<<

Список рекомендованої літератури 1.

Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. — 1996. — № 11. - С. 33-37. 2.

Безина А. К. Вопросы теории трудового права и судебная практика.

— Казань, 1976. 3.

Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. - К., 2003. 4.

Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. — Харьков, 1996. 5.

Гетьманцева Н. Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю // Держава і право. — Спецвипуск. — 2003. 6.

Жернаков В. В. Договори про працю у трудовому та цивільному праві // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ,- 2000. - № 1. - С. 92-97. 7.

Жернаков В. В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. — 1997. — № 10. — С. 35— 39, 43. 8.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебн. - М., 1999. - 728 с. 9.

Козак 3. Я. Контракт за трудовим договором: Навч. по- сібн. — Львів, 1998. - 28 с. 10.

Козак 3. Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. посібн. — Львів, 2003. — 168 с. 11.

Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К., 1997. 12.

Парпан Т. В. Про істотні умови трудового договору // Вісник Львівського університету: Серія юрид. — 2001. — Вип. 36. - С. 366-369. 13.

Пилипенко П. Місце трудового права в системі права України // Вісник Львівського університету: Серія юрид. — 1999. - Вип. 34. - С. 107-113. 14.

Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. — К., 2003. — 146 с. 15.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. — Львів. — 1999. — 214 с. 16.

Пилипенко П. Д. Способи укладення трудового договору // Право України. - 2001. - № 4,- С. 56-59. 17.

Процевський О. Новий зміст права на працю — основа реформування трудового законодавства України // Право України. - 1999. - № 6. - С. 101-105. 18.

Стичинський Б. С. та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К., 2001. — 1072 с. 19.

Трудове право України: Академічний курс: Підручн. / За ред. П. Д. Пилипенка. — К., 2004. — 536 с. 20.

Трудове право України: Академічний курс: Підручн. / За заг. ред. Н. М. Хуторян. — К., 2004. 21.

Трудове право України: Підручн. / За ред. Н. Б. Болоті- ної, Г. /. Чанишевої. — К., 2001. 22.

Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. — К., 2002. - 264 с. 23.

Чанишева Г. І. Колективні відносини в сфері праці: тео- ретико-правовий аспект: Монографія. — Одеса, 2001. — 328 с.

<< |
Источник: П.Д. Пилипенко. > Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред.. — К.: Істина. - 208 с.. 2007

Еще по теме Список рекомендованої літератури 1.:

 1. Список рекомендованої літератури 1.
 2. Тема 1 Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції (2 год.)
 3. Тема 2 Філософія Стародавнього Світу: Індія, Китай, Греція, Рим (4 год.)
 4. Тема 3 Філософія Середньовіччя (2 год.)
 5. Тема 4 Філософія Відродження та Реформації (2 год.)
 6. Тема 5 Філософія Нового часу та доби Просвітництва (2 год.)
 7. Тема 6 Німецька класична філософія. Марксизм (2 год.)
 8. Тема 7 Українська філософська думка (4 год.)
 9. Тема 8. Сучасна світова філософія (2 год.)
 10. Онтологія (4 год.)
 11. Тема 10 Гносеологія (2 год.)
 12. Тема 12 Соціальна філософія (4 год.)
 13. Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.)
 14. Тема 1 Предмет, структура та завдання логіки (2 год.)
 15. Тема 5 Логічні основи доведення й спростування (2 год.)
 16. Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна (з філософіі)