Валеология

В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга первая. 1998.- 433 с.
§ 3.
Погода как фактор здоровья
Погода как физическое состояние приземного слоя атмосферы характеризуется следующими метеорологическими элементами: интенсивностью лучистой энергии, атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра.

Природные климатические факторы всегда сопровождают человека. Считается, что жизнь появилась в теплых краях, а затем человек приспособился и к другим, более суровым условиям. Важный климатический фактор — солнечная радиация. Благоприятствуя росту и развитию организма и стимулируя обменные процессы, солнечные лучи необходимы для жизни. Ультрафиолетовые лучи не проникают в глубину тканей и образуют загар, способствующий мобилизации защитно-приспособительных реакций организма. Именно поэтому темная кожа жителей Африки, которые постоянно подвергаются интенсивному воздействию солнечных лучей, является своего рода защитной реакцией организма. Белая кожа северных жителей также имеет приспособительное значение — на Севере недостаточно ультрафиолетовых лучей, а белая кожа поглощает их интенсивнее.

Инфракрасные лучи обжигают поверхностные и подогревают глубоко расположенные ткани, вызывая расширение капилляров и согревание всего тела.

Видимые лучи особой опасности для организма не представляют, хотя сильное освещение может вызвать разрушение зрительного пурпура и слепоту (это явление обратимо).

Те, кто имеет дело с сильным освещением (горнолыжники, альпинисты), должны защищать глаза особыми очками или индивидуальными защитными шлемами. При интенсивном воздействии палящих солнечных лучей на непокрытую голову возможен солнечный удар. Встречаются люди, у которых резко повышена чувствительность к солнечной радиации.

259

17*

09Z

•виахзяЛьоивз ojsmodox Kirtr вюиТОхдоэн иинзїпзгоои хічігиж HdxKna вх/(їґ?оа випвІгА^ип iwada эж ox g '94aodotfЈ вн хснвиїга ончиэх

-Bnndxo I4dx9a 9ІЧНЧІГИЗ и вхЛї/Еоа ихзонжвіга эинэгшчаои зончігзхиьвн?

•BXOBdEoa оломзхзїґ о BWEHHBjdo зинваиІгвмвЕ оиіиіґохдозн aodoxявф химозьижізх винкиїга иияхо&зіґоои хічнчігахвпигіхо вин

-gtriBdaxotfsdu BirJ/ 'BWEHHBjdo HSHtiMBsd ИОНХИЇПВЕ вохзвігав хвинвязІгодвЕ хіян

-ноиПмэфни ndu Bi/эх NdXxBdauwax зинзтічаои охь 'xoiBJBiroulT9d[j 'эинэжони

-EBd и xood хи вэxo^вaижdэї/BE иіги хошдилои ино isdXxBdauwax иинзтічяои worn

-чігодзн Hdu 'gdXxBdauwax ИОМЕИН Hdu кохснвжониЕвгі н хХаиж iqoAdHa іииПмзф

-ни хІчнзАІиа и иинвазІгодвЕ xi4Hl//(xDodu awEHHBjdo а снинэаонминЕоа хэХахо

-доэоиэ вігзх HdXxBdauwax и NlTado иэIпo^вжXd>^o Hd/CxBdauwax эинэжиноц

•винвхічі/ имаонвхэо хо qxdswo чхииЛхэвн хэжои Эо82~52 °v ихооїгсш yoaoxod NdXxBdauwgx нинэжинои ndu и иаогім a Bd

-вхвэ зинвжгізіїоо вэхэвтчнэиХ 'wnMl/ad вохиаонвхо зинвхіч^/ -вігзх Xd/^XBdauiAigx хэвжинэ зтчігод эшэ oxg 'BWEHHBjdo иинзіґжвігхозгізи Hdu вэхэвхэнлХ Hodoxcw чхоончігзхвзїґ 'ви1эхэиэ ввнагізн ввнчігвгіхнзп xaBdjH 4irod снХнжва вігзх i4d/CiBd9u

-wax вахонвохоои иинвжгізМ/ои g '/Cl/ado сноштэна оа /ChBtTxooirusx хэвтчнэм/С охь 'aoaodMou хічнжом 4xooHxd9aou вэхэвтчнэ^Х вмзаоїгзь ломом а вэолэтяиж

-эч,о X иинві/oiroxou iMOMEad Hdjj 'вітах NdXxBdauwax вахэнвохэои вннвжгізйігои вігїґ HHjdsHe зтчігод xaXEBdgo Імзх/Си WHMBX Bd/СхвІгХмоХи ввнхзігзмо — BWEHHBJ

-do HHtiMBad иончітзхндоооиоигіи изннзігавогіи вохзвігав зі/оігох вн вмзаоїгзь энн

-вжогі1!/ '(aoooanodu хічннзидо ихооняиэнэхни Імзинзтічаои 'cнчжodlІ' ноньэт

-i4w BOxsBiraBodu) awEHHBJdo a aHHBaoEBdgooirusx вэхэваиьииэаЛ и вьвїїхооїшзх вэхэвтчнэиХ Hl/ado изїпснвж^мо NdXxBdguwax иинэжинои Hdjj

-dax ЯОІЛІЕИНВХ9ІАІ HxooxHaEBdsH BE-EH ихзїг BoxcHBaadjadau омлзі; оннэдоэо ' Xwoaoiruax и oiHHBaadjgdau м ихозаигіи хэжои oxg 44l/3dD нзІпоІвж/Мяо y

-BdsuiAiax BE tairoa ВЭЧХВНЭМЕИ oMEad хэРАд вігзх Bd/CxBdauwax — Bodxo еи ихиічя хХлои ІЧГОЕИНВХЗИ 9i4HdoxBirXj9d Nfado изіпоівж^мо NdAxBdauwax иинзтічнои wodxoi4g чнэьо Hdjj 'Эо/.С xBiratfadu а вігзх NdXxBdsuwsx оахэнвохэои вохзвігяк вмзаоїгзь BWEHHBjdo HHUBirXjadowdsx изІгзхвЕвмои хнтиэнжвя EH WM№Q

•wowEHHBJdo взчхвїпХІпо xXjow зжмвх 'аоноігмипихнв й аоноітип гоэинэт

-3tM3dsu о зічннвєвао 'винзігавїї олонгізфзомхв винвдзігом зІчньохХз 'эинвохэоэ ззґпдо олз вн хзвиїгя OHXBHduojBirg охь 'иипмнЛф хічнжва ОННЭНЕИЖ оІипвІгХІм

-ихо хзваїчхічиои 'виаоїгзХ 9HjXdl/ a Bwsda sodoxoMSH вн олзїпснві/виои 'нннавгі вігзхиж WEHHBjdo woxe ndjj -хвхооїча хитчігодзн ончігахиоонхо вн хвгіол а мэХи

-хо чхиї/oaodu BoxsXfHswoNsd OMfsdsH Bwsda эж ох д 'чнЕзІгод 'ввнхозіча иіги 'BBHdoj ВВМЗВЯІЧЕВН лвх вїГлони 'ВИНВНЕОЗ adsxou N HxosaHdu ввндоооиэ 'чхэод

-Biro BBiMHirol/osdusH BoxoiBHHaEBj 'WEHHBjdo а хэвиХхоои wol/Xdx з l/odoironM ВИНЗІГЯВІГ ojOH4ifBHndBu винзжинои зияхоїґзігза хвхооїча хитчігод вн мв» мвх 'иипмнХф хииозьилоігоишф хилони oaxoHodxooBd хзваїчхічиои мзаоїгзь (п 0001? зтічао) B4dojoMooi4a хвиаоІгоХ g "BWEHHBJdo Хімзхоиз вн олзоа 3tt>K3du зинвиїга ХОІВЗІЧЕВМО винзігавїї олонгізфзоихв

•иомозьилоігохви вохзвігав вІМЕИнвлгіо BHtiMBsd BBNBJ^ 'иігод зічнаоїгол 'зин

-эж/CdNoaoiroj ЧїХЕ 'зжом вн ииічо зинзігавои ХСНВЯІЧЕІЧЗ BWEHHBJdo винваиігвмве и oxoswa ИИЯХОИЗІҐЕОЯ иончігио чнэьо эн ndu эжвУ хин X иьЛІг

внэилилохиэи и KHJovoavea ввмээьилоуом?

Экзоэкология и эндоэкология здоровья

Климатические факторы воздействуют на организм человека через кожу, слизистые оболочки, верхние дыхательные пути и легкие, системы анализаторов, обеспечивающие рефлекторные реакции организма.

При этом формируются приспособительные механизмы адаптации организма человека ко внешним условиям.
Решающую роль в приспособлении организма к условиям внешней среды играют нервная и сердечно-сосудистая система. Ухудшение состояния больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы именно в зимнее время связывают с усилением циклонической деятельности и резкими перепадами значений основных метеоэлементов. Так, резкое снижение атмосферного давления (более чем на 5 мб) и повышение температуры и влажности воздуха могут привести к дефициту парциальной плотности кислорода, так называемой "внешней гипоксии", усугубляющей в организме кислородную недостаточность. При этом могут возникнуть различного рода нарушения функций органов и систем. Похолодание с усилением скорости ветра и значительным ростом атмосферного давления способствует возникновению спастических реакций. Чем больше контрастность и быстрота изменений условий внешней среды, тем большая необходима мобилизация приспособительных механизмов организма и тем с большим напряжением протекает процесс адаптации, при котором наблюдается снижение сопротивляемости организма, изменение тонуса, обмена веществ.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга первая. 1998.- 433 с. - Валеология
 2. § 6. Адаптивный потенциал конституции: физиология и психология здоровья - Валеология
 3. § 17. Астрология и валеология: поиск связей - Валеология
 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ - Педагогика
 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ - Педагогика
 6. ТЕМА 4. Социокулътурная динамика - Культурология
 7. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 8. Валеология Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 9. В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга вторая. 1998.- 360 с. - Валеология
 10. В.П. Петленко. Основы валеологии. Книга третья. 1999.- 433 с. - Валеология
 11. 1.6. Роль природных факторов в общественном развитии - Экология и природопользование
 12. 3.3. Основные признаки естественных ресурсов, их классификация, как экономической категории - Экология и природопользование
 13. 9.2. Влияние окружающей среды на экономический рост - Экология и природопользование
 14. 11.1. Деятельность предприятия как потенциальный источник техногенной опасности для окружающей среды - Экология и природопользование
 15. 11.9. Необходимость экологического учета предприятия - Экология и природопользование
 16. 12.2. Экологические требования к объектам железнодорожного транспорта - Экология и природопользование
 17. 13.4. Атмосфера - Экология и природопользование
 18. 1.3. Структура педагогической науки - Педагогика
 19. 2.3. Логика педагогического исследования - Педагогика
 20. 2.5. Методологическое обеспечение преобразований в педагогике - Педагогика

Другие научные источники направления Валеология:

  1. В.П. Петленко.. Основы валеологии. Книга вторая. 1998

  2. В.П. Петленко.. Основы валеологии. Книга третья. 1999