>>

ПРЫВГГАЛЬНАЕ СЛОВА УДЗЕЛЬНІКАМ МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫГ «ГНФАРМАЦЫЙНА- АДУКАЦЫЙНЫЯ Г ВЫХАВАУЧЫЯ СГРАГЭГГГ У СУЧАСНЫМ ГРАМАДСГВЕ: НАЦЫЯНАЛЬНЫ Г ГЛАБАЛЬНЫ КАНГЭКСГ» АД ПРЭЗГДЫУМА НАТТЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМГГ НАВУК БЕЛАРУСГ Акадзмік-сакратар Аддзялення гумантарных наук і мастацтвау Нацыяналънай акадзміі наук Беларусі А.А. Каваленя

Шаноуныя удзельнікі канферэнцыБ

На нашых вачах Рэспубліка Беларусь, разам з іншьімі развітымі краінамі свету, уступає у стадыю шавацыйнага развіцця. Сёння прадукцыя навукаемістай вытворчасщ, перадавая тэхшка і тэхналопя літаральна пранізваюць усе бакі жыццядзейнасщ людзей.

Навука фарміруе прыярытэты і мэты сацыяльнага прагрэсу, займаецца сютэматызацыяй і ацэнкай сродкау іх дасягнення. Задачай дзяржаунага маштабу стала штэграцыя навукі з розным сферамі грамадскага жыцця.

Як справядліва адзначыу Прэзідэнг Рэспублікі Беларусь у дакладзе на Першым з'ездзе вучоных Беларусі, гумаштарныя навукі «асабліва актуальныя для нашай маладой дзяржавы, у якой шмат чаго яшчэ фарміруецца, знаходзіцца у стадш станаулення». Гэта патрабуе ад гумаштарных ведау крытычнага перагляду старых і выпрацоую новых фундаментальных метадалапчных прынцыпау, на падставе якіх ажыццяуляецца дзейнасць і прымаюцца рашвнні на розных узроунях грамадскай аргашзацык Адказваючы на гэтыя патрэбы, сацыяльна-гумаштарная навука павінна пачаць сісгэмную работу па вырашэнш праблем метадалогіі дзяржаунага будауніцтва, сацыяльнага кіравання, адукацып і выхавання, камушкацыр міжкультурнага узаемадзеяння і штэграцык Тут выдзяляюцца чатыры напрамкі:

Па-першае, стварэнне комплексу сучасных сродкау гуманітарнага пазнання, якія раскрывал1 б прыроду такой складанай, шматузроуневай, дынамічнай сацыяльнай рэальнасці як сучаснае беларускае грамадства.

Па-другое, даследаванне асаблівасцей функцыянавання нацыянальнай дзяржавы у архітэктуры глабальнай бяспекі, міжэтнічнага, міжкультурнага, міжканфесійнага дыялогу

Па-трэцяе, даследаванне характерных рысау беларускай нацыянальнай культуры не толькі як сютэмы матэрыяльных і духоуных каштоунасцяу але і як дзейнасці, накіраванай на захаванне, узнауленне і трансляцыю прынцыпау і нормау мыслення, асноу светапогляду і «жывой» щэалогл, якія складаюць базіс сацыяльна адказнай асобы, грамадзяніна нашай краіньї.

І, нарэшце, - хаця, наадварот, можна было б назваць гэты напрамак найважнейшым - кансалідация беларускай і транснацыянальнай гуманітарнай супольнасці у пошуку шляхоу выхаду з зканамічнага і сацыяльнага кризісу, кризісу духоунасці і традыцыйнай культуры; аб’яднанне намаганняу па абгрунтаванні шляхоу павышэння чалавечага патэнцыялу, гарманізацыі сацыяпрыродных адносін.

У лік задач гуманітарнай навукі, і філасофіі у прыватнасці, уваходзіць і абгрунтаванне метадау фарміравання інавацийнай культуры органау улады і грамадскіх інституту закліканих ажыццяуляць адпаведную інавацийную палггыку пошук спосабау эфектыунага сінтэзу грамадскай шщыятывы і адміністравання у кантэксце прапрацоукі розных «сцэнарыяу будучыш». Устойлівае інавацийнае развіцце беларускага грамадства прадугледжвае наяунасць пэунага «культурнага тыпу» людзей, здольных не проста да пераутваральнага, творчага мыслення, але і да захавання той ішзлектуальнай і маральнай атмасферы, у якой толькі і могуць узнікаць і увасабляцца у жыццё сацыяльныя і навуковыя інавациі. Гэта патрабуе актыунага фарміравання такіх асабісшх якасцяу грамадзяніна, як лагічнасць і паслядоунасць мыслення, адказнасць, патрыятызм, ідэалагічная свядомасць, шырыня светапогляду і уменне арыентавацца на мэты, якія стаяць вышэй імгаенних інтарзсау і патрэбау.

Сёння менавіта філасофія заключае у сабе востра сучасныя веды аб шляхах эвалюцып чалавека, грамадства і тэхнаИстэм, аб магчымасцях выкарыстання чалавечай крэатыунасщ у вырашэнні глабальных праблем. У рамках філасофіі уяуляецца магчымым весці канетруктыуную, навукова абгрунтаваную, лагічна пабудаваную, г1старычна вывераную размову аб сутнасці, змесце духоуна-маральных каштоунасцяу, асаблівасцях іх уключэння у рэальнае жыццё чалавека. Па вобразным виказванні Гельвецыя, менавіта філосаф з'яуляецца «арх1тэктарам будынка маральнасці». Да таго ж, менавіта філасофіі належыць ключавая роля у асэнсаванні лепшых нацыянальных традыцый, сгварэнні комплекснай і шматграннай карціни ішзлектуальна- духоунага жыцця беларускага народа; змястоуным узбагачэнне ідэалогіі беларускай дзяржавы, развіцці яе за кошт канкрэтных маральна забяспечаных страгэгій паусядзённага жыцця, сацыяльнага кіравання, прыняцця дзяржауных рашэнняу.

Актуальнасць даследавання стану і перспектыу сферы адукациі узрастае па меры росту усведамлення таго, што для адказу на глабальныя праблемы, што стаяць перад чалавецтвам, неабходна прынцыпова новая ствараючая сіла,

• Ю» СІ I W І І СІ

крынщай якой з'яуляецца чалавечы патэнцыял грамадства. Дзейнасць па павелічэннi гэтага патэнцыялу набывае прыярытэтнае значэнне, а адукацыя

І СІ СІ СІ СІ СІ СІ с/ *

з'яуляецца найважнейшай кампанентай гэтай дзейнасці.

Няувага да вышэйшых каштоунасцяу, пасіунае прьітрьімліванне традыцый, што склаліся, становіцца галоуным тормазам на шляху далейшага развіцця сістэмы адукацыі. Пазбауленая апераджальнай прагнастычнай функцыр гэтая сістэма не мае магчымасщ уплываць на працэс фарміравання грамадскіх щэалау, якія складваюцца такім чынам стыхшна. Адукацыя, асабліва у крызюных спуацыях, павінна валодаць магчымасцямі для хуткай і эфектыунай шкультурацып чалавека - найперш дзіцяці, юнака, чалавека новага пакалення, - станаулення яго прафесійнай кампетэнгнасці, духоунасці і маральнасці ва умовах эрозіі традыцыйных сэнсау сацыяльнага быцця, інфармацыйнага супрацьборства, щэалапчна-каштоунаснага плюралізму Для таго каб адукацыя сапрауды забяспечвала увесь цыкл узнаулення культуры, яна павінна звярнуцца да мінулага, але не проста да падзейнай псторып, а да псторып таго, як у культуру уваходзілі тыя або іншмя каштоунасці, як яны захоуваліся, трансфармаваліся, пераутвараліся у новых пстарычных умовах. Таму задачай, што стаіць перад гуманітарнай навуковай супольнасцю, з’яуляецца дэталізацыя і метадалагічная распрацоука каштоунасных прыярытэтау адукацыу абгрунтаванне іх вядучай ролі у цывшзацыйным працэсе.

Спрыянне гэтай дзейнасці з'яуляецца адным з асноуных пстарычных прыярытэтау ЮНЭСКА - Аргашзацып Аб'яднаных нацый па пытаннях адукацыр навукі і культуры. Таму асабліва важна, што канферэнцыя у Ьстытуце філасофіі НАН Беларусі ажыццяуляецца у кантэксце календара мерапрыемствау ЮНЭСКА па папулярызацып і распаусюджанні філасофскіх ведау Адпаведна я хачу выказаць падзяку кірауніцтву Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЭСКА за пастаянную добразычлівую і уважлівую падтрымку шщыятыу Аддзялення гуманпарных навук і мастацтвау НАН Беларусі.

Жадаю удзельнікам канферэнцыі цкавых творчых сустрэч, пленных дыскусій і новых гарызонтау філасофскага пошуку!

| >>
Источник: Байдаров Е.У.. Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст. Материалы международной научной конференции, г. Минск, 12-13 ноября 2009 г. - Минск: Право и экономика. - 762 с.. 2010

Еще по теме ПРЫВГГАЛЬНАЕ СЛОВА УДЗЕЛЬНІКАМ МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫГ «ГНФАРМАЦЫЙНА- АДУКАЦЫЙНЫЯ Г ВЫХАВАУЧЫЯ СГРАГЭГГГ У СУЧАСНЫМ ГРАМАДСГВЕ: НАЦЫЯНАЛЬНЫ Г ГЛАБАЛЬНЫ КАНГЭКСГ» АД ПРЭЗГДЫУМА НАТТЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМГГ НАВУК БЕЛАРУСГ Акадзмік-сакратар Аддзялення гумантарных наук і мастацтвау Нацыяналънай акадзміі наук Беларусі А.А. Каваленя:

  1. ПРЫВГГАЛЬНАЕ СЛОВА УДЗЕЛЬНІКАМ МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫГ «ГНФАРМАЦЫЙНА- АДУКАЦЫЙНЫЯ Г ВЫХАВАУЧЫЯ СГРАГЭГГГ У СУЧАСНЫМ ГРАМАДСГВЕ: НАЦЫЯНАЛЬНЫ Г ГЛАБАЛЬНЫ КАНГЭКСГ» АД ПРЭЗГДЫУМА НАТТЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМГГ НАВУК БЕЛАРУСГ Акадзмік-сакратар Аддзялення гумантарных наук і мастацтвау Нацыяналънай акадзміі наук Беларусі А.А. Каваленя
- Коучинг - Методики преподавания - Андрагогика - Внеучебная деятельность - Военная психология - Воспитательный процесс - Деловое общение - Детский аутизм - Детско-родительские отношения - Дошкольная педагогика - Зоопсихология - История психологии - Клиническая психология - Коррекционная педагогика - Логопедия - Медиапсихология‎ - Методология современного образовательного процесса - Начальное образование - Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) - Образование, воспитание и развитие детей - Олигофренопедагогика - Олигофренопсихология - Организационное поведение - Основы исследовательской деятельности - Основы педагогики - Основы педагогического мастерства - Основы психологии - Парапсихология - Педагогика - Педагогика высшей школы - Педагогическая психология - Политическая психология‎ - Практическая психология - Пренатальная и перинатальная педагогика - Психологическая диагностика - Психологическая коррекция - Психологические тренинги - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология влияния и манипулирования - Психология девиантного поведения - Психология общения - Психология труда - Психотерапия - Работа с родителями - Самосовершенствование - Системы образования - Современные образовательные технологии - Социальная психология - Социальная работа - Специальная педагогика - Специальная психология - Сравнительная педагогика - Теория и методика профессионального образования - Технология социальной работы - Трансперсональная психология - Философия образования - Экологическая психология - Экстремальная психология - Этническая психология -