География

Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М.
Паламарчук, О. М. Паламарчук — К Знання 1998. — 416 с.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Лгифопов Н. Т. Тсрриториально-производственнос комплексообразование н условиях развитого социализма. — Л.: Наука. 1983.—188 с.

2. А.іиен 3. Ь. Социально-зкономическая география: Понятийно-терминол. словарь. — М.: Мьісль. 1983.-350 с.

3. Архипоа 10. Р. Модслиронанис террнториальньїх систем расселения.— Казань: Изд-во Казан, ун-та. 1988.—124 с.

4. Лфсінсісьев В. Г. Общсство: систсмность. познание й управленне.— М.: По-ліітизлат, 1981.— 432 с.

5. Бапурин В. Л.. Шуви.юв В.Е. Трансформация понятийно-концептуального аппарата социально-зкономичсской гсографии в условиях рсализаиии зкономи-ческои рсформьі // Изв. РГО.—1992.—Т.124.—Вьіп.І.—С.ЗІ—37.

6. Бигсітсренко О. Як створити регульований ринок цукру. // Уряд. кур'єр.— 1996.— 20 січня.

7. Бакаи 1. Сонце, вітер і вода // Голос України.—1997.—27 берез.—С.7.

8. Бсік.іинов П. Я. Пространственньїс системи произнодства (микроструктур-ньій уровснь анализа й управлення).— М.:Наука. 1986.—150 с.

9. Ба.иібсінов Г. В. Систсмньїй подход при исслсдовании региональньїх аграр-но-промьішлснньїх комплсксов // Зкон. гсогр.—1977.—Вьіп.23.—С.128—135.

10. Бсіидмап М. К. Тсрриториально-производственньїе комплекси: теория й практика прслплановьіх исследований.—Новосибирск: Наука, 1980.—256 с.

І 1.

Бар(інскіііі Н. Н. Избранньїс трульї: Становлснис сов. зкон. гсографии.— М.:.Мьісль, 1980.-287 с.

12. Боріцевскіїіі П. П.. Чернюк Л.Г., Шмагліч О.В. Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості.—К.: Наук.думка, 1994.—160 с.

ІЗ. Бочкирьов Ю. Енергетика — барометр стабільності і розвитку держави // Уряд. кур'єр.- 1997.— 13 бсрез.-С.5.

14. Бугсіеа В. К. Тсрриториальная структура зкономического района: Теоре-тико-мстододогнчсскис аспектьі.— Л.: Наука. 1986.—168 с.

15. Бугроменко В. Н. Мстолическис проблемьі исслсдования территориальньїх структур // Тсрриторпально-хозяііствснньїе структури Дальнего Востока. — Владивосток. 1992.—С. І 5—55.

16. Бунге В Тсорстпчсская география.— М.: Прогресе, 1967.—280 с.

17. Віппргнко Н. М. Социальная инфраструктура: оценка уровня й перспектив развития— К.: Наук. думка, 1993.—143 с.

18. Гіінрії.іенко Л/. Українське золото: без сенсацій, але й з надією// Уряд. кур'єр.—1995—Іквіт.

19. Гі'нсіїрук С. Л.. Коваль Я.В.. Бондарь В.С. Использование й воспроизвод-ство лесньїх ресурсон УССР.— К.: Наук. думка. 1986.— 310 с.

20. Гсографичсскиїі знциклопсдичсский словарь: Понятия й терминьї.— М.:

Сов. знциклопсдия. 1988.— 432 с.

21. Географічна енцикл. України. - К.: УРЕ, 1989. 1990, 1993.- Т.1-3.

22. География рскрсационньїх систем,— М.: Наука. 1980.—220 с.

406

23. Гч.іш.іін .Л. II.. О.іічнчк Я. Ь.. С/пешіненко /!. В ВСТУП до економічної і соціальної географ]] Підручник—К.: Либідь. 1996.—320 с.

24. І'чіьч І. .•!. Ірансіюрт и расселение.— 1.: Наука. 1941.— 24і? с. 25 Гіір.іенки II. .1.. Руденко -7. /.. Ма.іюк С. Н. Проблсмьі комплексною р.із-иіітин терріїторпії— К.: Наук. думка. 1994.— 296 с.

26. Гііхмоч В. М О системе картографичсских іізображении й мосте в ней кар-тои.юв ' Теория її методика зкономико-гсографіічески ііселедований. — 1.:

МФГО СССР. 14--.- С. 9-14.

27. Гчхмсін В М.. Минц Л. А., Преобрам-енскіїіі В. С. Сіістемньїи подход и география ,'/ Вопр. географпи. — 1971.— Вьіп. 88.— С.65—75.

28.

Гриценко П. П. Розпиток машинобудування на Україні за роки Радянської влади.— К.: Т-во "Знання». 1972.— 24 с.

29. Гр<і(1скич С. І. Концентрашія и зффсктивность производства в территори-а;іі>но-проіи])одственньі комплексах.— VI.: Зкономика.1980,— 120с.

30. Дзенчс 3. Е. Методология и методика социально-зкономгеографичсских ііселедонаніїіі.— Рига: Зннатнс.

1980.— 262 с.

31. Лміччрченскчи 10. Д. Очсрки социально-зкономичсской геограс[іии: Разви-тис и проблсмьі.— Л.: Наука, 1990.— 163 с.

32. До.ишнін М. І.. Па.иімирчук М. М.. Па^іамнрчук О. М.. Шевчук Л. Т. Соці-ально-скономічнс районування України.—Львів, 1997.—60 с,— (Препринт/НАН України. Ін-т регіон, досліджень).

"^ЗЗ. Енциклопедія народного господарства Української РСР.— К.: УРЕ, 1970, 1971.- Т. 2.3.

34. Жску.ііін В. С. Ввсдсние в гсограс|)ию. — Л.:Изд-во Лснингр. ун-та. 1989.— 272 с.

35. Жеку.іічі В С.. Лавров С. Б. География и обшсство // Подписная науч.-іюпул. сер. «Науки о Земле».— 1987. — №6.

36. Зисіїиінньїіі Ф. Д. Географія України: У 2-х кн. — Львів: Світ, 1994.— С. 472.

37. Знііп(іннііііі Ф. Д. Тсрриторцально-производственньїії комплекс.— К.: Наук. думка, 1979.— 221 с.

38. Звягі.іьськич Ю. Л. Вугільна промисловість держави занепадає// Голос України,- 1996.- 27 лют- С.6-7.

39. Зо.ііиіскчч А. П.. Коичечко Т. И. Картографирование продонольствснньїх комплсксов.— К.: Наук. думка. 1987.— 132 с.

40. Зубень М. Реформування зернового господарства// Уряд. кур'єр.— 1996.— 23 листоп.— № 155—156.

41. Исичснко А. Г. География сегодня: Пособие для учителси.— М.: Просве-шснис. 1979.- 192 с.

42. Испчеико А. Г. Интсграция и ди(|)і|)ерснциация в современной географии// Изв. ВГО- Г.11Я.- Вьпі. 4.- с. 281-291.

43. Ііи'к С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (методологія, теорія)—К.: Укр.-Фінський ін-т менеджменту і бізнесу. 1996.—244 с.

44.

Ка.ісіч/іііікііка Т. М. Зкономичсскос районированіїе. — М.: Изд-во Уіоск. ун-та, 1982.- 216 с.

45. Кчви.и'н С. /І., Кчяа.іьская Н. Я География населення СССР.— М.: Изд-во Уіоск. ун-та. 1980.— 287 с.

46. Кина.іь Я В. Совершенствованис лесопользования и лесоносстановле-ніія- К.: Наук. думка. 1987.— 203 с.

47. Кинсі.іки М. Нафта і газ: перспективи видобутку // Уряд. кур'єр.— 1993.— 21) лиііня.

48. Кіиоипнскчи Н. Н. Основьі зкономического районирования.— М.: Полит-ііздат, 195^.— 21)0 с.

49. Кіі.іпс/інскі/ч Н Н Тсорня зкономического районирования. — 1.: Мьісль, 1969.— 336 е.

50. Ки.чііпченскчи А М. Вопросьі теории и методики зкономического раиони-ровання — Рига: Зинатие. І967.— 252 с.

407

51. ЛіАі»і;/> //. В Ііренр.ііцешіе природньїх ресурсов в проидводите.іьньїе сильї оошссїіі.і и [еографіпеские науки , Природа її обшсство. — М : Наука. 1968— С 181-183.

^2. Кчмсір Іі. В. Рациональное использованис природньїх рссурсов и ресурс-ньіс цпк.'іьі— 1.: Наука. 1975 — 212 с.

53. Кон(іі.ікон И. И Логическии словарь.— М.: Наука. 1971.— 656 с.

54 Концепція розвитку гірничо-металурпиного комплексу України до 2010 року Голос України — 1995.— ЗІ жовт.— С.10—12.

55. Корсикчії .7. М. Исследование и задачи территорпальной организации про-мьіиїленноети н связії с раціюнальньїм природопользованисм // Географические исследования для целеи планирования зкономического и социального развития — К.: Наук. думка. 1983.— С.58—72.

56. Коренькчч Л. М. Економічне районування // Українська Радянська Соціалістична Республіка: Енцикл. довідник.— К.,1986.

57. Корецькіїіі Л. М.. Паламарчук М. М. Географія промисловості Української РСР: (Умови формування промислових терит. комплексів).— К.: Наук. думка. 1967.- 328 с.

58. Кот.іякив В. М. Гсографическая наука на порогс 90-х годов // Изв. АН СССР. Сер. геогр,— 1990.- №4.— С.5—16.'

59. Кочерги Л. И. Сфера обслуживания населення.— М.: Мьісль. 1979.— 293 с.

60. Лавро» С. Б. Интсграционньїс тенденции в гсографии // Сов. география.— Л.: Наука.

1984.— С.28—41.

61. Ливрон С. Б.. Сдисюк Г. В. Зтот контрастньїи мир: Гсогр. аспектьі нско-горьіх глобальньїх проблем.— М.: Мьісль, 1985.— 207 с.

62. Лапни Г. М. Города на пути в будущсе.— М.: Мьісль, 1987.— 236 с.

63. Лчбанова 3. М. Украинскии рьінок труда: проблемьі и псрспективьі.— К.. 1993.- С.4.

64. Лііоинови 3. М.. Па.іиіі Т. М. Демографическос развитие Украинской ССР в 70-80-х годах и его перспективьі- К.: СОПС УССР АН УССР, 1988.- С.16.

65. Лениіі.киіі И. К). Научно-справочное пособие по атласному природоохран-ному картографированию.— Т.1—3, 1986—1988.

66. Лукінов 1. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя).—К.: АТ «Книга». 1997.-456 с.

67. Маергоііз И. М. Тсрриториальная структура народного хозяйства и неко-торьіс подходьі к ес исслсдованию в свете социалистической зкономической ин-теграции // Территориальная структура народного хозяйства в социалистических странах.- М.: Наука. 1976.- С.7-28.

68. Маергоііз И. М. Территориальная структура хозяйства.— Новосибирск: Наука, 1986.- 304 с.

69. Малюк С. Н. Тсррнториальная органнзация областного агропромьішлен-ного комплекса (на примере Полтавскоіі обл. УССР): Автореф. дис... канд. геогр. наук.- К.. 1979.-16 с.

70. їаринич А. М. Основньїс направлення конструктивно-географических ис-следованніі по раииональному природопользованию в Украинскои ССР // Ком-плексньїс географичсскис исслсдования проблем рацнонального природопользо-вания. - К.. 1984.— С. 3—1 І.

71. 1іірчшіч А. М.. Гор.іенки И. А., Руденко Л. Г. Конструктивно-географичес-кііе основьі рацпонального природопользования в Украинскои ССР: Тсор. и метод. исслсдования— К.: 1990,— 200 с.

72. Мсіріїнич О. М. Структура географічної науки та и сучасний стан в Україні // Укр. геогр. журн— 1993.— .Ч.

73. Мсіска. іевіїч И. Будни «Западзнерго»: три станции и одна нсдостроенная труба // Фин. консу.'іьтация. — 1997. — №22.— 6 окт.

74. Мсішоїіц Я. Г. Тенденции развития географической мьісли // Изв. АН СССР. Сср. геогг - 1990.- №4.- С. 17-27.

408

75.

Ме/я'і.ічі.' У І/ . ІІьімміїк С.Я. Сонременная геогра([)іія: іюпросьі тсории. -1 : Мьіс.и.. 1^)^4.- :% с.

76 Мсго.іичсскпс рскомсндаціїї] по іісслсдованию агрогіромьішлснньїх ком-'і/іскі-ои н цс-ія раііиона;і];ного природопользования • Г. В. Ба.ч.юинов. Н. II. Коро-.іенсі. С. Н. Ми.ччк. М М иіі.чімирчук її др.- К.: СОПС УССР. 1983.- 28 с.

77 Міі.іькин Ф. Н. Обшсс зсмлсведснис.— М.: Вьісш. шк., 1990.— 335 с.

78. Мчнц .-1. А. Зкономичсская оцснка сстсствснньїх рссурсов. — 1.: Мьісль. 19""2. - ЗОЇ с.

79. Мі/нц А.А.. Пре/к'ірсі.і/сенскчи В.С. Функция мсста и се іізмснение // Изв. АН СССР. Сср. геогр.- 1970.- №6.- С. 118-1 31.

80. Мчхцексі В. С. Матсматическис методьі в зкономическои гсографии. Ч. 2:

Приложснис тсорпп графов.—- М.: Изд-ію Моск. ун-та, 1983. — 177 с.

81. Моделі] в географіш / Под ред. Р. Дж. Чор.пі, П. Хаггепиі. — М.: Прогресе. 1971.- 383 с.

82. МУКІ/ПІСІНОН Н. К. Мстодологические проблсмьі тсорстизаціїи геограсрии.— Алма-Атьі: Наука. 1979.- 187с.

83. Мукоме.іь И. Ф. Ссльскохозяиствснньїе зоньї УССР. 4.1. Закономсрности развития й методика зкономико-гсографичсского исследования сельскохозяй-ственньїх зон.— К..1954.

84. Мукоме.іь І. Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР.— К., 1961.

85. Ніігирнсі В. П. Производственно-территориальньїе систсмьі в животновод-ческо-промьішленньїх комплексах // Территориальньїс системи в специализован-ньіх агропромьішленньїх комплексах.— К.: Наук. думка, 1990.— С.77—102.

86. Нигірич В. П. Птахопроміїсловиіі комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку в умовах зміни системи господарювання // Укр. геогр. журн.— 1994.- і"1-2- С. 25-32.

87. Нигирті В. II., Пушкар И. Н. Животноііодческо-промьішленньїе комплск-сьі // Территориальная структура производствснньїх комплексов.— К.: Наук. думка. 1987. - С. 198-237.

88. Народне господарство України у 1993 році: Стат. щорічник. —К.: Техніка. • 1994.- 494 с.

89. Насслсние и трудовьіс ресурсьі: Справочник.— М.: Мьісль. 1990.

90. Населення України. 1992 рік: Демогр. щорічник.— К.: Техніка. 1993.

91. НЧУАКО В. 1. Культура і побут населення України. Навч. посібник для вузів.- К.:1991.

92. Національнии склад населення України: (За даними Всссоюз. перепису населення 1989 р.).— К.: Мінстатистики України. 1991.

93. Некрисов Н. Н. Рсгиональная зкономика: Теория. проблемьі. методьі.— М.: Зкономика. 1975.-317 с.

94. Нечиїюренко М. Чорні дні чорної металургії // Голос України.— 1995.—12 січ.

95. ІІіігміїту.і.ічн Н. Р. Атомная знсргстика Украиньї // Знергетика и 'злектри-фнкаиия- 1994.- №3- С.1-5.

96. Нчкі).іьскиіі II. В. Тсорстичсские основьі региональной зкономической ге-огра(|)ии.— Минск: Изд-во Белорус.ун-та. 1976.—78 с. ^ 97. Имммик С. Я. О методологии социально-зкономической гсографии // Вопр. геогра(1)ии: Зкон. и соц. география.— 1980.— Вьіп.115.— С.24—31.

98. О.їіііичк Я. Б. Економіко-скологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування / За ред. П. П. Борщсвського.—К.: Лібра. 1996.-208 с.

99. Основьі конструктивной гсографии /Под ред. И. Л. Герисимова. В. С. Пре-обрижені.кчго.— М.: Просвсшснис. 1986.— 288 с.

100. Пчн.ювськіні 1. Шлях України: Шлях вліво, шлях вправо — хибний шлях..— К.: Техніка, 1996.— 152 с.

101. ІІа.тміірчук А. М. Обшественно-территориальньїе системи (логико-мате-матические молелированіїс).— К.: Наук. думка, 1992.— 270 с.

409

102 ІІсі.кіміірчук М 1. Економічна географія Української РСР (з основами іеоріїї.— К.. Рад пік.. 1475.—312с

11)3. 11ч.иі.кірч'к 1 М. Гор.и'нко //. /І.. Руденко .']. Г. Формированис регио-нально-аїломерашюнньїх производстненньїх комплсксов как напранление тран-сформацци территориальнои стр'ктрьі хозяистна староосвоснньїх раионов .'/ Й ж АІ-1 СССР. Сер. гсогр.— 1987.-№5.- С.80—86.

104. ГІіі.тміі/ічук Л/. Л/., Гор.іенки 1. О . Ясток Т. Є Географія мінеральних ресурсів Української РСР.— К.: Рал. шк., 1985. — 136 с.

105. П(і.иі.кірчук М. М.. Тимук К. О Територіальна структура промислового комплексу економічного району.— К.: Наук. думка. 1974.—128 с.

106. Псі.кімарчук М. М.. Язьінчна Р.

А. Спсциализированньїе агропромьішлен-ньіе комплексьі и метолическис основьі их зкономико-гсографического исследо-иания // Гсография и природ. ресурси.—1983,— №4.— С.12—19.

107. ІІиіпон Б. Попри всі труднощі. НАН України працює // Уряд. кур'єр — 1998.- 28 бсрсз.

108. Псічковськіїіі С. Не від солодкого життя падає в Україні виробництво цукру: Недоліки мають конкретні адреси.— Уряд. кур'єр.—1998.—7 лют. — С.8.

109. ІІчрожкон С. Національні інтереси України // Віче,— 1992.— №8.

110. Пирожкон С. И. Трудоной потснциал в дсмографичсском измерснии.—К.:

Наук. думка. 199 2.-180 с.

111. Гііспп'н М. Д. Оснони теорії СУСПІЛЬНОЇ географії: Навч. посібник.—К.:

Вища шк.. 1996.-23 1 с.

112. Пііппорі'іікі) Е. И. Системи рассслсния и тсрриториальная организация народного хозяйства,— К.: Наук. думка. 1983.— 140 с.

113. Пііппвкчи В. Рспіональнос измеренис зкономики Украиньї // Евразийс-киіі курьср.— Вьіп.1 (№28).— Одссса, 1994.

І 14. Попонкін В А. Рспонально-цілісний підхід в економіці,— К.: Наук. думка. 1993.- 220 с.

І 15. Праця її народному господарстві України: Стат. зб.— К.: Мінстат України. 1993.- С.55.

116. Преобрсіженскчії В А/. Поиск и географии: Книга для учителя. —М.: Про-сисшснис, 1986.-224 с.

117. Промьішлснньїіі комплекс Киснского Приднепровья ЇМ. М. Палсімсірчук. Л. Г Руденко и др. — Кцсв: Наук. думка, 1988.—251 с.

118. Про надра: Кодекс України // Голос України.— 1994.— 31 серп.

119. Родомап Б. Б. Гсографнческие картоидьі // Теория и методика зкономи-ко-гсографических исследовании.— М.: МФГО СССР. 1977.— С.15—34.

120. Розміщення продуктивних сил: Нанч. посібник /В. В. Ковальський. О. Л. Мчхч іі.чіік. В. Ф. Семс'нов та ін.- К,: Либідь, 1996.—368 с.

121. Рудеіікп В II Географія природно-ресурсного потенціалу України.— Львів: Світ. 1993.—240 с.

122. Руденко Л. Г Картографичсское обоснованис тсрриториального плани-рования.— К : Наук. думка. 1984.—168 с.

123. РУНОІКІ Т. Г. Рашюнальнос природопользование как об-ьект зкономико-ге-ографичсского изучснии // Изв. АН СССР. Сер. гсогр.-1985.— №2.- С.46—58.

124. Ссіучікіїн 10. Г. Гсогра(])іічсская наука и прошлом. настояшсм, будущсм:

Пособие для учитслсй.— М.: Просвсщсние. 1980.—269 с.

125. Снучікчн Ю Г. Зкономичсская география: история, теория, методьі, практика.— М.: Мьісль, 1973. — 559 с.

126. Снушкнн 10. /'.. Преобрсіжснскчч В. С. Диффсренциация и интсграция геог-ра(|)ичсских наук її псрспсктивс // Вопр. географии. — 1976.— Вьіп.100.— С.16—27.

127. Сахар — и Россию. а сьірсц — в Украйну.— Фин. консультация.—1998. —№8.

128. Семгнчн В Ф. Рсгиональньїй спсциализированньш агропромьішленньїй комплекс и пути сонсршснстнования его территориальнои организации: Автореф. дис... канл. ісогр. наук.— К.: 1981.— 17 с.

410

129. ('и'шчк В V. Про стан і перспективи розпитку енергетики України. }л-бсіпс'існіїя фін.інсоно-економічної стабільності підприємств галузі та соціального захисту і ііраіпинчкіц // Енергетика і електрифікація.— 1994.— °1.— С.І—іі.

130. Ск.ил населення України за статтю та віком на 1 січня 1993 року:

Збірник.— К.: УІїнстатистики України. 1993.

ІЗ]. Скринник В. Станет дії больше сахара после «сладких» обешании'.'// Го-;юс Украиньї — 1997.— 29 янв— С.8.

132. Сиїнпскии В. Трагическос лидсрство // Голос Украиньї.— 1995.— 20 мая.

133. Сош.ільно-економічна географія: Навч. посібник / За рсд. проф. Шаб-лія 0.1. - Л і.ніи: Сип-. 1994.- 608 с.

134. Статпстичнпії щорічник України за 1995 рік.— К.: Техніка. 1996.— 576 с.

135. Статистичниіі щорічник Україні] за 1996 рік.— К.: Укр. снцикл., 1997— 618 с

136. Сіпечепко Д. II. Комплскснос территориальнос планирование народного хозяїістиа (зкономііко-геогра(|іичсскис аспектьі).— К.: Вища шк.. 1988.— 199 с.

137. Тиср')и..іспон 11. Т. Территорчально-хозяиственная система как обьект изчсніія зкономичсскои й социальной гсографии // Зкон. гсография.— 1982.— Вьіп.32.- С.З-ІІ.

138. Теоретические осноньї рскрс;іціюнной гсографии. —М.: Наука. 1975.— 224 с.

139. Территориальная организация агропромьішлснньїх комплексов // М. М. Піі.ііімарчук. А. М. Псиїалкірчук. Р. А. Язьінчна и др.— К.: Наук. думка, 1985.- 304 с.

140. Территориальная структура производственньїх комплсксов / Под ред. М. М. Пп.іамирчукн.— К.: Наук. думка. 1981.— 312 с.

141. Террнториально-проіізнодстііснньїе комплексьі СССР / Под ред. //. Н. Некрасова. Л. Л. Адамеску.— М.: Зкономика, 1981.— 168 с.

142. Тсрріпориальньїс системи в спсциализированньїх агропромьішленньїх комплексах /Р. Л. Язьінііна. С. Н. Мсіяюк, В. П. Нагирнсі и др.— К.: Наук. думка, 1990.- 1(>0 с.

143. 'І'іііічісн О. Г. Терміни і поняття н економічній географії.— К.: Рад. шк., 1982.-160 с.

144. Топччеи Л. Г. Ііространственная организация гсографичсских комплексом и систем.— К., Одссса: Виша шк. Головнеє изд-но, 1988.—187с.

145. Українська Радянська Енциклопедія.- К.: УРЕ, 1981.1984.-Т.6, 11(Кн.2).

146. Фііщі-вськчії М. І. Географія населення в системі географічних наук // Укр. гсогр. жури.— 1995.— №1—2.

147. Фіішевскіїч Н. И.. Па.іііч Т. М.. Немченко М. П.. Старосіпенко А. Г. Тср-риториальная организашія жизнсдсятельности населення.— К.: Наук. думка. 1992.- 136 с.

148. Феі/,'іііі Я. Г. Размсщснис прои'зводства при капитализме и социализме.— М.:Госполитіпдат. 1958.—688 с.

149. Харґіеіі Д. Моделії разпития пространствснньїх систем в гсографии чсло-вска // 1олели н гсографгчі.— М.: Прогресе.— С.237—286.

150. Хо.іііч Т. Металургія: час рішень, час перемін'.' // Уряд. кур'єр.— 1997.— 18 січ.

151. Хорен Б. С. Тсрриториальная организаиия обшсства. — М.: Мьісль. 1981.- 320 с.

152. Хоркв Б С.. Смчдовчч С. Г. Расселенис населення.— М.: Финансьі и статистика. 1981.- 192 с.

153. Хрущов А. Т. География промьішлснности СССР.— М.: Вьісш. шк.. 1990.— 223 с.

154. Чемекон Л/. /'. Интсграция науки: Филос. очсрк. — М.: Мьісль. 1975.— 246 с.

155. Чисельність населення України (на 1 січня 1993 року).— К.: Мінстатис-тики України, 1993.

411

І -'Ч' Чч^іііін'іііі.'н . 1. //.. Ші.ірьігчн М. Д. Зкономичсская и соцчальная гсография ноньі.і ^.пі- ]. Н.іка. 1990- 320с.

1^" ІПііі'і.іііі О. І. .Іісоиромиелові комплекси Української РСР: Питання тс-орі] мо.іс.іюн.'.ння — .Іьиів. Виша шк.. 1973 — 187 с.

15^ !ии'''ічіі О. II. 1ежотрасленьіе территориальньїс системи (проблеми ме-іч.ю.101,111 її іеорчиї — ,'іьвов: Виша шк.. 1976.—200 с.

159. ІІІііб.іиі О. І. Академік Степан Руднішький,— Львів-Мюнхен. 1993.— 222 с.

ІЬО Шармгічі М. Д. Основньїе проблсмьі соціїально-зкономичсскои геогра-фип.— Г1і:рмь: Иі-і-ио Перм. ун-та. 1982.— 88 с.

](і1 Шпик II . Круїчкии Б. Будем лп с знергоносптелями? // Правда Украи-ньі.— 1993.— 20 пюля.

162. Зкономичсская и социальная геограсіяія в СССР // Итоги науки и те-ники Гсографіїя СССР. 1982.— Т. 16. -223 с.

163. Язьінчни Р. А. Спсцнализнроианньїй комплекс н его территориальная ор-ганизашія— Киси: Нак. л'мка. 1979.— 224 с.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 2. Культурология Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 3. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук — К Знання 1998. — 416 с. - География
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - География
 5. Контрольные работы по праву Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 6. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 7. Констутиционное право Украины - Контрольные работы по праву
 8. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав - Курсовые работы по праву
 9. Горелов А.А. Культурология: Учеб. пособие. - М.: Юрайт-М, 2001. - 400 с. - Культурология
 10. Основные положения оценки доказательств в уголовном процессе - Курсовые работы по праву
 11. Авторы учебника Всемирная история - Исторические науки
 12. 12.4. Система уроков по теме - Педагогика
 13. 23.1. Содержание и методика работы педагогического совета - Педагогика
 14. 23.2. Предметные методические объединения - Педагогика
 15. 24.6. Школьная документация - Педагогика
 16. ИДЕЯ СОЦИОЛОГИИ. ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ - Социология
 17. ВСТУП - Культурология
 18. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 19. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 20. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология

Другие научные источники направления География:

  1. Тарасенко Н. Г.. Экономические районы Украины. Пособие для школьников, абитуриентов, студентов, учителей. 1999