Валеология

В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга первая. 1998.- 433 с.
§ 11.
Биологические ритмы и возраст
Онтогенные аспекты биоритмологии имеют важное значение для профилактики нарушений здоровья, что нашло отражение в литературе.

В.А.Доскин и Н.Н.Куинджи (1987) обобщили современные сведения о биоритмах у детей и подростков. Авторы преимущественно изучали перестройку циркадианных ритмов, рассматривая ее как метод оценки состояния

316

'(6861

'жжифосії -uKHUBd3XOHodx 'килоігомвигівфоногіх 'BHJOiroxBUOHodx MEM 'ІчІгзїЛжІ эимвх хэвь

-сніша 9HH3iraBdiJBH oxЈ 'WEHHBjdo вн ииахэиэйЪоа XHM33hHXMBii^odu и хічндзь

-air HHSwsda oa KHHairgtraduDBd шхэ хічнчігвиихио HOMxogEdEBd изІпоІХїГзІгзои э вмэаонэь олончігод и ojoaodotfЈ иипмнАф иипвєинвлгіо иомозниш.игі HxooHdsw

-OHOMBE вэхошьХеи ІчниПиїїзионогіх хвмивгі д„ :Xw3lncHAtr3i:o м ихээао онжоїм олэ он 'хэКахэхАэхо кихвнои олохе эинэизНэйио soHHBHEHduglngo кхох

•NHHtlHtfSlMOHOdx 1ЧХМЭЫЭВ 3I4doXOM3H ЧХЭЭ ОХ

'вяэао1гэь oJOH4irog X aowxHd химозьилоігоид Xwairgodu омхвгім wHdxowoDBj

•(ииПвэнэимом) ихооннзмсвгіїча инэиэхэ ионьиіг

-EBd BEOHodxHHoatr эинвохэоо кдэо а хэвьонгма wodPHHO иічнноиґівхивїїв ииїтїдо иіги oosdx^ 'OJSHHsdxXHa ошнзігавои м xHtroaHdu EOHodxHHoal]' иинтэна 'оігиа

-Bdu мв)І ччмэхэиэ игіхХна иивмхигі ХІЛк9І ииґІвниІ/dooM ионнзпізгіа ииахэхХэхо

а ВЭХЭЕЫЭИГМВЕ EOHodxHHoab1 HHHHadxXHg 'хвинзігявгіивн Імонхолгоїґ и

a xBxsiradau ndu Ічхмзффє 9HtncHXdHЈHHodxHHD3li' вохоївігав иіліічньиии^ '

-ada аомиьхвїґ HWKHH3H3WЈH woEBdgo шчнавш 'atrado иэнтэна оа ИМВИНЭНЭИЕИ ииимозьиї/оигізи й Ічмзхоио HWBWXHd Хїґжзім KHHBaooBirjoooBd олоаоЕвф иинэа

-онминЕоа а вохзвігавогіи иічагізц 'BEOHodxHHoal/ oj3HH3dx/-охэоэ чхвьиІГЕвгі oxBHndjj 'аоЕОНогіхниозІґ ихооннэдоэо зічнавш иихзихо

•вмзаоїгзь aowxHd хІчньбхХооїгомо CHHHBaooBirjoooBd хиГпснХахэ

-goooiio 'аогіохмвф XHjXdf и BfXdx олоаоххва и олоннэиэ 'ииїївиав yoHxoodoMD ИНЕИЖ я wsHHSHEdxooduoBd внзігяоїго^до вшчд aoEOHodxHHDSir визігдогіц

'NWdOH ИОМОЗЬИЛОІГ

-ОИЕИф ЭИНВОХООО ХИОИЗВЕ OIAIKdu BWEHHBjdO I4W9XOHO

HOHHBHlTBMdHri ИХООННЭЖ

-Biro XQ 'aowxHd (хІчньохХз й хІчньохХооїгомо) xwHMBHfBMdHli олэ иинэт^вн зиахоїґзігоя BWEHHBjdo зиьХІгоиолвІгдзн хзвьвнЕодо HNdoxoM 'аІЧ?оногіхниоз!Г„ iHHwdsx эжвР нэ!/эад 'вмзаоїгзь изнЕЗІгод хннавш кихиаЕвгі изігзігоїм и аоЕВх

-эоэиол ojoM09hHX3jd3He и oJOHaHXMXirodugd 'олонноиГІвхивїґв иинзтХгівн иин

-ваогіиигіоф а аоов^ химозьилоігоид хитчігод Hirod ииТІиЕои з

BHsdxowooBd віпчд Bwairgodu вхє ончігвиїїзиз 'зхзвгіЕоа Імоігижои и

a BWEHHBjdo винвaodинoиIlмнXф ojoH4ifBiAidoH иинвжdэїґfou a aowxHd химээкил

-оігоид Hirod ионжва о Ічхмвф зІчньХвн зІчнчІгзхиІґздХ вэхснэми GJOX gwod>i

•Ічмзхоио HOHHBHl/BMdHti ХХИІПВЕ вн 4l/9d9ho oiAadau я ион

-нзігавгіивн 'aoMxoodfoLi и иэхэР вхічіґхо й ихзончігзхвзїґ аоїГиа хічнаонзо ИИПВЕ

-иімихио HOM03hHJOirowxHdoHg ои иихкигіиогізім вмзхоиз внзжоїгігзгіи HiMBdoxay

-ИИНВЯЗІГОдВЕ ХІЧНЬИІГЕЖІ И ЯОЕОНОгіхНИОЗІҐ WSHXHHEBd 'HOMXOOdfOU И ИЗХЗЇҐ МЭИН

-КОХЭОЭ КІЧНЧІГВНОИҐІМнХф О ЯО11ИХ ХИХЄ ИЕКЯО HOHHOHtlBiraddOM ИНЭиЭХЭ 3I4HЈBd 1ЧНЭ1ГЯОНВХЭД^ 'ЭЕВф ИОНЯЭНЬ' ЭЭ ОННЭдОЭО 'В1ГЭХ I4dXxBd9UW9X /ClMXHd ХІМОННВИЇҐ

-вмгіип хоівіґигіи ино ЭИНЭЬВНЕ эонм<вд 'вхвгівіїив ojOHdoxBir^j9d олэ и

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга первая. 1998.- 433 с. - Валеология
 2. § 1. Жизнь человека как форма существования одухотворенной материи - Валеология
 3. В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга третья. 1999.- 433 с. - Валеология
 4. 8.3. Обоснование нормативного коэффициента экологической эффективности капитальных вложений - Экология и природопользование
 5. 4.2. Взаимосвязь развития и воспитания учащихся - Педагогика
 6. 20.4. Педагогические лектории, родительские собрания в помощь семейному воспитанию - Педагогика
 7. I. Исторический очерк - Социология
 8. Макс Шелер Социология знания* - Социология
 9. § 5. Валеология и демография семьи - Валеология
 10. § 11. Здоровье как мудрость и мера жизни - Валеология
 11. § 13. Креативная валеология* и софотерапия - Валеология
 12. § 9. Здоровые потребности и потребность в здоровье - Валеология
 13. § 1. Здоровье индивидуальное и популяционное - Валеология
 14. § 2. Творчество как атрибутивное свойство нормальной жизни - Валеология
 15. § 5. Семейная валеология - Валеология
 16. § 6. Мотивации вступающих в брак - Валеология
 17. § 6. Эмоции и стрессы: факторы риска - Валеология
 18. § 1. Конституции человека — основные типы - Валеология
 19. § 11. Сколько может и должен жить человек? - Валеология
 20. § 8. Конституция: инстинкты и темперамент человека - Валеология

Другие научные источники направления Валеология:

  1. В.П. Петленко.. Основы валеологии. Книга вторая. 1998

  2. В.П. Петленко.. Основы валеологии. Книга третья. 1999