<<
>>

91. Гарантійні виплати за трудовим правом

У тих випадках, коли працівник з поважних причин не працював, законодавством встановлені спеціальні охоронні засоби, які отримали назву гарантій. Це — збереження за працівником місця роботи і середнього заробітку.
Оскільки працівник у визначених законодавством випадках не працює і не має права на заробітну плату, виплату середнього заробітку за час виконання державних чи громадських обов'язків називають гарантійною виплатою. Під гарантійними виплатами розуміють грошові виплати, які забезпечують повне або часткове збереження заробітку працівникам у випадках, передбачених законодавством, коли через поважні причини вони тимчасово звільняються від виконання трудових обов'язків.

До них належать: •

виплати за час виконання працівником державних або громадських обов'язків (ст. 119); •

виплати працівникам, що направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва (ст. 122); •

виплати працівникам, що направляються для обстеження до медичного закладу (ст. 123); •

виплати допомоги за дні обстеження у закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання (ст. 124); •

виплата працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій при звільненні від основної роботи для участі у їх впровадженні (ст. 126 КЗпП).

Норма ст. 119 КЗпП встановлює, що на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Середній заробіток зберігається за працівниками, які є: •

членами добровільних пожежних дружин (команд) — на час участі їх у ліквідації пожеж чи аварій, а також при виконанні інших обов'язків; •

свідками, потерпілими, перекладачами, спеціалістами — на час виклику до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; •

зареєстрованими кандидатами на пост Президента України, кандидатами в народні депутати — на час виборчої кампанії; •

членами виборчих комісій, а також комісій з проведення референдумів — на час роботи в цих комісіях; •

членами примирних комісій, трудових арбітражів і незалежними посередниками відповідно до Закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Норма ч.

2 ст. 119 КЗпП передбачає надання гарантій працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу".

Так, за громадянами, які проходять підготовку з військово- технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки і назад, зберігаються місце роботи, займана посада і середній заробіток.

Відповідно до законодавства за призваними на збори військовозобов'язаними зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток. Збереження середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" для зазначених працівників встановлені такі мінімальні державні гарантії: •

збереження середньої плати за основним місцем роботи. За вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, середня заробітна плата зберігається за кожним місцем роботи; •

оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; •

виплата добових за кожний день перебування в дорозі, а також компенсація витрат пов'язаних з наймом житла.

Закон "Про охорону праці" (ст. 17) передбачає обов'язок роботодавця з організації періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року. Ці огляди проводяться за рахунок коштів роботодавця. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи і середній заробіток.

Відповідно до Закону України від 23 червня 1995 р.

"Про донорство крові та її компонентів" в день медичного обслуговування працівника, який виявив бажання стати донором, звільняють від роботи на підприємстві зі збереженням за ним середнього заробітку. Після кожного здавання крові донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку.

Відповідно до ст. 126 КЗпП за працівниками — авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналіза- торських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві.

У разі впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота з їх впровадження оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи.

<< | >>
Источник: П.Д. Пилипенко. > Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред.. — К.: Істина. - 208 с.. 2007

Еще по теме 91. Гарантійні виплати за трудовим правом:

  1. 10. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
  2. 91. Гарантійні виплати за трудовим правом
  3. 92. Компенсаційні виплати за трудовим правом
  4. 100. Відмінність матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом