країнах із соціальна орієнтованою ринковою економікою робочий день обмежується 6,5—7 годинами.

6. План компенсации убытков разослан каждому из 34529 индивидуальных вкладчиков, которые до 29 августа текущего года должны принять самостоятельное решение, следовать или не следовать предлагаемому плану.

У 1980 році індекс світових експортних цін був вищий, ніж у 1970 році, у 3,7раза (на сировинні товари — у 6,7, на паливо — у 16,4раза).

в. Ставка кредитования снизилась в течение года с 7,57 до 6,98%.

У 1991 році збір зернових у розрахунку на душу населення досягав в Україні 743,7 кг, цукрового буряка — 698,1 кг, картоплі — 279,8 кг, аба відповідно 122,2; 243,1 і 147,8% від середньоєвропейського рівня.

2. Лексичні відповідники чисел 50 і 500 провідміняйте українською і російською мовами; поставте наголос в усіх формах.

Зробіть висновок про особливості відмінювання числівників на позначення десятків і сотень у порівнюваних мовах

3. Лексичні відповідники чисел 70 і 700 провідміняйте українською і російською мовами; поставте наголос в усіх формах.

Зробіть висновок про особливості відмінювання числівників на позначення десятків і сотень у порівнюваних мовах.

4. Провідміняйте словосполучення; поставте наголос. Уведіть словосполучення до складу речення ділової семантики у відмінковій формі на власний вибір.

П'ятдесят шість цілих (і) сім десятих тисячі тонн. Три цілих (і) вісім десятих мільйона штук. Вісімсот сімдесят шість аудиторів. Чотириста дев'яносто третій замовник.

110

5. Від поданих числівників утворіть складні прикметники, поясніть їх правопис у буквеній та комбінованій формах. Три утворених вами прикметники (на вибір) уведіть до складу речень ділової семантики у формі бук-веного запису.

Дев'ятнадцять; три; сімдесят, двісті; сорок.

6. Запишіть числа словами. Перекладіть речення російською мовою.

До 478 додати 83.

До 739 додати 25.

Від 1467 відняти 147.

Від 2656 відняти 239.

До 879 додати 243.

Сума чисел дорівнює 831.

До 678325 додати 764314.

Визначити добуток від множення 393 на 14.

Скільки разів 8 міститься в 56?

Скільки разів 73 міститься в 1679?

ЗАЙМЕННИК

1. Складіть автобіографію, уникнувши вживання особового займенника я.

2. Складіть автобіографію, уживши особовий займенник я.

3. Напишіть особисте доручення на отримання коштів, уживши особовий займенник я.

4. Напишіть особисте доручення на отримання коштів, уникнувши вживання особового займенника я.

5. Складіть розписку довільного змісту, уживши особовий займенник я.

6. Напишіть пояснювальну записку, уживши особовий займенник "я". (Поясніть причини невиконання вами домашнього завдання з курсу ділового мовлення.)

7. З кожним питально-відносним займенником складіть два речення ділової семантики так, щоб перше реалізувало питальну функцію займенника, а друге — відносну.

Скільки; котрий.

8. Випишіть із Конституції України (розділ 11 "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина") три речення, що містять займенник кожний: перше речення — у функції підмета, друге — у функції додатка, третє — у функції означення.

111

вышестоящий орган; товары, пользующиеся спросом; управляющая система; управляющий делами; хозяйствующий субъект; смягчающие (вину) обстоятельства;

9. Розкрийте дужки, запишіть слова.

Аби (де); (де) що;

(що) небудь; (казна) скільки;

(де) який; скільки (сь);

(чий) сь; (аби) хто;

хтозна (який); (котрий) сь.

До якого розряду належать ці займенники? Поясніть їх правописні особливості. Виділений займенник уведіть до складу речення ділової семантики.

10. Зробіть порівняльний аналіз відмінкових форм вказівних українських займенників цей, ця, це і російських этот, эта, это.

Займенник цей уведіть до складу речення ділової семантики у формі місцевого відмінка (як означення при іменнику).

11. Зробіть порівняльний аналіз відмінкових форм українських і російських присвійних займенників твій (твой), наш (наш).

Уведіть до складу речення ділової семантики займенник наш у формі давального відмінка.

4. Перекладіть українською мовою:

действующее законодательство; действующая армия; действующие лица; подходящее время; окружающая среда; Высокие Договаривающиеся Стороны.

5. Від поданих дієслів утворіть і запишіть дієприслівники теперішнього часу (недоконаного виду), минулого часу (доконаного виду) і перекладіть їх російською мовою.

Застарівати; перебудовувати; успадковувати; редагувати; відгалужувати.

6. Поставте наголос у дієприслівниках і перекладіть їх російською мовою.

Бачачи; твердячи; служачи; ідучи; кажучи; кладучи.

ДІЄСЛОВО

1. Утворіть видові пари дієслів. Зверніть увагу на те, які саме засоби вираження видового значення були вами вжиті.

виміряти;

телефонувати;

поширити;

ловити;

догодити;

виїздити.

Зібрати;

застерігати;

компрометувати;

постачати;

звузити;

запишіть форми минулого часу домагатися; оглядати; відря-

псувати;

2. Від поданих дієслів утворіть (доконаного і недоконаного виду).

Зіткнутися; складати; доповідати; джати.

3. Від поданих дієслів утворіть форми наказового способу додаванням до основ теперішнього часу особових закінчень. Перекладіть утворені вами слова російською мовою.

Поновити;

посісти;

підвищити;

наполягти;

мовити;

під'їздити;

надіслати;

протиставити;

поширити;

лагодити.

сур-

7. Виправте словосполучення і речення, замінивши дієслівний жик" нормативними українськими лексичними одиницями.

Вулиці пересікаються. Магазин закритий. Нанести збитки. Відклонити пропозицію. Бувший у користуванні. Поступило багато пропозицій.

Грає велику роль.

Слід відмінити розпорядження.

Роздався телефонний дзвінок.

Підбирати кадри.

Винести подяку колективу.

Рахуватися з думкою людей.

ПРИСЛІВНИК. СЛУЖБОВІ СЛОВА

1. Складіть речення ділової семантики, уживши кожне слово спочатку як прийменник, а потім — як прислівник.

Наприкінці; проти.

2. Розкрийте дужки, запишіть прислівники і прислівникові сполучення.

/В /основному; /в/останнє; /до/речі; /з/відома; /з/відусіль; /на /гора; /на /двоє; /на/задовільно; /на/роздріб; /по/середин!.

/В/цілому; /в/решті/решт; /до/відома; /до/нині; /за/безцінь; /за /дарма; /на /виплат; /на /передодні; /по /батькові; mem /a/mem.

/День/у/день/; /до/запитання; /до/знемоги; /із/низу; /на/ початку; /на/поруки; /на/самперед; /на/шкоду; /по/діловому; /по/одинці.

/До/решти; /до/тепер; /над/силу; /на /пів/дорозі/; /на/чорно, /по/змозі; /по/волі; /по/черзі; /пост /фактум; рік/у /рік.

112

113

8-591

3. Поставте наголос у прислівниках і прислівникових сполученнях. До ладу; засвітла; з дня на день; навскіс; напоказ; наприкінці; нарізна; поблизу; повагом; подеколи.

4. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником в.

Поступить в институт; отдать в починку; в срок; во избежание (чего); в наказание (кому); в подражание (кому-чему).

5. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником к.

Прийти к заключению; к крайнему сожалению; прибегнуть к решительным мерам; к концу года; годный к употреблению; к общему удовольствию.

6. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником по.

По своей воле; по собственному желанию; по просьбе; первый по счету; пособие по безработице; по наследству.

7. Виправте словосполучення, у складі яких прийменник по вжито недоречно або помилково.

Методичні рекомендації по вивченню авторського права; операція по приватизації; комісія по перевірці фактів...; комітет по освіті й культурі; документи по розслідуванню справи; розіслали запит по міністерствах.

8. Розкрийте у поданих словах дужки; поясніть правопис часток не, ні.

/не/вдовзі; /не/випадково; /не/військовозобов'язаний; /не/в/по-РУ/; /не/гаразд; /не/зважаючи; /ні/почому; /ні/при/чому; /ні/за/ ш.6/; /ні/зб/що; /не/здужати; /не/до/речі/; /не/можна; /не/ платіж; /не/набагато; /не/має; /ні'/коли; /ні/коли; /ні/на/що/; /ні/на /що.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1. Визначте спосіб синтаксичного зв'язку і характер смислових відношень між компонентами словосполучень.

Майстер міжнародного класу;

вчитися на відмінно;

бульвар Шевченка;

пропозиція укласти договір;

візитною карткою;

десятьма контролерами;

Акт проголошення незалежності України;

проробка у формі конкретних пропозицій;

знак поштової оплати;

наука перемагати;

вулиця Січових стрільців;

ордер на надання житлової площі;

розрахунок готівкою;

дозвіл фонду Держмайна України № 162;

номер люкс;

паспорт громадянина України;

вивчення Конституції;

колір бордо;

конкурс на заміщення вакантної посади;

вибір на все життя.

2. Переробіть дієслівні словосполучення, утворені способом керування, на іменні. Три іменних словосполучення (на вибір) уведіть до складу речень ділової семантики.

Знати справочинство; боротися з недоліками; доглядати хворого; виконати замовлення; будувати палац.

3. Утворіть словосполучення способом прилягання, використавши як головний компонент подані слова. Три словосполучення (на вибір) уведіть до складу речень ділової семантики.

Відвідувати; здатність; готовий; запропонувати; працювати.

4. Укажіть на випадки порушення порядку слів (невиправданої інверсії). Виправте речення і перекладіть їх українською мовою.

Отмеченные комиссией все недочеты должны быть устранены в ближайшие сроки.

• Выдача справок будет производиться по четным числам недели больным и нетрудоспособным.

С 1980 г. Федоров С. Т. работал на автомобильном заводе в должности крановщика до 1987 г.

Жители района охотно строят кирпичные отдельные дома.

В учебной парикмахерской обслуживание клиентов производится с чистой головой.

Прошу изыскать возможность выделить за счет уплаченной суммы нашим предприятием горюче-смазочные материалы в количестве пяти тонн.

5. Із поданих пасивних зворотів утворіть активні. З'ясуйте перерозподіл синтаксичних функцій між членами речень активної та пасивної моделей.

Види і межі монополії визначаються законом.

Право на керування транспортними засобами підтверджується відповідним посвідченням.

Копія документа посвідчується службовою особою.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Справжність підпису посвідчується нотаріусом.

Ваші замовлення виконуються фахівцями екстракласу.

115

8*

Культурна спадщина охороняється законом.

У реєстраційному документі справного транспортного засобу працівником Державтоінспекції робиться запис "Техогляд проведено".

Кожний примірник двосторонньої угоди підписується обома сторонами.

6. У наведених реченнях узгодьте присудок із підметом. Визначте тип підмета і тип присудка.

У загоні міліції особливого призначення налічувал...ся сто осіб.

Більшість голосувал... за резолюцію.

Ряд господарств уже (закінчує, закінчують) сівбу.

В Україні (існує, існують) дві черги спадкоємців за законом.

Понад тисячу київських підлітків (віком від 14 до 17 років) скоїл... 1996 року злочини, пов'язані з наркотиками.

Більшість заводів і фабрик міста своєчасно (виконують, виконує) держзамовлення.

Усього виступил... понад два десятки промовців.

Технічний стан і обладнання транспортних засобів повинн... відповідати вимогам стандартів.

На черговому засіданні Верховної Ради скла... присягу на вірність Україні новообран... народи... депутат України Тимошенко Юлія Володимирівна.

У зборах узял... участь 108 акціонерів.

Близько 120 фірм із 15 зарубіжних країн представил... на виставці свої товари.

На підприємстві (працює, працюють) 95 осіб.

За працівником протягом усього часу відрядження зберіга...ться місце роботи (посада) і середній заробіток.

Частина документів — організаційно-розпорядча документація, звітність, ділове листування — (призначена, призначені) для безпосередньої управлінської діяльності.

Щороку з міста в село переїзд...ть 1,5 млн. чоловік.

Більша частина службовців установи (передплачує, передплачують) газету-рекламу.

Переважна більшість сільської молоді (одержує, одержують) повну середню освіту.

Зупинка і стоянка транспортних засобів дозволя...ться в спеціально відведених місцях.

Протокол судового засідання (підписують, підписує) головуючий і секретар судового засідання.

Документом назива...ться будь-яке офіційне свідчення, доказ достовірності дії, предмета, поняття.

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1. Запишіть чотири словосполучення ділового вжитку, які утворені способом керування і виражають означальні смислові відношення. Підкресліть означення.

116

2. Запишіть чотири словосполучення ділового вжитку, які утворені способом прилягання і виражають означальні смислові відношення. Підкресліть означення.

3. Запишіть чотири словосполучення ділового вжитку, які утворені способом керування і виражають об'єктні смислові відношення. Підкресліть додатки.

4. Визначте спосіб зв'язку, характер смислових відношень і синтаксичну функцію залежних слів у словосполученнях.

Право змінити громадянство; журнал вхідних паперів; решта майна; гроші на переїзд; розвідка боєм.

5. Перекладіть українською мовою. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Оргтехника (организационная техника) — комплекс современных технических средств подготовки, размножения (копирования), обработки, хранения, автоматического поиска, передачи, получения документов в процессе документооборота (пишущие машинки, ксероксы, картотеки, диски, дискеты, калькуляторы, факсы, модемы и пр.).

6. З'ясуйте, чим виражені та до якого типу належать обставини в наведених реченнях.

Верховна Рада України, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, ухвалює...

Конституція України набуває чинності з дня її ухвалення.

Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

Верховна Рада України працює сесійна.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Незважаючи на опір консервативної частини парламенту, реформування економіки стає основою діяльності законодавців.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Судочинство провадиться суддею одноособова, колегією суддів чи судом присяжних.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Доходи суб'єкта підприємницької діяльності оподатковуються згідно з чинним законодавством.

Президент України обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Усупереч прогнозам благодійна акція набула широкого розголосу.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

117

Треба не формально, а змістовно підійти до поставлених завдань і кардинально поліпшити якість навчання.

Доповідач спинився на недоліках, розглянувши кожний зокрема.

У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах умикається аварійна сигналізація.

Позбавлення водія права на керування транспортним засобом унаслідок погіршення стану здоров'я провадиться на підставі висновків відповідних медичних закладів.

Підписавши контракт, глава фірми виголосив промову.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

1. Визначте, до якого виду належить кожне з поданих односкладних речень.

Загублене посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС на ім'я Погрібного Сергія Олександровича серії Д Ns 589 765 від 05.08.95, видане Київською обласною Радою народних депутатів, вважати (не)дійсним.

Використовують тільки щойно виготовлений настій.

Для інформаційного листа досить підпису референта або секретаря.

Зачинено.

Присягаю на вірність Україні.

Належить сплатити.

Найму житлоплощу.

Беруть посудину, перекидають її і занурюють у воду.

2. Визначте, яка модель односкладного речення може бути вжита як синтаксичний синонім наведених двоскладних речень пасивної конструкції.

Власникові переобладнаного транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію.

Водій може бути позбавлений права на керування транспортним засобом унаслідок погіршення стану здоров'я.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

1. Розставте розділові знаки. Визначте синтаксичну функцію відокремленого члена речення або різновид уставного (вставленого) компонента.

Рекламні матеріали та оголоше...я приймаються що(дня), крім суботи і неділі, за адресою:...

На черговому бр...фінгу у Фонді державного майна України з журналістами зустрівся (ново)призначений в. о. Голови ФДМУ посада Голови ФДМУ за Конституцією передбачає погодження з Верховною Радою Володимир Лановий.

У разі здійснення такої процедури тоб(то) передачі безоплатно у приватну власність земельних ділянок обов'язково робиться відповідна позначка в паспорті на оста...ій вільній сторінці.

Працівники служби зв'язку використовують як формулу гарантії слово "після(платою)".

118

2. Розставте розділові знаки. Визначте синтаксичну функцію відокремленого члена речення.

Різниця у вартості перевезе...я повинна бути віднесе...а згідно з договором на Ваш рахунок.

На підставі нашої домовленості досягнутої 28 липня ц. р. і згідно з протоколом про вза...мні поставки товарів на 1998 рік замовля...мо Вам:...

36...рання матеріалів необхідних для передачі земельних ділянок у приватну власність здійснює або сам гром...дянин або за його дорученням інша фіз...чна чи юр...дична особа.

Як один із можливих варіантів погашення боргу України чеській стороні розгляди...ться участь Чехії в експлу...тації українських нафто (газових) родовищ.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

1. Побудуйте два складносурядних речення ділової семантики, які виражають протиставні відношення, оформлені різними сполучниками.

2. Складіть із сполучним прислівником де по одному складнопідрядному реченню ділової семантики з підрядним означальним і підрядним з'ясувальним компонентами.

3. Визначте тип складного речення. Наведіть варіанти перекладу підрядної частини російською мовою.

Виявляти і усувати причини, що породжують скарги гр...м...дян.

Право голосу на виборах ір...ф...р...ндумах мають гр...м...дяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Особи, які порушують Правила дорожн...го руху, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Держава забе...печує збереження істор...чних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внес...ння відповідних змін до Конст...туції України.

(Ні)хто (не)може бути підданий (не)людському або такому, що пр...нижує його гідність, поводженню чи пок...ранню.

4. Визначте тип складного речення. Перекладіть речення російською мовою.

При вступі на p...боту гр...м...дяни подають письмову заяву, де викладають проха...я про зарахува...я на певну посаду до певного структурного підрозділу (організації).

Кожному, хто на зако...них підставах перебуває на те...иторїї України, г...рантується свобода пересува...я.

119

Держава створює умови, за яких, кожний гр...мадянин матиме змогу побудувати ж...тло, пр...дбати його у власність або взяти в ...ренду.

(Ні)хто (не)може бути пр...мушений робити те, що (не) передбачено законодавством.

5. Складіть зі сполучником щоб по одному складнопідрядному реченню ділової семантики з підрядним мети і підрядним з'ясувальним компонентами.

6. Складіть зі сполучним прислівником де по одному складнопідрядному реченню ділової семантики з підрядним місця і підрядним означальним компонентами.

7. Побудуйте два складнопідрядних речення ділової семантики так, щоб в одному з них підрядна частина приєднувалася до головної сполучником щоб, а у другому — сполучним словом що б.

Якого виду підрядні речення будуть у цих прикладах?

8. Визначте тип складного речення. Перекладіть речення російською мовою.

Якщо в 1995 році ЗО труд...вник!в випускали 714 балок, то минулого року 24 робітник... виготовил... таких конструкцій 832.

У ж...тлових приміщеннях, де встановле...о електро(зволожувач) повітря "Бриз", диха...ться на(прочуд) легко.

Для в'їзду до іноземної держави необхідно обов'я...ково отримати візу, як (що) Інше (не)передбачено між (народними) угодами України.

Не (зважаючи) на те, що загальний рівень освіченості сучасного прац...вника підв...щу...ться, фахове зростання його гальму...ться в('наслідок) (не)здатності брати відповідальність на себе.

Перенесе...ий на ре...страційну картку заголовок до тексту документа визначає рубрику картотеки, куди буде вміщ...о діловий папір.

Документи набувають чи...ості з моменту їх підписа...я (або за-твердже...я), як(що) в тексті або законодавством (не)передбаче...а інша дата.

9. Перекладіть речення українською мовою. Визначте, до якого синтаксичного типу належить кожне з речень.

Работники эксп...диции обычно приходят на службу раньше остальных, чтобы своевременно р...ссортировать входящую почту и передать ее без задер...ки на исполнение.

Телефо...ый справочник должен находит...ся в таком месте, что (бы) оператор мог им пользоват...ся, (не)вставая из-за коммутатора.

Внутренние ...боненты могут связь/ват...ся друг с другом прямым набором, (при)чем для внутренней связи отдельного телефона (не) тре б у em ся.

Договоре...ость о переносе встречи руководителя с клиентом секретарь учреждения подтверждает письменно или по телефону сразу же, как только руководитель назначит дату новой встречи.

120

ЧАСТИНА II

Запишіть текст під диктовку.

Біля цього твору багато таємниць, над якими ламали голови немало вчених, але розгадати їх і до сьогодні не вдалося: де і коли твір був написаний, хто його автор, які джерела його, ідеологію якого середовища він відбивав, чому він написаний російською мовою, де подівся автограф, і тому подібне. На деякі з цих питань було дано більш-менш задовільну відповідь, а на інші — ні.

Перша таємниця — це факт виявлення "Історії Русів" і введення його в суспільний ужиток.

Історія ця майже детективна. За свідченням М. Ханен-ка, рукописа уперше було знайдено близько 1828 року в бібліотеці містечка Гринева Стародубського повіту Чернігівської губернії, що належало небозі Олександра Безбородька Клеопатр! Лобановій-Ростовській. Знайшли твір члени Стародубського суду Лайкевич та Гамалія — описувачі бібліотеки. Вони показали його родичеві О. Безбородька (помер 1799 року), губерніальному маршалкові С. Ширяеву, і той наказав зробити копію для себе.

Рукопис, як спадщина, перейшов разом із бібліотекою до князя Голіцина, а з копій С. Ширяева зроблено ще декілька: для Д. Бантиш-Каменсько-го і для Бодянського, а може, ще для декого. З цих копій "Історія Русів" ніби й поширилася, а доля автографа залишилася невідомою, можливо, він був знищений для того, щоб таємниця авторства не була розгадана. Історія, здавалося 6, ясна: з неї випливає, що рукопис, який перейшов до князя Голіцина і був автографом, таємницю якого певна група людей чи родичів автора воліли не розкривати.

Однак є кілька обставин, які дозволяють нам сумніватися, що в м. Гри-неві було знайдено саме автограф. Річ у тім, що один із списків "Історії Русів" потрапив у Львів і цей список написаний на папері з водяним знаком 1817 року. Точна назва списку: "История малороссийская. Сочиненная архиепископом белорусским Георгием Конисским в — годе, переписана в

1818 году".

(В. Шевчук "Історія Русів")

До теми "Прислів'я та приказки"

Іде мужик на панщину — сонечко не сходить, повертається додому як місяць заходить.

Гарно було бути панським: ходячи їсти, сидячи спати — бодай не казати.

Де один панує, там сотня бідує.

Забагатів Кіндрат — забув, де його і брат.

В шахту спускаєшся — з світом прощаєшся.

Не перо пише, а розум.

Скільки голів, стільки й умів!

Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє.

Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі.

Посієш вчасно, то і вродить рясно.

121

Влітку один тиждень рік годує.

Де господар добре робить, там і поле буйно родить.

Літом хто гайнує, той зимою голодує.

Не поможуть і чари, як хто кому не до пари.

їж з голоду, а люби змолоду.

Краще полин їсти, ніж з нелюбом за стіл сісти.

До теми "Автобіографія'

"Народився я ЗО серпня 1894 р. на околиці невеликого повітового містечка Сосниці на Чернігівщині, що звалося В'юнище, в родині хлібороба Петра Семеновича Довженка, який належав до козацького, як на ті часи, стану... Мої мрії у виборі майбутньої професії літали у сфері архітектури, живопису, мореплавства далекого плавання, розведення риб і учителювання... Я вступив до Глухівського учительського інституту в 1911 році, не маючи повних шістнадцяти років... З нас готували учителів — обрусителів краю... Кіно вимагає величезної працелюбності, і працелюбності не тільки на зйомці, а в усьому розумному процесі створення картини. Кіно — мистецтво "одержимих"...

Ось уже шістнадцять років держу я цю режисерську паличку, а мені на початку кожної моєї картини все здається, що я нічого не вмію робити. Я ніколи не був боягузом у творчості, але завжди несу в собі страх до роботи і неспокій. З ними я не розлучуся, поки житиму".

(О. П. Довженко)

Допишіть (від 3-ї особи) два-три відомих вам епізоди з життя кінодраматурга Олександра Довженка. Зверніть увагу на правопис іменників середнього роду 2-ї відміни: плавання, розведення, учителювання, створення (здвоєна літера н) і на правопис числівника шістнадцять (немає

СПрОЩеННЯ у Групі ПРИГОЛОСНИХ -СТН-).

Запишіть текст під диктовку.

СТУДЕНТСЬКІ КАНІКУЛИ

Весна промайнула для них якось непомітно, тільки й бачили з оцього вікна, як сивіли дощі високі по обріях, тільки й чули їх, як шелестіли за вікном по деревах, з тихим дзвоном краплисто падали на дахи, на розігріте каміння будинків. Потім знов було сонце — і димились асфальти, і парували дерева своєю мокрою блискучою зеленню, і з оцих вікон студентських аудиторій видно було, як десь одразу ж за Південним вокзалом, за блискучими після дощу дахами будинків райдуга воду бере.

Зате літо сьогорічне буде в них незвичайне: вперше проведуть його разом, поїдуть на археологічні розкопки. Багато їхніх студентів роз'їдуться цього літа на розкопки то в Крим, то до Кам'яної могили на річці Молочній, де нібито виявлено доісторичні малюнки в печерах первісної людини, а їм, Тані й Богданові, старий професор, фахівець по Ольвії, запропонував Ольвію, запропонував якраз те, чого їм самим найбільше бажалось. Ста-

122

родавня Ольвія, що по-нашому значить "щаслива , да&но їх цікавит^, обох, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати Ті, занесену пісками, І^цоб дізнатись, чому вона загинула, чому люди покинули її?

(За О. Гектаром)

Поясніть розділові знаки у складних реченнях, зокрема тире у А ругому реченні (причиново-наслідковий зв'язок) і двокрапку у третьому (^^зспо-лучниковий зв'язок, друга частина пояснює зміст пе|зшої) Запам*ятайте орфограми у словах непомітно, зеленню, незвичайне, ро^3/<опки, роз'їдуться, по-нашому.

Зверніть увагу на словосполучення за Пійденним вокза/І^^, до Кам'яної могили, на річці Молочній (власні назви).

Поясніть розділові знаки в тексті.

Цей старовинний, ще козацьких часів, собор, був в|н од Єльки в дитинстві захований обрієм Вовчугів, хоч навшпиньки стань, ніколи не вили0 його повністю. Бачила зі степу лише вершечки, голубі його маківки.

Пасе дівча телят біля своєї драної ферми, по рудих, спалених балках, де тільки будяки, мов кактуси дикі десь у Мексиканській а зійдеш на пагорб — і перед тобою в далечі, за маревом сонця, б оте високе, вершечок мрії дитячої. Блакитні планети твіого дитинства.

Мати розповідала, як дівчиною ще ходила до собору на богомілля, босими йшли, берегли взувачку і лише там взувалися, Перед порогом перш ніж ступити до того храму святої краси...

(О. Г-0нчар)

Зверніть увагу на правопис слів старовинний, захований, навшг-,^ньки, повністю, спалених, мексиканській (пустелі), розповідала, бог^^Іілля, святої.

Перепишіть уривок.

Держава забезпечує доступність і безоплатність Дошкільної, пов^ї загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і |<ому-нальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальнії середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учиям і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в держених і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі,

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно дсі закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення гя'дної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через раціональні культурні товариства.

(Конституція України, статт#І 53).

Підкресліть прикметники твердої і м'якої груп. Визначте, з якиї^, іменником пов'язаний прикметник, як він узгоджується з іменником число, рід).

123

Запишіть текст під диктовку.

СУД У ЗАПОРОЖЦІВ

На всіх вольностях запорозьких по значних селищах і містечках були паланки — ніби повіти або земські суди, і в кожній паланці поставлено по вибору троє старшин: полковник, осавул і писар. Для помочі додавалось їм ще з Січі три підпанки, з козаків же. Ця старшина обиралась тільки на три роки і судила всіх козаків, що жили по селах і зимівниках.

Було, як поб'ються між собою козаки або один другому по сусідству яку кривду зроблять — спаш чи хліб витолочать, — та самі не помиряться, то обидва, купивши на базарі по буханцю, і йдуть у паланку позиваться. Прийдуть до старшини, вклоняться, покладуть на стіл буханці та й кажуть:

— Кланяємося, хлібом і сіллю!

— А яке ваше діло, пани-молодці? — спитають судді.

— От яке наше діло, — починає скривджений. — Оцей мене скривдив, от на скільки мені шкоди причинив, — розкаже, яка там шкода і чого варта, — і не хоче мене удовольнить, так будьте ласкаві, розсудіть нас.

— Ну, братчику, — спитають судді в обидчика, — чи справді воно так, як каже твій сусід?

— Що ж, панове, — відкаже обидчик, — хоч воно й правда, так нема на стільки шкоди, скільки він з мене править.

Тоді старшина посилає підпанків з іншими козаками, себто понятими, оглядіти ту шкоду, і як вони обстежать і зроблять доношеніє, на скільки тієї шкоди, то судді й скажуть обидчиков! своє рішення:

— Ну, братчику, от скільки повинен ти заплатить сусідові: згоден чи ні?

— Заплатив би, панове, — відказує обидчик, — так коли ж зайве з мене править; у вашої волі — не заплачу.

Тоді судді вговорюють, улещають його помиритися і не докучать вищій старшині. Коли він згодиться, то діло кінчиться в паланці, коли ж ні, то па-ланка посилає їх у кіш.

("Савур-могила")

Підкресліть звертання. Зверніть увагу на пряму мову, діалог, вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою. Які слова вийшли з ужитку?

Підкресліть слова іншомовного походження. Поясніть їх правопис.

В Італії живе той піаніст.

Хто каже — геній, інші — ненормальний.

Слова полярні, той же самий зміст.

А випадок — трагічно екстремальний.

Солідна, кажуть, фірма, ділова,

із ним контракт блискучий підписала.

А він, як чорний айсберг, відплива,

рояль шматує рухами корсара.

Він весь болить, — фортисимо не так!

Яка там фірма, — він не чує престо!

... Нема на хліб. Розірвано контракт.

В концерти кличуть іншого маестро.

(Ліна Костенко)

124

Термінологічна лексика.

Слово "підзвітність" в даному контексті вимагає коректив чисто термінологічних і свідчить про сугестивну інерційність стереотипізації мислення. Можливо, це просто генетичне усвідомлена потреба утримати духовний баланс в життєво перспективній позиції. Один, тепер уже невідомий, філософ колись висунув своєрідну гіпотезу морально-психологічної компенсації за умов фізичної анігіляції як іманентного стимулу екстремально неординарних людських вчинків, неадекватного для різного типу індивідуальностей.

(Ліна Костенко. "Дума про братів Неазовських )

Запишіть у свій словничок загальні та власні назви іншомовного походження, у яких відбулися зміни згідно з новим Українським правописом.

анали (було -нн-) Мексика (було Мексіка)

бароко (було -КК-) Сардинія (було Сардінія)

беладона (було -нн-) Сирія (було Сірія)

бравісимо (було бравіссімо) Сицилія (було Сіцілія)

інтермецо (було -цц-) Тибет (було Тібет)

лібрето (було -ТТ-) Флорида (було Флоріда)

піанісимо (було піаніссімо) Чикаго (було Чікаго)

фортисимо (було фортіссімо) Чилі (було Чілі)

Алжир (було Алжір) журі (було жюрі)

Аргентина (було Аргентіна) Жуль Берн (було Жюль Берн)

Бастилія (було Бастілія) парфумерія (було парфюмерія, бо парфуми)

Бразилія (було Бразілія) конвеєр (було конвейєр)

Братислава (було Братіслава) феєрверк (було фейерверк)

Вавилон (було Вавілон) але:

Корсика (було Корсіка) Гойя майя (народність)

Мадрид (було Мадрід) Савойя фойє

Фейербах

Зробіть лексичний аналіз тексту. Підкресліть професіоналізми.

Майстер дістав зі своєї тумбочки жерстяну викройку, наклав Ті на лист заліза, що ми виправили з гільз, і обвів кругом тоненьким шильцем. Викройка була схожа на невеликий щит, які малюють у підручниках з історії стародавнього світу, а вгорі, над щитом, — схоже щось на крильця. Хлопці вгадували no-всякому. Одні казали, що це для комбайнів, інші — що для сошників на сівалки, тільки треба ще гнути і зварювати електрозвар-кою.

— Рубаємо по контуру, за міліметр од лінії, — оголосив майстер, закінчивши розмічати. — Тепер уже не до землі, а до плашок на ваших верстаках. Хто рівніше обрубає, тому буде легше обробляти свою заготовку терпугом. До роботи!

... За півтори години до обіду майстер і Гришуха зібрали заготовки — хто добре обпиляв, хто абияк — і понесли до кузні у протилежний куток

125

емтеесівського двору. А нам наказано було прибрати "робочі місця" і відпочивати, доки вони повернуться. Ми познімали обрубки та ошурки з-під терпугів (у майстерні закружляв проти вікон блискучий металевий пилок); потім крутили бормашину, хто дістав до ручки; інші пробували обточувати на наждаку шматочки заліза, а в кого був козик — то козик.

(Григір Тютюнник)

Зверніть увагу на правопис слів шильцем, щит, вгорі, по-всякому, з-під, електрозваркою, емтеесівського, бормашину. Поясніть спосіб утворення трьох останніх (виділених) складних слів. Зробіть аналіз речення з прямою мовою.

Перепишіть текст. Підкресліть слова, які вжито для позначення виробничої сфери залізничників.

НА СТАНЦІЇ

А скільки звуків жило на станції вночі! Брязкали сталевими тарелями вагонні буфери, перегукувалися дударі-стрілочники, сюрчали у свої сюрчи-ки й вимахували ліхтарями зчіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів і мовби десь угорі над станцією постійно, одним голосом дзуремів шахтний вентилятор. У бараці завжди стояв дух шпал, котельної пари і полину, що ріс попід вікнами. А світло звідусіль малювало на стіні супроти Климкового ліжка великі різнобарвні квіти: червоне — маки, синє — волошки, жовте — соняхи, вони мінилися і тремтіли, як од вітру в степу... То були казкові, найщасливіші в Климковому житті ночі.

Удосвіта на станцію приїхала дрезина-рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника, старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка-гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків — чергові обходчики, змажчики, стрілочники, і Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп.

(За Г. Тютюнником)

Зверніть увагу на правопис слів та словосполучень вагонні, вночі, дударі-стрілочники, зчіплювачі, угорі, попід, звідусіль, найщасливіші в житті, удосвіта, дрезина-рейковоз, Славка-гармоніста, змажчики.

Зробіть лексичний аналіз тексту.

КІБЕРНЕТИКА

Кібернетика несе з собою істотно нове бачення світу, вона відкриває закономірність і порядок в таких областях буття, які раніше уявлялись хаотичним зчепленням випадкових подій або виявом нематеріальних, містичних сил.

У цьому і полягає цінність ідей кібернетики для художника-мислителя, що намагається глибше усвідомити закони своєї творчості. Що ж стосується "звільнення" музиканта, поета чи художника од малопродуктивної руч-

19А

ної праці по заготовці і обробці первісної художньої сировини — інтонацій, рим, кольорових елементів і т. п. — з допомогою електронно-обчислювальних машин, то цією сумнівною перевагою будуть користуватися, очевидно, лише відверті епігони та різні творчі імпотенти.

(І. Драч)

Підкресліть слова філософського плану, а також слова, що вказують на зближення сфер наукової художньої діяльності. Запам'ятайте правопис слів бачення, буття, зчеплення, цінність, звільнення, художника-мислителя, електронно-обчислювальних, епігони.

Перепишіть текст.

Прощай, батьку Великий Луже!

Від слободи Кушугумівки аж до Сухої балки потяглась Шпиль-гора.

Розказували старі люди, що, як задумав Патьомка зігнати запорожців, вислав генерала з військом на Шпиль-гору і давай подихати з холостих гармат у Кучугури. Там, кажуть, був їхній стан.

Запорожці посідлали коней, і всі сорок тисяч вискочили з Великого Лугу. Кожна тисяча стала осібно, а попереду ватаги так і заграли кіньми.

Генерал обвів військо очима й каже:

— Ну, братчики, збирайте своє добро та виходьте на Дністрові лимани, бо тут будуть селитися слободи.

Повісили запорожці голови та й подалися до куренів.

— Бодай, — кажуть, — Потьомко, твої діти стільки заслужили, як ми у тебе!

Запорожці, кажуть, як виходили з Великого Лугу, то прощались:

— Прощай, батьку Великий Луже! Не звели ми тебе, не зведе ніхто, поки світ сонця!

("Савур-могила")

Зверніть увагу на вживання великої літери в географічних назвах. Перевірте у своїх зошитах правильність написання слів і словосполучень від слободи Кушугумівки, до Сухої балки, Шпиль-гора, розказували, з Великого Лугу, на Дністрові лимани, по-їхньому. У якому відмінку стоять іменники та прикметники?

Примітка. Щодо слів запорожці і запоріжці', другий варіант зафіксовано в новому Українському правописі (§ 38, п. 1, прим. 6).

Запишіть текст під диктовку.

ШЕВЧЕНКО І КИЇВ

Шевченко і Київ. Зараз це вічнотривкі одиниці нашого буття — і поет, і місто. Мабуть, вперше на всю широчінь дитячої душі, на всі розповн] очі Шевченко всотав Київ хлопчиком чи то шестилітнім, чи семилітнім. Його батько Григорій взагалі часто їздив, підробляв хурманством — і малий Тарас тримав віжки у руках, і хльоскав коней розгарячілих, і мчав над Дніпром до Києва. Як правувати Пегасом — та наука знадобиться згодом...

Пройде якихось сорок років з того часу, коли вперше малий Тарас на кріпацькому возі з батьком, коли вперше юна істота зустрінеться з вічним

127

містом, до тої трагічної межі, коли київська молодь, передусім студенти університету, зустрінуть процесію з Петербурга перед Києвом, на лівому березі Дніпра, коли перед Ланцюговим мостом випряжуть коней і самотужки привезуть дроги з труною в місто. Згодом цікаві кияни з київських гір дивитимуться, як по-європейськи вбрані пани, студенти університету та уніформовані гімназисти везтимуть на трагічному повозі кріпака. Остання дорога Києвом. Ось свідчення очевидця: "... не тільки церква, а й двір були битком набиті по Олександрівській вулиці, по шосе, на горах Андріївській і Михайлівській і на горі біля Царського саду стояло народу не менше, ніж буває 15 липня під час Володимирського хресного ходу.

(За І. Драчем)

Випишіть слова з м'яким знаком. Повторіть правила його вживання. Перевірте у своїх зошитах правильність написання слів вічнотривкі, мабуть, буття, розповні, шестилітнім, семилітнім, розгарячілих, вперше, самотужки, по-європейськи, свідчення.

Запишіть текст під диктовку.

СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Коцюбинський говорив не дуже голосно, але виразно: — Город Полтава справляє нині свято українського слова. Сто літ минуло, як те занедбане й закинуте під сільську стріху слово, мов фенікс з попелу, воскресло знов і в устах батька нової української літератури Івана Котляревського голосно залунало по широких світах.

Сто літ минуло. Живий організм українського народу зберіг лише коріння, його цвіт — інтелігенція — зів'яв і обсипавсь. Ми бачимо безодню: по однім боці простий люд, що живий традиціями колишнього, а з другого — зденаціоналізована, збаламучена інтелігенція, одірвана од народу.

І ось з'являється людина, з'являється талант — жива душа народна, — і, як міст через безодню, перекидає веселку поезії і єднає обидва береги. Він бере з-під сільської стріхи пісню народну і переносить її на той бік — і бринять у душі інтелігента живії струни. З пелюшок середньовічної містерії він вививає реальну драму і силою свого таланту, своєю незвичайною на той час людяністю одкриває очі пана й показує йому, що й під грубою свитиною б'ється людське серце.

І ожив той чарівник слова, організм народний: розпустилось коріння, знов зацвіли квітки, зацвіли і не зів'януть. Навіки не зів'януть!

(М. Коцюбинський)

Перевірте, чи так записали слова свято, інтелігенція, фенікс, з'являється, з-під, бринять, містерії, людяністю, б'ється, коріння, розпустилось, не зів'януть, навіки, зденаціоналізована, перекидає, вививає (від слів вити, звивати).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

  1. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: